Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – bieg terminów wstrzymany do 31 grudnia 2022 r.

13.05.2022

W związku z brakiem możliwości przedłużenia wizy krajowej przez wojewodę dla kierowcy-obywatela Ukrainy, jedynym dziś możliwym  rozwiązaniem pozwalającym na legalne świadczenie pracy na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym, pozostaje złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

Przypominamy: Wniosek o udzielenie tego zezwolenia należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. 

Z udzieleniem takiego zezwolenia wiąże się wydanie przez urząd karty pobytu, ważnej przez okres, na jaki zostało udzielone zezwolenie (max. 3 lata). Karta pobytu stanowi dokument pobytowy, uprawniający do przemieszczania się po terytorium państw obszaru Schengen (tak samo jak wiza). 

Należy pamiętać, że ta możliwość jest rozwiązaniem, z którego mogą korzystać nie tylko obywatele Ukrainy pracujący na stanowisku kierowców, lecz także liczna grupa obywateli Białorusi, którzy również mają problemy z uzyskaniem wizy w polskich konsulatach w tym kraju. 

Problemem w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy jest przewlekłość procedury. Ostatnia nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w art. 112a wprowadziła termin maksymalnie 60 dni na wydanie tego pozwolenia, jednak w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i innymi zadaniami nałożonymi na wojewodów, ustawą z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2022 r., poz. 830) wprowadzono przepis art. 100c który stanowi, że bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących udzielenia cudzoziemcowi m.in. zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zmiany tych zezwoleń, w postępowaniach prowadzonych przez wojewodę nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do 31 grudnia 2022 r.  

Uwaga! Z informacji, jakie wpłynęły do ZMPD wynika, że niektórzy kierowcy otrzymali już pisma z urzędów wojewódzkich o wstrzymaniu biegu terminu załatwienia ich sprawy. Oznacza to, że urząd nie ma już obowiązku wydania zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca w terminie ustawowym 60 dni. 

Wstrzymanie biegu terminu nie oznacza, że organ wyda zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemcowi, który złożył komplet dokumentów dopiero po 31 grudnia 2022 r. Organ wyda stosowne zezwolenie, lecz może to zrobić w terminie dłuższym niż 60 dni.

 

Źródło: Zmpd.pl