UWAGA !!! Od 04.04.2019r. nowe zasady wydawania świadectw kierowcy przez GITD

UWAGA !!! Od 04.04.2019r. nowe zasady wydawania świadectw kierowcy przez GITD

Zgodnie z komunikatem GITD nr 36/2019, informujamy o zmienionych zasadach wydawania świadectw kierowcy przez GITD, począwszy od 4 kwietnia 2019r.:

"Biuro ds. Transportu Międzynarodowego informuje, iż od dnia 4 kwietnia 2019 r. w treści decyzji administracyjnej – świadectwie kierowcy będzie zawarty kod unijny >95< . Niniejszy kod stanowi potwierdzenie spełnienia przez kierowcę wymogów dotyczących posiadania świadectw kwalifikacji zawodowej poświadczających posiadanie kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowego.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy, państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do dnia 23 maja 2020 r. wprowadzić w życie kod unijny >95< na świadectwie kierowcy.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informujemy że świadectwa kierowcy wydane do dnia 4 kwietnia br. stanowią dowód posiadania w/w kwalifikacji i zachowują ważność do daty utraty ich ważności."

Źródło: www.gitd.gov.pl


Informujemy o nowych zasadach wydawania świadectw kierowcy przez GITD, począwszy od 1 czerwca 2018r.:

Świadectwo kierowcy jest ważne jedynie, gdy spełnione są warunki, na których zostało wydane. Istotne jest zatem, aby w każdym momencie ważności świadectwa każdy warunek był spełniony.

Posiadanie w dacie składania wniosku o wydanie świadectwa kierowcy możliwości legalnego zatrudnienia jest niezbędne, ale nie musi oznaczać ubiegania się o świadectwo tylko na okres określony w dokumencie potwierdzającym określającym legalność zatrudnienia.

Kierowca przez cały okres ważności świadectwa musi być zatrudniony legalnie, jednak spełnianie tych warunków (nie terminów ich trwania) podlega ocenie jedynie przy wydawaniu dokumentu oraz w czasie kontroli, do której upoważniony jest organ.

Jeżeli którykolwiek warunek dla wydania świadectwa kierowcy przestanie być spełniony (zatem także upłynął terminu możliwości legalnego zatrudnienia) świadectwo kierowcy musi zostać niezwłocznie zwrócone przez przewoźnika do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że od dnia 1 czerwca 2018 r. oraz wobec postępowań wszczętych i niezakończonych dla określenia daty ważności świadectwa uznawanym za wiążący będzie każdorazowo termin określony we wniosku. Maksymalny okres na jaki zostanie wydane świadectwo kierowcy to 5 lat.

Źródło: www.gitd.gov.pl


Informujemy o nowych zasadach wydawania świadectw kierowcy przez GITD, począwszy od 1 marca 2018r.:

Zgodnie z komunikatem BTM (GITD) 9/2018 z 23.02.2018r. informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. Biuro ds. Transportu Międzynarodowego będzie wydawało świadectwa kierowcy tylko na podstawie dokumentów (lub ich kopii) sporządzonych przez właściwe w tym zakresie podmioty, dotyczyć to będzie:

- świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy oraz

- zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Stosowny druk (SK1) został już zmieniony i uwzględnia najnowsze zmiany.

W myśl art. 32b ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (u.t.d.), do wniosku o wydanie świadectwa kierowcy dołącza się:

1) kopię licencji wspólnotowej;

2) zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań,
o których mowa w art. 39a u.t.d. (przepis ten określa warunki dla zatrudnienia, wszystkie muszą być spełnione, aby do zatrudnienia doszło i aby można było wystawić przedmiotowe zaświadczenie);

3) kserokopię dokumentu tożsamości;

4) kserokopię prawa jazdy;

5) kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

Pkt 7 Preambuły do Dyrektywy nr 2003/59/WE już na samym jej początku wskazuje, że dowód uzyskania przez kierowcę kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego powinny stanowić odpowiednie świadectwa kompetencji (kwalifikacji) zawodowej wydawane przez podmioty uprawnione przez kompetentne władze państw członkowskich.

Na mocy przepisów art. 39c ust. 1 i art. 39e ust. 1 u.t.d., w przypadku Polski, podmiotami tymi są odpowiednio wojewodowie albo inne osoby upoważnione (kwalifikacja wstępna) oraz kierownicy ośrodków szkolenia (szkolenia okresowe).

Kierowca będący obywatelem państwa trzeciego może uzyskać kwalifikację wstępną lub odbyć szkolenie okresowe w innym, dowolnym państwie członkowskim UE, którego kompetentne władze zobowiązane są wystawić świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Ponadto ustawodawca polski wymaga uzyskania przez kierowcę zatrudnianego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium RP odpowiednich zaświadczeń (orzeczeń) od uprawnionych lekarzy, o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. O tym kto (jaki lekarz) jest uprawniony do wystawienia tego rodzaju dokumentów oraz o ich wzorach decydują odrębne przepisy krajowe.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 października 2009r. nr 1072/2009 dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U. L 300 z 14 listopada 2009 r., str. 72-87) właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika regularnie sprawdzają, przez prowadzenie corocznych kontroli obejmujących co najmniej 20 % ważnych świadectw kierowców wydanych w tym państwie członkowskim, czy nadal są spełniane warunki, o  których mowa w  art.  5 ust.  1 i  na których podstawie zostało wydane świadectwo dla kierowcy.

Należy podkreślić, że w toku realizowania ww. kontroli GITD wykryło bardzo wiele przypadków nieprawidłowości w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 39a u.t.d. GITD uzyskało również wiele informacji o uchybieniach w tym zakresie od WITD
i innych służb kontrolnych. Z tego względu zmiana praktyki GITD przy rozpatrywaniu wniosków o wydanie świadectwa kierowcy jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

Jednocześnie przypominamy, że na podstawie art. 32f u.t.d. w przypadku niewłaściwego wykorzystywania przez przedsiębiorcę świadectwa kierowcy polegającego na:

1)  niespełnianiu warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa kierowcy lub

2)  podaniu nieprawidłowych informacji we wniosku o wydanie świadectwa kierowcy

- Główny Inspektor Transportu Drogowego cofa świadectwo kierowcy i zawiesza wydawanie nowych świadectw kierowcy przez okres roku.

Źródło: www.gitd.gov.pl