----------------------------------------------------- AKTUALNE INFORMACJE -------------------------------------------------

Aby obejrzeć ten element musisz mieć lub uaktywnić wtyczkę flashplayer

AKCJA PROTESTACYJNA

W związku z przygotowaniami do akcji protestacyjnej, dotyczącej braku skutecznych działań rządu w zakresie:

- narzucenia przez stronę niemiecką płacy minimalnej,
- ryczałtów za noclegi kierowców,
- spraw związanych z wykonywaniem transportu do Rosji,
- systemowego kształcenia kierowców zawodowych

prosimy członków PSPD o deklaracje w tym zakresie.

AKTUALIZACJA: NIEMCY - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY A POLSCY PRZEWOŹNICY / CO Z KIEROWCAMI SAMOZATRUDNIONYMI ?

W związku z licznymi pytaniami dot. praktycznych aspektów i zasadności stosowania niemieckiego wynagrodzenia minimalnego przez polskie firmy transportowe w trakcie przewozu przez terytorium Niemiec, WPHI Ambasady RP w Berlinie przeprowadził 15.01.2015 r. kolejne rozmowy wyjaśniające te kwestie z Federalnym Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Federalnym Ministerstwem Finansów. W trakcie rozmów uzyskano następujące wyjaśnienia:

1. Mimo naszych argumentów, podtrzymane zostało stanowisko dotyczące stosowania zasady terytorialności dla płacy minimalnej jako wynagrodzenia za każdy rodzaj świadczonej na terytorium Niemiec pracy, niezależnie od formuły (praca stała, oddelegowanie, użyczenie pracownika, podróż służbowa);
2. Wymóg ten nie odnosi się do świadczenia usługi transportowej przez jednoosobowe firmy własnym środkiem transportu. Strona niemiecka zaznacza jednak, że w związku ze stwierdzonymi już wcześniej licznymi przypadkami tzw. fikcyjnego samo zatrudnienia jako formy obejścia niemieckich przepisów prawa pracy, przewoźnicy tacy będą również podlegać kontroli sprawdzającej faktyczny stan prawny;
3. W przypadkach przewozu (nawet tranzytem) towaru własnymi środkami transportu producenta (eksportera) obowiązuje wymóg niemieckiej płacy minimalnej za czas pracy wykonanej na terenie Niemiec. Podobnie traktowany jest przejazd samochodu zastępczego w przypadku awarii.
4. Strona niemiecka potwierdza, ze nie ma formalnego wymogu posiadania przez kierowcę przy sobie w trakcie jazdy przez terytorium Niemiec np. kopii zgłoszenia pracodawcy o stosowaniu wobec niego płacy minimalnej (formularz 037 mobil wypełniany na okres do 6 miesięcy planowanego świadczenia pracy/przewozu na terenie Niemiec). Kierowca jednak może być poproszony w trakcie kontroli  przez służby celne o inny dokument (np. kopia umowy o pracę, zlecenia itd.) potwierdzający stosowanie przez pracodawcę rozliczenia czasu pracy na terytorium Niemiec w wysokości 8,50 EUR brutto za godzinę;
5. W przypadku  kontroli pracodawcy, jest on zobowiązany do dostarczenie do właściwej jednostki kontrolnej w Niemczech, dokumentacji danego kierowcy przetłumaczonej na j. niemiecki (nie ma wymogu tłumacza przysięgłego). Wymagane będą 4 podstawowe dokumenty: umowa lub podobna (np. zlecenia) o pracę, dowody rozliczenia czasu pracy na terenie Niemiec, dowód rozliczenia zgodnego z płacą minimalną oraz dowód wypłaty/przelewu tego wynagrodzenia  dla kierowcy.
6. Rozliczenie i wypłata musi nastąpić najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym była świadczona praca. Oznacza to, że najwcześniejszym terminem, w którym firma w przypadku kontroli poproszona będzie  o przesłanie ww. dokumentacji, jest początek marca 2015 r.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie (pełny komunikat - TUTAJ).

PODATKOWA LISTA RANKINGOWA 2015

Sprawdź „swój” podatek od środków transportu.

Podatkowa lista rankingowa – od najdroższych do najtańszych powiatów.

Zmiany w transporcie w Europie - nowe komunikaty dla przewoźników

Węgry - nowe wymagania podatkowe (system EKAER):

1 stycznia 2015 r. zacznie funkcjonować na Węgrzech system EKAER (Electronic Road Transport Control System). Zadaniem systemu będzie umożliwienie węgierskiej administracji celnej i podatkowej kontrolę przewozów towarowych na Węgrzech. System dotyczyć będzie każdego przewozu drogowego pojazdem o masie powyżej 3,5 tony z innych państw UE na Węgry i z Węgier do innych państw UE. Szczegóły tutaj .  Wedlug portalu na którym mają być meldowane frachty ( http://ekaer.hu - obecnie też w języku polskim) - konsekwencje prawne, z wyjątkiem przepisu dotyczącego usunięcia bez zezwoleń państwowych plomb, państwowy organ podatkowo-celny pierwszy raz będzie stosował od dnia 1 lutego 2015r. (źródło: HGA).

Austria - przypominamy o plakietkach ekologicznych od 01.01.2015r.:

Od 1 stycznia 2015 roku pojazdy ciężarowe oraz ich naczepy, które będą poruszać się po wyznaczonym terenie w Austrii (w Wiedniu oraz w okolicach, m.in. w dolnej Austrii - Wiener Umland - więcej TUTAJ) będą musiały być wyposażone w austriackie etykiety ekologiczne dotyczące klasy emisji spalin (EURO) - będzie można je nabyć na większości parkingów oraz na stacjach diagnostycznych (wykaz - tutaj ) w Austrii (nieoficjalny koszt waha się od 25 do 50 euro ! ). Za brak etykiety określającej klasę emisji spalin będą nakładane kary od 2180 EUR. Więcej informacji TUTAJ . (źródło: www.zmpd.pl, www.e100.pl).

AKTUALIZACJA - WAŻNOŚĆ ZEZWOLEŃ Z KONTYNGENTU 2014

Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego opublikowało komunikat 50/2014 oraz 54/2014 dot. ważności zezwoleń zagranicznych z kontyngentu 2014.

Większość zezwoleń (w tym rosyjskie) została przedłużona do 31.01.2015r. Więcej tutaj .

Uwaga na zmiany w podatkach od 2015 roku!

Ryczałt od służbowych samochodów używanych do celów prywatnych

Sejm uchwalił ustawę o ułatwianiu działalności gospodarczej, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzony zostanie ryczałt za korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych.

PROGRAM KART PALIWOWYCH DLA PRACOWNIKÓW FIRM ZRZESZONYCH W PSPD

Informujemy, że w dniu 11 grudnia br. wszystkim członkom PSPD została przesłana drogą mailową specjalna oferta kart paliwowych - zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

OBOWIĄZEK WAŻENIA KONTENERÓW PRZED ZAŁADUNKIEM

Międzynarodowa Organizacja Morska IMO postanowiła wprowadzić obowiązek ważenia załadowanych kontenerów, zanim zaczną być transportowane drogą morską.

W przyszłości, załadowane kontenery nie będą mogły być podjęte na pokład statku, dopóki ich waga nie zostanie ustalona. Prawidłową wagę - tzw zweryfikowaną wagę - można określić dwoma sposobami. Można albo zważyć załadowany kontener w zatwierdzonej stacji ważenia (np. w porcie) czy też można zważyć sam towar i dodać do wyniku masę netto kontenera.

PRZEWOZY DO ROSJI - NOWE PRZEPISY / KOLEJNE ZAKAZY W RAMACH EMBARGA / KARNETY TIR BĘDĄ WAŻNE DO 28.02.2015 ROKU

24 listopada 2014 r. prezydent Rosji podpisał ustawę Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu zmian do ustawy federalnej „O kontroli państwowej wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych i o odpowiedzialności za naruszenie trybu ich wykonywania” oraz do kodeksu wykroczeń administracyjnych FR, w zakresie dotyczącym kontroli przewozów. 

Ustawa wprowadza m.in. definicje takich terminów jak: międzynarodowy przewóz drogowy, dwustronny międzynarodowy przewóz drogowy, tranzytowy międzynarodowy przewóz drogowy, ładunek kraju trzeciego, zezwolenie specjalne. Natomiast kodeksem wykroczeń administracyjnych określono m.in. wysokości grzywny dla kierowców za niektóre wykroczenia w wysokości od 100 000 do 200 000 rubli.

Firmy transportowe obawiają się fali pozwów

Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka na zlecenie Organizacji Pracodawców Transport i Logistyka Polska opracowała raport, z którego wynika, że część przepisów ustawy o czasie pracy kierowców jest niezgodna z przepisami unijnymi.

Przepisy o czasie pracy kierowców będą zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

Firmy transportowe w ciągu trzech tygodni chcą złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego na niejasne przepisy w ustawie o czasie pracy kierowców jako naruszające m.in. zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Taką informację przekazał Maciej Wroński Prezes Organizacji Transport i Logistyka Polska.

VIATOLL - ZMIANY WEJDĄ W ŻYCIE W 2015 ROKU

W dniu 18 września 2014 roku Prezydent RP podpisał (a 1 października ogłoszono w dzienniku ustaw - tutaj ) długo oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych, dotycząca w szczególności warunków i zasad nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów związanych z opłatami za przejazd po drogach objętych opłatą elektroniczną - w skrócie: Viatoll. Nowelizacja wejdzie w życie dopiero po 3 miesiącach od jej ogłoszenia (czyli w styczniu 2015 roku).

BIAŁORUŚ - PRZEWOZY DO ROSJI Z ODPRAWĄ W BIAŁORUSI / ZATRZYMANIA POJAZDÓW

W związku z odprawami na Białorusi towarów przewożonych do Rosji, Służba Celna zwraca uwagę przedsiębiorców transportowych na możliwe sankcje ze strony białoruskich władz celnych za niezgodne z przepisami wykorzystanie czasowo wwiezionych środków transportu na terytorium Unii Euroazjatyckiej (art. 344 Kodeksu Unii Euroazjatyckiej).

ZAŚWIADCZENIE O DNIACH WOLNYCH KIEROWCY

W związku z licznymi pytaniami przewoźników dotyczącymi dokumentowania okresu nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Subskrybuj zawartość