Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, międzynarodowe przewozy zarobkowe rzeczy pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, wymagają posiadania odpowiedniej licencji (wymóg ten stosuje się od 21.05.2022r.).

Z kolei, krajowe przewozy zarobkowe rzeczy pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, nie wymagają posiadania odpowiedniej licencji.

Ten stan prawny zmienił się w 2022 roku, gdy zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020r. (rozp. weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zaś stosuje się od dnia 21 lutego 2022r.).

Odpowiednie zapisy znajdują się w Ustawie z dnie 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 209, zwaną dalej ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. lub ustawą zmieniającą).

Przedmiotowe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego dostosowania przepisów krajowych do przepisów wprowadzonych tzw. Pakietem Mobilności.

Dotychczas, przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego nie miały zastosowania do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, lub zespołów pojazdów, które nie przekraczają tego limitu.

W związku z tym poprzez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/1055 objęto wskazanych przedsiębiorców regulacjami dotyczącymi dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009.

Wymogom dotyczącym dostępu do zawodu został nadany obowiązkowy charakter w odniesieniu do przewoźników wykorzystujących w transporcie międzynarodowym rzeczy pojazdy silnikowe lub zespoły pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do przewozu rzeczy i których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Warunki uzyskania stosownego uprawnienia, zostały opisane w znowelizowanej Ustawie o transporcie drogowym:

"Art. 16. 1. Do dnia 20 maja 2022 r. do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie przekracza 3,5 tony w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się wyłącznie w zakresie wydawania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji oraz zgłaszania pojazdów, o których mowa w art. 7a ust. 7 pkt 7 tej ustawy."

Od dnia 5 lutego br. na stronie urzędu dostępne będą wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej oraz świadectwa kierowcy dla przedsiębiorców wykonujących transport międzynarodowy wyłącznie pojazdami o dmc. 2,5-3,5 t (procedura LM1).

Od dnia 21 lutego br. Główny Inspektorat Transportu Drogowego otrzymuje właściwość do rozpatrywania wniosków dla przedsiębiorcy posiadającego obecnie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oraz licencje wspólnotową prowadzący transport pojazdami powyżej 3,5t (procedura LM1 lub LM8).

Więcej TUTAJ .