Porady prawne

Porady prawne

 

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych informuje, iż od miesiąca września 2008 r. Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kawa w Gdyni, udzielać będzie pomocy prawnej na następujących zasadach:

  • Świadczenie pomocy prawnej dotyczy działalności gospodarczej członków Stowarzyszenia.
  • Miejscem udzielenia pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia będzie siedziba Kancelarii Radcy Prawnego Mateusz Kawa w Gdyni ul. Władysława IV 34/A/13 tel./fax 661-84-66, tel. kom. 509-384-240
  • Pomoc prawna udzielana będzie po uprzednim ustaleniu terminu. Z zakresu pomocy prawnej wyłączone jest prawo podatkowe.
  • Warunkiem udzielenia pomocy prawnej jest telefoniczne lub faxem zgłoszenie przez zainteresowanego zamiaru skorzystania z pomocy prawnej ze stosownym wyprzedzeniem.
  • Kancelaria będzie świadczyć pomoc prawną członkom Stowarzyszenia w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem bez dodatkowych opłat ze strony członków.
  • Z zakresu pomocy prawnej wyłączone jest prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw sądowych. W tych sprawach pomoc prawna będzie świadczona na podstawie indywidualnych zleceń członków Stowarzyszenia za uzgodnione wynagrodzenie.
  • W sprawach, w których wyznaczono termin na dokonanie czynności ( np. złożenie odwołania, sprzeciwu, zarzutów, apelacji, skargi i.t.p.) warunkiem udzielenia pomocy prawnej członkowi Stowarzyszenia jest złożenie kompletu dokumentów co najmniej na 5 dni przed upływem terminu do dokonania danej czynności.
  • W wypadkach, w których udzielenie pomocy prawnej wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłat sądowych, skarbowych bądź innych, do pokrycia tych opłat zobowiązany jest członek Stowarzyszenia korzystający z pomocy prawnej.
  • Kancelaria może odmówić udzielenia pomocy prawnej w przypadku sporu z innym członkiem Stowarzyszenia.