Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (tzw. spedycja) wymaga uzyskania stosownej licencji.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o udzielenie licencji pośrednictwo przy przewozie rzeczy
2. oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji przez przedsiębiorcę oraz przez osobę zarządzającą transportem
3. "oświadczenie osoby zarządzającej transportem"
4. dokument potwierdzający zatrudnienie osoby zarządzającej transportem
5. certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
6. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
- będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
- prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
- zarządzającej transportem
7. dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego na kwotę 50.000 euro.

Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:
- rocznym sprawozdaniem finansowym:
lub
- dokumentami potwierdzającymi:
a.dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b.posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c.udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d.własność nieruchomości.

Opłata administracyjna:
• licencja na 2-15 lat - 800,00 zł,
• licencja na 15-30 lat - 900,00 zł,
• licencja na 30-50 lat - 1.000,00 zł.

Każdy urząd właściwy w sprawie udzielenia licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy (czyli urząd miasta lub starostwo) dysponuje własnymi formularzami (najczęściej do pobrania ze strony internetowej danego urzędu), np. w przypadku Urzędu Miasta w Gdyni należy pobrać następujące formularze dostępne tutaj: https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,125/wydanie-licencji-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-posrednictwa-przy-przewozie-rzeczy-spedycja,497486

Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu licencji.

Czas załatwienia sprawy: do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku (jest to termin ustawowy ; w praktyce czas załatwienia sprawy wynosi najczęściej około 2 tygodni).

UWAGA! Nie ma podziału na tzw. spedycję krajową i spedycję międzynarodową. Stosuje się w obu przypadkach jeden rodzaj uprawnienia - licencję na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.

UWAGA! Od sierpnia 2013 roku wydawany jest blankiet "licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy", jednakże wymóg posiadania licencji na wykonywanie działalności w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycji) istnieje już od 2006 roku. W latach 2006-2013 wydawana była "licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy", która uprawniała do pośrednictwa przy przewozie rzeczy pod warunkiem uzyskania stosownego wpisu w urzędzie, który wydał wspomnianą licencję. Uprawnienia uzyskane w latach 2006-2013, obowiązują przez okres, na który zostały udzielone, czyli 15, 30 lub 50 lat (blankiet "licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy" nie podlega wymianie na blankiet "licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy").