Zezwolenia zagraniczne (transport rzeczy)

Zezwolenia zagraniczne można uzyskać tylko pod warunkiem posiadania aktualnego uprawnienia na wykonywanie międzynarodowego transportu rzeczy (np. licencji wspólnotowej).

Regulamin podziału zezwoleń zagranicznych w 2024 roku

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zezwolenia§ 1

Niniejszy regulamin określa:
1. Warunki podziału zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy w 2024 roku,
2. Przenoszenie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy,
3. Zawieszanie limitu podstawowego zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy,
4. Warunki przyznawania zezwoleń EKMT.

§2

Użyte poniżej określenia oznaczają:
1. Komisja Społeczna - komisja społeczna do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźnikami drogowymi powołana przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1477),
2. Przedsiębiorca – przewoźnik, który posiada:
   - ważną licencję lub zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne,
   - ważne wypisy z licencji lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne odpowiadające liczbie pojazdów zgłoszonych do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego, do których przedsiębiorcy mają tytuł prawny do dysponowania pojazdami na dzień poboru zezwoleń,
3. zezwolenie zagraniczne - dokument otrzymany na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa lub organizacji międzynarodowej, przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej przekazywany przewoźnikowi drogowemu i upoważniający do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, jednokrotnie lub wielokrotnie, do lub z terytorium państwa określonego w zezwoleniu lub tranzytem przez jego terytorium,
4. zezwolenie EKMT - dokument dopuszczający do wykonywania w 2024 roku nieograniczonej liczby kursów pomiędzy krajami członkowskimi, których przebieg został udokumentowany w odpowiednio wypełnionym karnecie,
5. karnet EKMT - dokument służący do rejestracji, w porządku chronologicznym, informacji o operacjach transportowych przeprowadzonych podczas każdego etapu podróży, pojazdami z ładunkiem, a także pojazdem bez ładunku (zarejestrowane informacje mogą być użyte wyłącznie do kontroli wykorzystania zezwoleń),
6. limit podstawowy - liczba przyznawanych przedsiębiorcy na dany rok kalendarzowy - w zależności od liczby pobranych i prawidłowo zwróconych do Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego – zezwoleń zagranicznych,
7. limit dodatkowy - wydzielona z kontyngentu liczba zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy, przyznawana przedsiębiorcom w cyklu miesięcznym lub/i w sposób ciągły na podstawie stopnia wykorzystania limitu,
8. wolna sprzedaż - zezwolenia wydawane przedsiębiorcy w danym roku kalendarzowym w zależności od liczby pojazdów, które nie stanowią limitu podstawowego oraz dodatkowego,
9. pojazd uprawniony - pojazd zgłoszony przez przedsiębiorcę i zarejestrowany w bazie GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego, którym przedsiębiorca może dysponować na podstawie przysługującego mu tytułu prawnego,
10. kontyngent dodatkowy - zezwolenia zagraniczne dodatkowo otrzymane w trakcie roku kalendarzowego.

11. kontyngent podstawowy - pula zezwoleń zagranicznych otrzymana na dany rok kalendarzowy.

Rozdział II
ZASADY PODZIAŁU ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH

§3

1. Komisja Społeczna dokonuje podziału zezwoleń zagranicznych.
2. Komisja Społeczna ustala zasady obliczania limitów podstawowych oraz dokonuje podziału zezwoleń EKMT.
3. Komisja Społeczna rozpatruje wnioski o limity dodatkowe oraz ustala zasady podziału limitów dodatkowych co najmniej raz w miesiącu. Komisja Społeczna określając kryteria przyznawania zezwoleń w limicie dodatkowym, uwzględnia w szczególności:
   - posiadanie ważnej licencji lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
   - liczbę wypisów z licencji lub wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne odpowiadające liczbie pojazdów zgłoszonych do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego, którymi przedsiębiorcy mogą dysponować na podstawie przysługującego im na dzień poboru zezwoleń tytułu prawnego do dysponowania pojazdami. W przypadku gdy liczba pojazdów nie jest równa liczbie wypisów bierze się pod uwagę liczbę mniejszą,
   - liczbę zezwoleń zagranicznych w kontyngencie,
   - wydane przedsiębiorcom zezwolenia EKMT,
   - zezwolenia przyznane w kontyngencie dodatkowym,
   - zezwolenia zwrócone i niezwrócone przez przedsiębiorcę,
   - limity podstawowe przedsiębiorcy.
4. Wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w GITD - Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego do 20-tego każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed 20-tym każdego miesiąca (decyduje data wpływu). Wzór wniosku określa "załącznik nr 1".
5. Lista złożonych wniosków aktualizowana będzie na bieżąco, na stronie: www.gov.pl/gitd . Wnioski, złożone w późniejszym terminie rozpatrywane będą w miesiącu następnym.
6. Lista przyznanych limitów dodatkowych, publikowana będzie na stronie: www.gov.pl/gitd
7. Ustalone przez Komisję Społeczną kryteria przyznania zezwoleń zawarte będą w protokole z posiedzenia Komisji i publikowane na stronie internetowej www.gov.pl/web/gitd/komisja-spoleczna
8. Zezwolenia zagraniczne wydawane przez organizacje uprawnione do wydawania zezwoleń wydawane są wyłącznie według kryteriów ustalonych przez Komisję Społeczną.
9. W przypadkach niecierpiących zwłoki (nagłych), Dyrektor Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego może przydzielić zezwolenie zagraniczne - z wyjątkiem zezwoleń EKMT - pomiędzy posiedzeniami Komisji. Wykaz przedsiębiorców, którym przydzielone zostały zezwolenia, Dyrektor Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego przedkłada na najbliższym posiedzeniu Komisji Społecznej.

§ 4

1. Przedsiębiorca może otrzymać zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy na podstawie złożonego wniosku.
2. Przyznane przedsiębiorcy zezwolenia w limicie podstawowym powinny być odebrane do 15 października 2024 roku, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń.
3. Limit podstawowy ustalony dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 25% całego rocznego kontyngentu danego rodzaju zezwoleń zagranicznych i dla danego kraju otrzymanych na 2024 rok.
   - Licencje udzielone wspólnikom spółki cywilnej uprawniaj± do poboru zezwoleń reglamentowanych przez jednego ze wspólników w okresie rozliczeniowym (1 miesiąc).
   - Pojazd zgłoszony do licencji u kilku przedsiębiorców uprawnia do poboru zezwoleń reglamentowanych wyłącznie w jednej z tych firm w okresie rozliczeniowym (1 miesiąc).
4. Przedsiębiorcy wykonującemu w 2024 roku przewozy licencjonowane i przewozy na potrzeby własne naliczony zostanie tylko jeden limit podstawowy w danej kategorii zezwoleń (dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy posiadają jednakowe pojazdy zgłoszone zarówno do licencji jak i zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne).
5. Zezwolenia z puli limitów dodatkowych wydawane będą przedsiębiorcom, o których mowa w ustępie poprzedzającym, według wskazania przedsiębiorcy w oparciu o pojazdy zgłoszone do licencji lub zgłoszone do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne.
6. Przedsiębiorca, który zaprzestaje odbioru zezwoleń w GITD - Biurze Do Spraw. Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych, składa informację odpowiednio w GITD - Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego lub w organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej międzynarodowych przewoźników drogowych gdzie rozpoczyna odbiór zezwoleń. Przedsiębiorca ma możliwość poboru zezwoleń do wysokości określonej w Regulaminie dla danego rodzaju zezwoleń przy uwzględnieniu zezwoleń będących w jego posiadaniu. Organizacja ma obowiązek zweryfikowania w BTM jaką liczbą zezwoleń danego rodzaju dysponuje przedsiębiorca zapisujący się do Organizacji.

§ 5

Limity podstawowe dla niżej wymienionych zezwoleń ustala się następująco:

1. Rosja kraje trzecie:
- sposób podziału zostanie określony po ustaleniu kontyngentu.

2. Kazachstan kraje trzecie:
Kontyngent 6.000 szt. - 60% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2024 r. , pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2023 r. z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów. Pozostała liczba zezwoleń zostanie przeznaczona na limity dodatkowe.

3. Turcja wjazd na pusto lub kraje trzecie:
Kontyngent 4.000 szt. - 60% zezwoleń prawidłowo wykorzystanych i zwróconych na dzień 15 lutego 2024 r., pobranych w ramach limitu podstawowego i dodatkowego z kontyngentu 2023 r. z wyłączeniem zezwoleń, które według odrębnych komunikatów nie stanowiły podstawy do naliczenia limitów. Pozostała liczba zezwoleń zostanie przeznaczona na limity dodatkowe.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wysokości naliczonych limitów zezwoleń na rok 2024 można zgłaszać do 31 marca 2024 roku.

§ 6

1. Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo zezwolenia Albania ogólne, Czarnogóra ogólne, Czechy kraje trzecie, Kazachstan ogólne, Kirgistan ogólne, Maroko ogólne, Mołdawia ogólne, Słowacja kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie EURO1, Turcja tranzyt w liczbie:
   - dwie sztuki na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych,
   - jedna sztuka na każdy kolejny piąty pojazd uprawniony.

2. Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo zezwolenia Bośnia i Hercegowina ogólne, Estonia kraje trzecie, Macedonia kraje trzecie, Mołdawia kraje trzecie, Serbia ogólne:
   - jedna sztuka na każdy z pierwszych pięciu pojazdów uprawnionych
   - jedna sztuka na każdy kolejny piąty pojazd uprawniony

3. Komisja wprowadza obowiązek zwrotu wykorzystanych zezwoleń

- Albania ogólne, Bośnia i Hercegowina ogólne, Czarnogóra ogólne, Czechy kraje trzecie, Estonia kraje trzecie, Macedonia kraje trzecie, Mołdawia kraje trzecie, Mołdawia ogólne, Serbia ogólne, Słowacja kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie EURO1, Turcja tranzyt w terminie dwóch miesięcy licząc od daty ich poboru.

- Kazachstan ogólne, Kirgistan ogólne, Maroko ogólne, Tadżykistan ogólne w terminie trzech miesięcy licząc od daty ich poboru.

Nie zwrócenie wykorzystanych zezwoleń z kontyngentu 2024 w ww. terminach spowoduje zmniejszenie możliwej liczby zezwoleń do pobrania o dwie sztuki za każde niezwrócone zezwolenie (reguła dotyczy również zezwoleń zagubionych i niewykorzystanych).

Otrzymanie kolejnych zezwoleń wymienionych w pkt. 1, 2, 3  będzie możliwe w momencie wykorzystania i zdania do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń uprzednio pobranych. Przedsiębiorca otrzyma zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba zezwoleń zdanych.

4. Sposób podziału zezwoleń białoruskich, rosyjskich i ukraińskich zostanie określony po ustaleniu/przekazaniu ich kontyngentu.

§ 7

Armenia ogólne, Azerbejdżan ogólne, Azerbejdżan kraje trzecie, Bośnia i Hercegowina kraje trzecie, Bułgaria kraje trzecie, Chorwacja kraje trzecie, Czarnogóra kraje trzecie, Finlandia kraje trzecie, Gruzja ogólne, Gruzja kraje trzecie, Kazachstan kraje trzecie, Kirgistan kraje trzecie, Litwa kraje trzecie, Łotwa kraje trzecie, Mongolia ogólne, Mongolia kraje trzecie, Norwegia kraje trzecie, Rumunia kraje trzecie, Serbia kraje trzecie, Szwecja kraje trzecie Euro 0, Tadżykistan ogólne, Tadżykistan kraje trzecie, Turcja kraje trzecie, Uzbekistan ogólne, Uzbekistan dwustronne/tranzytowe, Węgry kraje trzecie EURO 3 - zezwolenia przydziela się na indywidualny wniosek przedsiębiorcy (wnioski o przyznanie dodatkowych limitów zezwoleń przyjmowane są w GITD - Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego do 20 dnia każdego miesiąca (decyduje data wpływu do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego). Wzór wniosku określa "załącznik nr 1".

Rozdział III
ZASADY PODZIAŁU I UNIEWAŻNIANIA ZEZWOLEŃ EKMT

§8

1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o przyznanie zezwolenia EKMT, jeżeli posiada ważną licencję oraz ważne wypisy z licencji odpowiadające liczbie 3 pojazdów uprawnionych, które spełniają odpowiednio wymogi EURO potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.
2. Komisja Społeczna rozpatrując wnioski uwzględnia m. in.:
   - liczbę przewozów wykonanych z użyciem zezwolenia EKMT, w szczególności w relacjach z Włoch, Grecji, Austrii, Węgier, Rosji do państw poza Unię Europejską oraz z pozostałych państw Unii Europejskiej do państw poza Unię Europejską, 
   - dotychczasowy sposób wykorzystywania zezwolenia EKMT,
   - liczbę pojazdów uprawnionych spełniających odpowiednie wymogi EURO,
   - liczbę zezwoleń Rosja kraje trzecie wykorzystanych i zwróconych do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego

- okres posiadania licencji wspólnotowej.

§9

1. Zezwolenie EKMT może być używane tylko przez jeden pojazd w tym samym czasie. Egzemplarz zezwolenia powinien się znajdować w pojeździe będącym w drodze pomiędzy punktami za- i wyładunku.
2. Zezwolenie nie może być przekazywane przez przedsiębiorcę osobom trzecim.
3. Zezwolenia muszą być stosowane zgodnie z ich terytorialnym zakresem ważności.
4. Zezwolenie EKMT ważne jest łącznie z karnetem oraz odpowiednim certyfikatem. Karnet powinien być wystawiony imiennie na przewoźnika, bez możliwości jego użyczania, zamiany z innymi przewoźnikami. Powinien być przechowywany w pojeździe, łącznie z odpowiadającym mu zezwoleniem EKMT, oraz okazywany na żądanie kompetentnych władz kontrolnych, które uprawnione są ponadto do dokonywania wpisów w karnecie. Karnet powinien posiadać taki sam numer ewidencyjny, jak odpowiadające mu zezwolenie, jeśli to konieczne, także numer podrzędny kolejnego karnetu, przy czym nowy karnet może być wydany, gdy pierwotny jest wypełniony.
5. Zezwolenia, które zostały unieważnione lub zwrócone przez przewoźnika, mogą być wydane powtórnie nowym przedsiębiorcom, na pozostały okres ważności. W tym wypadku oryginalne dokumenty powinny zostać unieważnione, a następnie wymienione na zezwolenia z odrębną numeracją zastępczą.

6. Sposób wykorzystania zezwoleń EKMT podlega weryfikacji, przy czym pierwsza weryfikacja odbywa się po upływie pierwszego kwartału. W przypadku niewłaściwego wykorzystania zezwolenia może być ono unieważnione i przyznane innemu przedsiębiorcy.

Rozdział IV
ZASADY PRZENOSZENIA ZEZWOLEŃ EKMT ORAZ LIMITÓW PODSTAWOWYCH ZEZWOLEŃ JEDNORAZOWYCH

§10

I. Przedsiębiorca (przenoszący) może przenieść limit podstawowy zezwoleń lub jego część na rzecz innego przedsiębiorcy (przejmującego) według poniższych zasad:

1. Przyznane przedsiębiorcy:

1) limit podstawowy zezwoleń jednorazowych,

2) zezwolenia EKMT/CEMT

- można przenieść  jedynie na przedsiębiorcę na którego przeniesiono uprawnienia tego przedsiębiorcy z licencji w drodze decyzji administracyjnej w przypadkach określonych w:

- art. 13 ust. 2 pkt 2 oraz art. 16 ust. 5 i 6,  ustawie z dnia 6 września  2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r, poz. 2201 ze zm.);;

2. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie transportu przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu wszystkich:

a) zezwoleń EKMT/CEMT

b) zezwoleń jednorazowych.


3. Wniosek o przeniesienie limitu podstawowego, może złożyć przedsiębiorca osobiście lub za pośrednictwem osób przez niego upoważnionych.
4. Podpisy osób upoważnionych przez przenoszącego oraz przejmującego zezwolenia, muszą być złożone w obecności pracownika GITD lub potwierdzone przez notariusza.
5. Przeniesienie limitu podstawowego wymaga akceptacji Komisji Społecznej.
6. Przedsiębiorca, który przeniósł limit podstawowy lub jego część nie otrzymuje tego rodzaju zezwoleń w limicie dodatkowym.
7. Nie można przenosić limitu zezwoleń jednorazowych z przedsiębiorców wykonujących przewozy na potrzeby własne na przedsiębiorców posiadających licencje, lub odwrotnie.
8. Wzór wniosku o przeniesienie limitu podstawowego zezwoleń określa "załącznik nr 2".

Rozdział V
ZAWIESZANIE LIMITU PODSTAWOWEGO

§11

1. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o zawieszenie limitu podstawowego w wysokości nie większej niż 50% zezwoleń przydzielonych w ramach limitu podstawowego. W przypadku gdy wysokość limitu stanowi liczbę nieparzystą, to zaokrąglenie następuje w dół.
2. Wniosek o zawieszenie limitu podstawowego lub jego części, przedsiębiorca powinien złożyć w terminie do dnia 30 września 2024 r.
3. Zawieszony limit podstawowy lub jego część będzie uznana jako wykorzystany prawidłowo i będzie podstawą przy naliczaniu limitu podstawowego w roku następnym.
4. Zezwolenia z limitu podstawowego, które zostały zawieszone, mogą być przyznawane w limicie dodatkowym innym przedsiębiorcom, lecz nie będą podstawą do naliczania dla tych przedsiębiorców limitu podstawowego w roku następnym.
5. Przedsiębiorca, który zawiesił limit podstawowy lub jego część nie otrzymuje tego rodzaju zezwoleń w limicie dodatkowym.
6. Wzór wniosku o zawieszenie limitu podstawowego zezwoleń określa "załącznik nr 3".

Rozdział VI
ZWROT ZEZWOLEŃ ZAGRANICZNYCH

§12

1. Wszystkie zezwolenia zagraniczne wydane przez GITD - Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego podlegają obowiązkowemu zwrotowi. Za każde zezwolenie zagraniczne z kontyngentu 2023:
   - niezwrócone,
   - zwrócone ale wykorzystane nieprawidłowo,
   - zwrócone ale niewykorzystane,
zmniejsza się limit podstawowy zezwoleń z kontyngetu 2024 o dwa zezwolenia.

2. W przypadku nieprawidłowego wykorzystania zezwolenia polegajacego na odstąpieniu bez zgody BTM zezwolenia innemu przewoźnikowi, zmniejsza się limit podstawowy zezwoleń na dany kraj obydwu przewoźnikom na 2024 rok po dwa zezwolenia (odstępującemu i biorącemu zezwolenie).

3. Zmniejszenie limitu podstawowego następuje z dniem ujawnienia nieprawidłowości.
4. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada limitu podstawowego, który można zmniejszyć, nie przyznaje się limitu dodatkowego:

- przez kolejny 1 miesiąc od daty ujawnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1

- przez kolejnych 6 miesięcy od daty ujawnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2

5. Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich pobrania. Nie zwrócenie do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku. Zezwolenia zagraniczne zwrócone do GITD - Biura Do Spraw Transportu Międzynarodowego po 15 lutego 2024r. nie stanowią podstawy do zmiany limitu podstawowego.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

1. W przypadku zmiany uwarunkowań zewnętrznych, obecnie niemożliwych do przewidzenia, a w szczególności:
   - sytuacja kryzysowa na rynku transportowym,
   - niespodziewany wzrost lub spadek liczby przewozów wykonywanych do poszczególnych krajów,
   - zmiana kontyngentów zezwoleń zagranicznych,

powyższe zasady wydawania oraz rozliczania zezwoleń mogą ulec zmianie w trakcie 2024 r.
2. Decyzje o zakresie powyższych zmian będą podejmowane przez Komisję Społeczną ds. podziału zezwoleń.
3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który umieszczany jest na stronie www.gov.pl/gitd
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

Informacje dodatkowe

1. Na mocy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym sporządzonej dnia 17 marca 1993r. w Brukseli, zasady wykonywania międzynarodowego transportu drogowego odnoszące się do krajów Unii Europejskiej mają również zastosowanie do Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską oraz od dnia 1 stycznia 2005r. nie są wymagane zezwolenia na przewozy dwustronne i tranzytowe wykonywane do/z/przez Szwajcarię pojazdami o dmc nie przekraczających 40 ton. Zgodnie z postanowieniami umowy między Rzeczypospolitą Polską a Federacją Szwajcarską nie wymagają zezwoleń także przewozy do/z krajów trzecich wykonywane przez przewoźników polskich pojazdami o dmc nie przekraczających 40 ton.

2. Bilateralne i tranzytowe przewozy ładunków nie wymagają zezwolenia jeżeli są wykonywane pojazdami:

ładowności do 3,5t i masie całkowitej do 6t (łącznie z przyczepą lub naczepą) w relacji z następującymi krajami: Białoruś, Kazachstan, Macedonia, Mołdawia, Rosja

nieprzekraczającej ładowności do 3,5 t lub masie całkowitej do 6 t (łącznie z przyczepą lub naczepą) w relacji z następującymi krajami: Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Kirgistan, Serbia, Ukraina, Uzbekistan

©   Informacja telefoniczna

tel. 58 / 663 69 93 w.52
e-mail:

Pan Tomasz Cygański