Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE RADY z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przewóz osób autokarem/autobusem zarówno w ramach komunikacji regularnej jak też okazjonalny przewóz osób podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (przepisy dyrektywy weszły w życie 01.01.2007r.).
Przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji podatku VAT przed przyjazdem do danego kraju w Urzędach Skarbowych takich krajów jak: Niemcy, Austria, Holandia, Belgia, Słowenia.

ZMPD informuje, iż podczas dokładnej kontroli zwracanych karnetów TIR zauważono, że często pieczątka, jaką stemplowane są karnety TIR przez przewoźników na manifeście towarów, woletach (pole nr 4) i na protokóle zajścia (pole nr 5) różni się od tej, która zdeponowana została przez daną firmę w ZMPD i którą stemplowany jest każdy karnet na okładce. Przypominamy, iż te pieczątki powinny być takie same.
Dodatkowo przewoźnik zobowiązany jest umieścić numer EORI w polu nr 4 na wszystkich woletach karnetu.

Urząd Miasta Sopotu
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
81-704 Sopot, ul. Kościuszki  25/27
 
Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z dużym zdziwieniem odbiera informację o wprowadzeniu zakazu wjazdu do Sopotu samochodów ciężarowych o masie całkowitej, przekraczającej 24 tony. Rozumiemy troskę o czyste powietrze w kurorcie czym Państwo motywujecie swoją decyzję, ale proszę nie zapominać, że Sopot jest częścią aglomeracji trójmiejskiej, przez którą przebiega główna arteria komunikacyjna.

Informujemy, że:
1) 05.07.2012r. pod poz. 764 zostało opublikowane Rozporządzenie ministerstwa w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (do pobrania tutaj ). Rozporządzenie to informuje m.in. o wzorach wniosków na udzielenie stosownego zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym "przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą".
Tym samym zachowana została konieczność posiadania licencji na przewóz osób pojazdami innymi niż autobus/autokar, ale problemem stało się wykonywanie przewozów pojazdami zarejestrowanymi z liczbą miejsc siedzących/stojących do 7 włącznie.

W odniesieniu do licencji międzynarodowych na transport, którymi zajmuje się Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego w Warszawie, należy stwierdzić, że już wiadomo jakie zabezpieczenie finansowe może złożyć przedsiębiorca starający się o licencję transportową lub dodatkowy wypis z licencji.
Zgodnie z informacjami Biura na stronie www.gitd.gov.pl/botm/index.php honorowane są jedynie 3 formy zabezpieczenia (do wyboru lub wzajemnie się uzupełniające):

W przepisach unijnych ustawodawca odnosi się tylko do „przewozu w celach niezarobkowych”. Czy w związku z powyższym przepisy regulujące kwestie przewozu niezarobkowego w kontekście rozporządzenia 1071/2009/WE mają zastosowanie również do przewozu na potrzeby własne, o których jest mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371) ? Kwestia ta nie budzi najmniejszych wątpliwości. Wszelkie regulacje przepisów unijnych odnoszące się do przewozu niezarobkowego, odnoszą się do przewozu na potrzeby własne w rozumieniu art. 4 pkt.

W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami dotyczącymi interpretacji art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. UE nr L300/51) Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, że ubezpieczenie odpowiedzialności przewoźnika drogowego tzw. OCPD nie spełnia wymogów wskazanego powyżej art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia 1071/2009.

Kierowcy przegrywają w sądach z Inspekcją Transportu Drogowego w sprawach dotyczących nieopłacenia e-myta za korzystanie z dróg. Kary wynoszą 3 tys. zł, ale do tego dochodzą jeszcze koszty sądowe.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie trafiają liczne odwołania od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego z pierwszych tygodni obowiązywania nowego systemu poboru opłat. Wtedy to zatrzymywano największą liczbę kierowców, którzy nie opłacili e-myta. Pierwsze wyroki już zapadły.

Akta osobowe pracowników to dokumenty których żąda w pierwszej kolejności Inspektor Pracy w czasie kontroli. Obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika nakłada na pracodawcę art. 94 pkt 9 Kodeksu Pracy.

Strony