Licencja wspólnotowa
 

Informacje podstawowe

Licencja wspólnotowa Licencja – decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - decyzja administracyjna, która upoważnia przedsiębiorcę spełniającego warunki przewidziane w rozporządzeniu WE nr 1071/2009 do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zgodnie z art. 5b Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką, a także podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wymagają uzyskania odpowiedniej licencji.

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy / osób:

A. Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy / osób:

1. druk LR1 (PRZEWÓZ RZECZY) / LO1 (PRZEWÓZ OSÓB) oraz:
2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem (FORMULARZ_CERTYFIKAT_OC).
3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (do wyboru ; dodatkowe wyjaśnienia w pkt.11):
- roczne sprawozdanie finansowe (zgodnie z art.45 Ustawy o rachunkowości)

- gwarancja bankowa

- ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej (+OWU, zgodnie z komunikatem BTM nr 9/2019)

Zgodnie z Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009:
Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub notariusza), w wysokości:

          • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
          • 5000 euro na każdy następny pojazd.

W roku 2023 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,8320 zł 

5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (FORMULARZ_SIEDZIBA I BAZA_OB).
6. (usunięty)
7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem - oryginał (UWAGA!!! w przypadku informacji z KRK w wersji elektronicznej obowiązuje procedura zgodnie z treścią komuikatu BTM nr 5/2019).
8. Oświadczenie o niekaralności (FORMULARZ_NIEKARALNOŚĆ_ON) przedsiębiorcy i osoby zrządzającej transportem.
9. Wykaz taboru: druk WPC (PRZEWÓZ RZECZY) / druk WPA (PRZEWÓZ OSÓB).
10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu (-ów) z tej licencji.

UWAGA!!! honorowane są jedynie 3 formy zabezpieczenia (DO WYBORU, Z ZASTRZEŻENIEM KOMUNIKATU BTM 63/2019):
- sprawozdanie finansowe firmy za poprz. rok obrotowy (bilans+rachunek zysków i strat + tzw."informacja dodatkowa" zawierająca informacje m.in. o zmianie kapitału firmy i zatrudnieniu) zgodnie z ust. o rachunkowości (art.2 i art.64 oraz art.45 pkt.2) przy czym brana jest pod uwagę kwota z pozycji „kapitał własny” (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza)
- gwarancja bankowa (wzór gwarancji jest dostępny w PSPD) na min. 2 m-ce
- ubezpieczenie działalności zawodowej (wymagana forma: oryginał lub potw. notarialnie).

UWAGA !!! Zgodnie z art. 7b.1. ustawy o transporcie drogowym:
- spółki prawa handlowego muszą obowiązkowo okazać sprawozdanie finansowe jako formę zabezpieczenia dla licencji (pozostałe formy zabezpieczenia tj. ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej lub gwarancja bankowa mogą być dopuszczone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody od organu udzielającego licencji),
- osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji (ceidg) mogą  okazać w zależności od wyboru dowolną formę zabezpieczenia spośród 3 form dopuszczonych przepisami ustawy (sprawozdanie finansowe lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej lub gwarancję bankową).

B. Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy / osób (dotyczy firm posiadających tzw. licencję krajową na transport rzeczy / osób):

1. druk LR1 (PRZEWÓZ RZECZY) / LO1 (PRZEWÓZ OSÓB) oraz:
2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (kopia licencji krajowej na transport rzeczy / osób).
3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 (UWAGA!!! liczba pojazdów ujęta w zaświadczeniu nie może być niższa niż liczba pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej).

UWAGA!!! zaświadczenie wydawane przez Starostwo / Urząd Miasta będzie ważne tylko na dzień złożenia wniosku licencyjnego, tzn. jeśli przedsiębiorca będzie się ubiegał np. o dodatkowy wypis, każdorazowo musi udokumentować sytuację finansową (nowe zaświadczenie), z uwzględnieniem zmian obowiązujących od lipca 2020r. (więcej TUTAJ ).

4. Wykaz taboru: druk WPC (PRZEWÓZ RZECZY) / druk WPA (PRZEWÓZ OSÓB).
5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu (-ów) z tej licencji.

Opłaty:

ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO – opłata wynosi 1000 zł

LICENCJA WSPÓLNOTOWA - PRZEWÓZ RZECZY:

-  na 5 lat: 4000 zł (licencja) + 440 zł za każdy wypis z licencji;
-  na 10 lat: 8000 zł (licencja) + 880 zł za każdy wypis z licencji;
 
LICENCJA WSPÓLNOTOWA - PRZEWÓZ OSÓB (autobus/autokar):

-  na 5 lat: 3600 zł (licencja) + 396 zł za każdy wypis z licencji;
-  na 10 lat: 7200 zł (licencja) + 792 zł za każdy wypis z licencji;

Dane do przelewu:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Numer rachunku bankowego: 05 1010 1010 0079 7913 9130 5000

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP oraz czego dotyczy płatność (np. za udzielenie licencji) !!!

Przelew musi mieć status "zrealizowany" - komunikat BTM 44/2019.

UWAGA!!! Od 01.08.2021r. obowiązuje nowy nr konta bankowego GITD - komunikat BTM 36/2021 . 

 • UWAGA!!! Od 25.05.2018r. , w związku z przepisami RODO, obowiązują zmienione wzory formularzy dot. składanych wniosków licencyjnych.
   
 • UWAGA!!! Od 2019r. obowiązuje zmieniona procedura dot. zabezpieczenia do licencji (komunikat BTM 5/2019 oraz komunikat BTM 9/2019 oraz komunikat BTM 57/2019 oraz komunikat BTM 63/2019 oraz komunikat BTM 3/2020) oraz zapytania o niekaralność (komunikat BTM 5/2019).
   
 • UWAGA!!! Od 02.07.2019r. nastąpiła zmiana zasad potwierdzania wydawania dokumentów. Aktualnie zamiast dokumentu o nazwie „rachunek” odbierający uprawnienia wnioskodawca lub jego pełnomocnik otrzymuje "potwierdzenie wydania dokumentu" ze wskazaniem wysokości opłat administracyjnych (komunikat BTM 43/2019).

 

 • UWAGA!!! Od 07.2020r. nastąpiła zmiana zasad we wnioskach licencyjnych dot. potwierdzenia zabezpieczenia do licencji. Zmiany dotyczą przewoźników, którzy jednocześnie posiadają licencję wspólnotową (wydaną przez GITD) oraz odrębną licencję na wykonywanie transportu drogowego / zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (wydane przez starostwo / urząd miasta) - TUTAJ . Dodatkowe informacje zawarte są w komunikacie BTM 45/2021 .

 

 • UWAGA!!! Dostępny jest również poradnik GITD dot. najczęściej popełnianych błędów podczas składania wniosków licencyjnych wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi poszczególnych załączników do wniosku licencyjnego - TUTAJ .

 

 • PONADTO - w związku z informacjami o kwestionowaniu przez polskie i zagraniczne służby kontrolne zalaminowanych dokumentów licencji, wypisów z licencji, zaświadczeń na potrzeby własne, Biuro ds.Transportu Międzynarodowego przypomina, iż z uwagi na zabezpieczenia oraz na potrzebę zachowania nienaruszonej struktury oraz wyglądu ww. dokumentów nie należy ich laminować (foliować)
  - komunikat BOTM 69/2022 .

Inne rodzaje wniosków licencyjnych (w ramach licencji wspólnotowej):

- PRZEWÓZ_RZECZY lub
PRZEWÓZ_OSÓB lub

- Uprawnienia dla pojazdów o DMC 2,5-3,5 t

 

©   Informacja telefoniczna

tel. 58 / 663 69 93 w.53
e-mail:

Pan Tomasz Cygański