Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - decyzja administracyjna, która upoważnia przedsiębiorcę spełniającego warunki przewidziane w rozporządzeniu WE nr 1071/2009 do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Wspomniane zezwolenie jest wymagane do wykonywania krajowego zarobkowego transportu rzeczy (pojazdami / zespołami pojazdów powyżej 3,5 t dmc) oraz do wykonywania krajowego zarobkowego transportu osób (autobusami / pojazdami zarejestrowanymi powyżej 9 miejsc).

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (rzeczy / osób):

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
2. wykaz pojazdów wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
3. oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji przez przedsiębiorcę oraz przez osobę zarządzającą transportem
4. oświadczenie osoby zarządzającej, że kieruje operacjami transportowymi
5. dokument potwierdzający zatrudnienie osoby zarządzającej transportem
6. certyfikat kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
7. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
- będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
- prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
- zarządzającej transportem
8. oświadczenie o kierowcach, że spełniają wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku
9. oświadczenie o bazie eksploatacyjnej
10. dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
- 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
- 5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy

Aby wykazać zdolność finansową należy przedłożyć: roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę lub za zgodą organu wydającego zezwolenia -
zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej wydane przez bank lub firmę ubezpieczeniową, składające solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wyżej określone kwoty.

Opłata administracyjna:
• opłata za wydanie zezwolenia - 1.000,00 zł,
• za każdy wydany wypis w ilości pojazdów zgłoszonych do zezwolenia: opłata wynosi 11% od opłaty jak za wydanie zezwolenia - 110zł

Każdy urząd właściwy w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (czyli urząd miasta lub starostwo) dysponuje własnymi formularzami (najczęściej do pobrania ze strony internetowej danego urzędu), np. w przypadku Urzędu Miasta w Gdyni należy pobrać następujące formularze dostępne tutaj: https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,125/wydanie-zezwolenia-na-wykonywanie-zawodu-przewoznika-drogowego,497506

Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Czas załatwienia sprawy: do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku (jest to termin ustawowy ; w praktyce czas załatwienia sprawy wynosi najczęściej około 2 tygodni).

UWAGA! zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest wydawane oddzielnie na przewóz rzeczy i osób. W przypadku gdy firma wykonuje zarówno przewozy rzeczy (powyżej 3,5 t dmc) jaki i przewóz osób (autobusy / pojazdy zarejestrowane powyżej 9 miejsc), wówczas należy posiadać oddzielne uprawnienia.