Karnety TIR

Co to jest system TIR?

Karnety TIRMiędzynarodowy tranzyt celny, którego funkcjonowanie oparte jest na przepisach Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14.11.1975 r. Jest to jedyny uniwersalny system umożliwiający przemieszczanie ładunków pod zamknięciem celnym w pojazdach lub kontenerach oznakowanych biało-niebieską tablicą TIR. Podstawowym dokumentem jest karnet TIR, który spełnia podwójną rolę dokumentu gwarancyjnego i celnego.

Towary przewożone pod osłoną karnetu TIR

Pod osłoną karnetów TIR można przewozić prawie wszystkie towary.
Ograniczenia w przewozach dotyczą wyłącznie poniższych grup towarowych:

 • papierosy (kod towaru: 24.02.10, 24.02.20, 24.03.10),
 • alkohol (kod towaru: 22.07.10,  22.08).

Są to towary całkowicie WYKLUCZONE z przewozów pod osłoną karnetów TIR.
Piwo, wino oraz tytoń surowy służący do wyrobu papierosów są dozwolone do transportu w ramach procedury TIR.

Pojazdy w procedurze TIR

Zgodnie z Konwencją TIR przewozy w ramach procedury TIR można wykonywać wyłącznie uznanymi pojazdami i kontenerami. Każdy pojazd musi posiadać ważne "Świadectwo uznania pojazdu drogowego", które wydawane jest przez władze celne właściwe dla siedziby firmy. Wzór świadectwa znajduje się w Załączniku 4 do Konwencji TIR.

Oznacza to, że dla polskiego przewoźnika świadectwo może być wydane lub przedłużone wyłącznie przez polski urząd celny.

Kontenery posiadają tzw. tabliczki uznaniowe. Świadectwo uznania jest dowodem na to, że dany pojazd może być wykorzystany do przewozu w procedurze TIR i że można nałożyć zamknięcia celne w taki sposób, aby nie było możliwości dostania się do środka pojazdu bez pozostawienia widocznych śladów. Ten dokument musi zawsze w oryginale znajdować się w pojeździe wykonującym przewóz pod osłoną karnetu TIR.

Wyjątek: świadectwo uznania nie jest wymagane do przewozu towarów ciężkich i przestrzennych, jak również żywych zwierząt. W takim przypadku wykorzystywany jest tzw. karnet otwarty. Jest on opatrzony pieczątką "HEAVY OR BULKY GOODS", która jest przystawiana na takim karnecie w ZMPD, na prośbę posiadacza.

Dostęp do systemu TIR

Zasady dotyczące wydawania karnetów TIR reguluje II Rozdział Konwencji TIR w Artykule 6 i w Załączniku 9 w Części II, który ustala minimalne warunki i wymogi dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR. Zgodnie z ww. Konwencją karnety TIR w Polsce wydawane są jedynie przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników w Polsce z siedzibą w Warszawie osobom, którym władze celne nie odmówiły prawa do korzystania z procedury TIR. Organem uprawnionym do wydania pozwolenia na korzystanie z tej procedury jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. Zainteresowana osoba składa wniosek z dołączonymi do niego dokumentami w biurze ZMPD w pokoju 26. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 536-10-38.

Aktualny wzór wniosku, jak i wykaz niezbędnych dokumentów zamieszczony jest w Dzienniku Ustaw z dnia 12.08.2011 r. Nr 166 pod pozycją 995. Należą do nich:

 • oświadczenie wnioskodawcy - załącznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR,
 • pisemne zobowiązanie wobec Zrzeszenia, że przewoźnik będzie
  - stosować się do formalności celnych, określonych przez przepisy Konwencji TIR w urzędach celnych wyjściowych, przejściowych i docelowych,
   - uiszczać należne kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 Konwencji TIR, na żądanie właściwych władz zgodnie z art. 8 ust. 7,
  - umożliwiać ZMPD sprawdzanie informacji dotyczących spełniania określonych minimalnych warunków i wymogów,
 • licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania regularnych przewozów,
 • opinia o sytuacji finansowej wnioskodawcy wydaną przez bank prowadzący jego rachunek rozliczeniowy.

Przed wydaniem pierwszego karnetu TIR dopuszczony do systemu TIR przewoźnik zobligowany jest do złożenia wymaganych zabezpieczeń i gwarancji w wysokości ustalonej przez Zrzeszenie oraz odbyć w tym zakresie szkolenie podstawowe.

Szczegółowe informacje - TUTAJ .

Komunikat ZMPD z 29.01.2018r. dot wydłużenia terminu ważności karnetu TIR do 120 dni : KOMUNIKAT_TIR

©  Informacja telefoniczna

tel. 58 / 663 69 93 w.52
e-mail:

Pan Tomasz Cygański