2020 - zmiany dla przedsiębiorców

31.12.2019

2020: nowe przepisy dla przedsiębiorców

Prezentujemy regulacje, które będą stosowane od pierwszych miesięcy 2020 roku. Wiele innych, w tym podatkowych, zacznie obowiązywać później.

1. Warunki prowadzenia działalności:


Prosta Spółka Akcyjna
Ten nowy podmiot — niepubliczny — to połączenie cech spółki z o.o. i akcyjnej. Będzie go można zakładać od marca 2020 r. — korzystając m.in. z szybkiej rejestracji elektronicznej, bo w 24 godziny.

Walka z zatorami
Dla ograniczenia nadużywania kredytu kupieckiego wprowadzono do prawa kilka rozwiązań. Przede wszystkim skrócono do 30 dni od wymagalnego terminu zapłaty czas na uregulowanie należności w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych). Natomiast 60 dni wyznaczono dużym firmom na dokonanie płatności mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwom.

Sukcesja firmy rodzinnej
Ustawodawca wprowadził kolejne rozwiązania umożliwiające przeprowadzenie takiego procesu. Koncesje, zezwolenia, licencje i innego rodzaju pozwolenia będą mogły przejść na nabywcę firmy rodzinnej.

Przyjazne prawo
Tak rząd określa pakiet kolejnych ułatwień dla firm. Wprowadza m.in. prawo przedsiębiorcy (wpisanego do CEIDG) do popełnienia błędu. Zamiast mandatu lub kary pieniężnej dostanie pouczenie, po czym musi usunąć naruszenie. Takie ulgowe traktowanie ma przysługiwać przez rok od podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej lub ponownie — po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.
 
2. Ordynacja podatkowa:
 

Indywidualny mikrorachunek
Tylko do końca 2019 r. wpłaty podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz VAT, a także niepodatkowych należności dla budżetu można wpłacać na konta konkretnych urzędów skarbowych. Od nowego roku podatnicy mają regulować te należności (z tytułu wszystkich wymienionych tu danin) na przypisane im indywidualne mikrorachunki podatkowe.

Odpowiedzialność za zaległe podatki
Nabywcy towarów lub usług, będący podatnikami VAT, zostaną objęci solidarną odpowiedzialnością (całym ich majątkiem) za zaległości podatkowe dostawców będących czynnymi podatnikami VAT. Jednak nie w każdych okolicznościach, ale wtedy, gdy należność za transakcję, potwierdzona fakturą, zostanie przelana na rachunek inny niż podany na tzw. białej liście podatników VAT i aktualny w dniu zlecenia przelewu.
 
3. Podatki dochodowe — PIT i CIT:


Biała lista i koszty
Wpłaty na konta podawane przez podatników VAT z tzw. białej listy będą miały wpływ na koszty uzyskania przychodów uwzględniane przy rozliczaniu PIT i CIT. Przedsiębiorca, który dokona wpłaty za fakturę na niewłaściwy rachunek, czyli nieujawniony na tej liście, nie będzie mógł zaliczyć tej płatności do kosztów podatkowych.

Ulga na złe długi
Również ta ulga będzie miała wpływ na rozliczanie kosztów w PIT i CIT.

Więcej małych podatników
Z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR rośnie próg przychodów uprawniający do uzyskania statusu małego podatnika. Taki przedsiębiorca może rozliczać kwartalnie zarówno podatek dochodowy, jak i VAT.
 
4. Podatek od towarów i usług — VAT:


NIP na paragonie
Od nowego roku sprzedawca nie będzie mógł wystawić podatnikowi VAT faktury do paragonu dokumentującego sprzedaż, jeśli nie zostanie podany na nim NIP nabywcy.


Czas na rozliczenie importu
Dotychczasowy czas ustawowy płatności VAT od importu, wynoszący 10 dni od odprawy celnej albo od wydania decyzji celnej, zostanie wydłużony. Będzie odpowiadał terminom określonym w ogólnych zasadach rozliczania tego podatku.


Wpis sukcesyjny do CEIDG
Ustawodawca zdjął z podatników VAT będących osobami fizycznymi dotychczasowy obowiązek informowania urzędów skarbowych o wpisaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarządcy sukcesyjnego — w ciągu 7 dni od wpisu.

 

5. Prawo pracy, ubezpieczenia:


Minimalna płaca…
Tym razem minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 350 zł — do 2,6 tys. zł.

…i stawka godzinowa
(…) wzrośnie do 17 zł z tegorocznej, której wysokość wynosi 14,70 zł.

W tym miejscu przypominamy o nowych stawkach płacy minimalnej: niemieckiej MiLoG (9,35 euro) oraz francuskiej Loi Macron - szczegóły TUTAJ .

Mały ZUS Plus
Z tej ulgi będzie można korzystać od 1 lutego 2020 r. Chęć korzystania z Małego ZUS Plus będzie można zgłosić od 1 do 29 lutego.

Trzy etapy
Resort rozwoju przypomina, że nie zmienia się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Najpierw przysługuje „ulga na start” (czyli pół roku bez składek), potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS Plus.

Źródło: www.zmpd.pl