VIATOLL - KIEDY I JAK ZAKSIĘGOWAĆ ELEKTRONICZNE MYTO ?

Kiedy i jak zaksięgować elektroniczne myto ?

Wszystkich zainteresowanych problematyką księgowania opłat z tytułu elektronicznego myta w Polsce prosimy o zapoznanie się z artykułem dotyczącym tej kwestii -tutaj (1,3 MB) oraz tutaj .

Czy będą jedynie paragony za doładowanie ?

Zgodnie z najnowszymi informacjami zarówno posiadacze umów typu post-pay jak i umów pre-pay bedą otrzymywać noty obciążeniowe. Dotychczas zapis ten odnosił się tylko do umów typu post-pay.

Jak rozliczać myto w odniesieniu do konkretnego pojazdu skoro jest jedna pula doładowania na firmę ?

Odpowiedź znajduje się na stronie www.viatoll.pl Każda firma rejestrując się w systemie elektronicznego pobioru opłat w Polsce otrzymała swój nr klienta i hasło. Te dane sa niezbędne aby zalogować się do swojego konta na stronie viatoll-u. W rezultacie każda firma ma podgląd swoich danych firmowych, danych zgłoszonych pojazdów i co najwazniejsze danych kosztów z tytułu użytkowania urzadzenia OBU w systemie viatoll. Po zalogowaniu się należy przejść do zakładki "Transakcje poboru opłat" i wybrać z rozwijanej listy (w górnej części ekranu, po prawej stronie) pojazd, który nas interesuje. Następnie nalezy określić przedział czasowy ponoszonych kosztów myta i uzyskujemy informację ile wyniósł koszt myta w danym okresie  w odniesieniu do danego pojazdu. Informacje tę można ze strony wydrukować (lub zapisać na komputerze w formie pliku excel lub .txt) celem właściwego zaksięgowania kosztów myta przypadających na konkretny pojazd. 

Jak uzyskać wykaz transakcji za konkretny miesiąc w rozbiciu na poszczególne pojazdy ?

Istnieją 2 możliwości - samodzielny wydruk transakcji po zalogowaniu się na stronie www.viatoll.pl (opisany powyżej) lub kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta (800 101 101). Na życzenie klienta konsultant Call Centre ma obowiązek wysłania klientowi zestawienia transakcji poboru opłat (należy określić pojazd i przedział czasowy jakie interesują klienta). 

Czy e-myto podlega VAT ?

Opłata drogowa ma charakter opłaty administracyjnej pobieranej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Z tego względu opłata ta wyłączona jest z opodatkowania VAT. Artykuł 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wyklucza bowiem organy władzy publicznej z grona podatników VAT.


Do zarejestrowania w Systemie viaTOLL i utworzenia konta użytkownika potrzebne będą następujące dokumenty i informacje:

- Nazwisko i imię właściciela, dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu) lub (w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma - dane firmy takie jak: nazwa firmy, adres, forma prawna firmy, KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP, numer REGON, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę),
- Dowód osobisty lub paszport,
- Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (-ów) oraz dokumenty uprawniające do jego użytkowania
- Kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej lub kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw (w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest firma),
- Kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie stosowane świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin),
- Pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa jest zawierana na rzecz właściciela pojazdu przez osobę trzecią) zgodne ze wzorem określonym na stronie www.viatoll.pl
- Informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej (system przedpłat lub odroczonej płatności),
- Adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, fax).

Dodatkowo przy systemie odroczonej płatności wymagana jest gwarancja bankowa.
Proces rejestracji kończy podpisanie umowy pomiędzy właścicielem pojazdu/ pojazdów (lub jego pełnomocnikiem), a operatorem Systemu viaTOLL.

Po zarejestrowaniu sie pozostaje docelowo podpisanie umowy we wskazanym punkcie obsługi oraz odbiór urządzeń viaBOX. 

Szczegółowych informacji udziela centrum obsługi klienta pod nr tel infolinii 022 521 10 10 lub 800 101 101.

Więcej na stronie viaTOLL

Ponadto informujemy, że operatorzy kart flotowych BP, UTA i DKV stosują wobec swoich (i nowych) klientów uproszczoną procedurę rejestracji w systemie viaTOLL. Szczegóły tutaj (BP),  tutaj (UTA) i tutaj (DKV).

Poniżej zamieszczamy wykaz kar zapisanych w ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 2008 roku, które powiązane są z funkcjonowaniem elektronicznego poboru opłat w Polsce od 1 lipca:

Art. 13k. 1. Za przejazd po drodze krajowej kierujacemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, za który pobiera sie opłatę elektroniczną:
1) bez uiszczenia tej opłaty - wymierza sie kare pieniężną w wysokosci 3 000 zł;
2) bez uiszczenia tej opłaty w pełnej wysokosci - wymierza się karę pieniężną w wysokości 1 500 zł.
2. Kierujacemu pojazdem samochodowym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, który narusza obowiazek określony w art. 13i:
1) w ust. 4a w:
a) pkt 1 - wymierza się karę pieniężną wysokosci 3 000 zł,
b) pkt 2 - wymierza sie karę pieniężną w wysokosci 1 500 zł,
c) pkt 3 - wymierza sie karę pieniężną w wysokosci 1 500 zł;
2) w ust. 4b - wymierza sie karę pieniężną w wysokosci 3 000 zł.
3. Kar pieniężnych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się, gdy kierujacy uiscił w inny sposób opłatę elektroniczną.
4. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, nakładaja, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnieni do kontroli, o których mowa w art. 13l ust. 1.
5. Decyzji, o której mowa w ust. 4, nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zobowiazany do uiszczenia kary pieniężnej, który kieruje pojazdem samochodowym, majacy miejsce stałego zamieszkania w kraju, uiszcza te karę w terminie do 21 dni od dnia jej nałożenia oraz jest obowiazany do niezwłocznego przekazania dowodu uiszczenia kary pieniężnej organowi, który ja nałożył.