Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, przewozy zarobkowe rzeczy pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, nie wymagają posiadania odpowiedniej licencji.

Ten stan prawny zmieni się w 2022 roku, gdy zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020r. (rozp. weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zaś stosuje się od dnia 21 lutego 2022r.)

Odpowiednie zapisy docelowo znajdą się w Ustawie z dnie 6 września 2001r. o transporcie drogowym (aktualnie na etapie prac legislacyjnych jako "Projekt z dnia 27.07.2021r.").

Przedmiotowe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego dostosowania przepisów krajowych do przepisów wprowadzonych tzw. Pakietem Mobilności.

Dotychczas, przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego nie miały zastosowania do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, lub zespołów pojazdów, które nie przekraczają tego limitu.

W związku z tym poprzez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/1055 objęto wskazanych przedsiębiorców regulacjami dotyczącymi dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009.

Wymogom dotyczącym dostępu do zawodu został nadany obowiązkowy charakter w odniesieniu do przewoźników wykorzystujących w transporcie międzynarodowym rzeczy pojazdy silnikowe lub zespoły pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do przewozu rzeczy i których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Warunki uzyskania stosownego uprawnienia, zostaną opisane w znowelizowanej Ustawie o transporcie drogowym.