Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków PSPD w Gdyni

30.04.2019

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Gdyni zawiadamia, że na dzień 24 maja 2019 r. o godzinie 16:00 zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Zgromadzenie odbędzie się w Rumi w hotelu „Faltom", ul. Grunwaldzka 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
9. Prezentacja sprawozdania finansowego za rok 2018.
10. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
11. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.
13. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2018.
14. Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018.
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zamknięcie obrad.

Po zgromadzeniu zapraszamy członków Stowarzyszenia, którzy zgłosili swój udział w obchodach 25-lecia PSPD, na uroczystą Galę.

W biurze Stowarzyszenia znajdują się do wglądu: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunek zysków i strat za rok 2018.

Za Zarząd

Prezes Tomasz Rejek