Zmiany w egzaminach kierowców przewożących ADR-y?

29.06.2020

24 czerwca br. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Jak czytamy na stronie rządowej, projekt z dnia 2 czerwca br., na podstawie srt. 31 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2020r.poz 154 i 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018r. poz. 683) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Zaświadczenie ADR i wtórniki wydane przed dniem wejścia w zycie niniejszego rozporządzenia zachowują swoją ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu, Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.725), nakłada dodatkowe wymogi dotyczące m.in. projektowania, wytwarzania, przechowywania oraz weryfikacji dokumentów publiczynych. Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy ADR, którego wzór określa rozporządzenie ADR, stało się dokumentem publicznym kategorii pierwszej (art.5 ust. 2 pkt 31 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych). Istnieje zatem potrzeba opracowania nowego wzorca tego świadectwa, którego zabezpieczenia będą kompatybilne z zabezpieczeniami określonymi przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem ( Dz. U. z 2019r. poz. 1281). Projekt rozporządzenia został zatem opracowany w celu dostosowania do aktualnego stanu prawnego.

źródło: etransport.pl