Wydawanie zezwoleń EKMT z kontyngentu 2021

28.12.2020

Komisja przyjęła do rozpatrzenia wszystkie wnioski, które wpłynęły do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego lub Stowarzyszeń do dnia 27 listopada 2020 r. 

Ogólna liczba zezwoleń EKMT/CEMT przekazanych do dyspozycji dla polskich przedsiębiorców
w roku 2021 wynosi 3 714 szt. zezwoleń. Poniżej tabela z podziałem na poszczególne kategorie zezwoleń:

OGRANICZENIA

EURO 5

EURO 6

GRUPA I

---

48

GRUPA II - BEZ GR

---

48

GRUPA III - BEZ A, GR

---

96

GRUPA IV - BEZ A, GR, RUS

---

288

GRUPA V - BEZ A, I, RUS

---

12

GRUPA VI - BEZ A, GR, I, RUS

---

1344

GRUPA VII - BEZ A, GR, I, RUS, H

750

1128

SUMA

750

2964

 

Lista przyznanych zezwoleń EKMT

Termin odbioru zezwoleń mija w dniu 13 stycznia 2021 r.

Odwołania od decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu zezwoleń EKMT można składać do dnia 13 stycznia 2021 włącznie.

I.

Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, tj.:

 • zezwolenia EURO 6 grupy  I – 48 szt.
 • zezwolenia EURO 6 grupy II  – 48 szt.  (z wyłączeniem GR)
 • zezwolenia EURO 6 grupy III – 96 szt.  (z wyłączeniem A, GR)  

przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania zezwoleń EKMT otrzymanych przez przedsiębiorców w roku 2020 i dokonała podziału zezwoleń na 2021 rok wg poniższych kryteriów:

 • zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja, przydzielone zostały odpowiednio do posiadanych w roku 2020 zezwolen EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja
 • przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja,
 • przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – październik 2020 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2020 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy min. EURO 6 z tytułem prawnym do dysponowania pojazdem wg stanu na dzień 9 grudnia 2020 r.  
 • liczba przydzielonych zezwoleń EKMT/CEMT nie może być wyższa niż liczba wnioskowana;

Według powyższych kryteriów przydzielono 151 zezwoleń EKMT.

II. 

W przypadku przedsiębiorców którzy posiadali więcej niż jedno zezwolenie EKMT z obszarem ważności Rosja, a średnia jazd wyniosła poniżej 3 jazd miesięcznie Komisja postanowiła przydzielić zezwolenia EKMT według następującej reguły:

 • przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z  obszarem ważności Rosja.
 • zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy min. EURO 6 z tytułem prawnym do dysponowania pojazdem wg stanu na dzień 9 grudnia 2020 r.  
 • suma średnich jazd z każdego zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja dzielona przez 3 (wymagana liczba jazd na jedno zezwolenie). Każdy przedsiębiorca z zastosowaniem reguł matematycznych otrzymał zezwolenia w liczbie odpowiadającej trzem jazdom na jedno zezwolenie.

Według powyższych kryteriów przydzielono 14 zezwoleń EKMT

 

III.

Komisja Społeczna postanowiła przydzielić przedsiębiorcom, którzy w roku 2020 posiadali zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja, po jednej sztuce zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja według poniższych kryteriów:

 • Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z  obszarem ważności Rosja.
 • Przedsiębiorca wykorzystał co najmniej 50 zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2020 (stan na dzień 09.12.2020 r.);
 • Przedsiębiorca posiada co najmniej 37 pojazdów min. EURO 6 (stan na dzień 09.12.2020 r.);
 • Przedsiębiorca posiadał EKMT w roku 2020 oraz zrealizował w okresie styczeń – październik 2020 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2020 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;

Według ww. reguł zezwolenia otrzymali przedsiębiorcy, którzy złożyli następujące wnioski:
92, 104, 106, 127, 138, 147, 151, 291, 346, 445,

Według ww. reguły przydzielono 10 zezwoleń.

 

IV.

Komisja Społeczna postanowiła przydzielić przedsiębiorcom, którzy w roku 2020 nie posiadali zezwoleń EKMT z obszarem ważności Rosja, po jednej sztuce zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja według poniższych kryteriów:

 • Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z  obszarem ważności Rosja.
 • Przedsiębiorca wykorzystał co najmniej 30 zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2020
 • (stan na dzień 09.12.2020 r.);
 • Przedsiębiorca posiada co najmniej 12 pojazdów min. EURO 6 (stan na dzień 09.12.2020 r.);

Według ww. reguł zezwolenia otrzymali przedsiębiorcy, którzy złożyli następujące wnioski:
30, 36,  95, 126, 148, 185, 205, 222, 354, 357, 409, 412, 508.

Według ww. reguły przydzielono 13 zezwolenia.

W przypadku przedsiębiorców z pkt III i IV za każde przydzielone zezwolenie EKMT z obszarem ważności RUS z limitu podstawowego zezwoleń Rosja kraje trzecie 2021 potrąconych zostanie 15 szt. zezwoleń.

V.

Komisja Społeczna postanowiła rozdzielić pozostałe rodzaje zezwoleń EKMT/CEMT według następujących kryteriów:

 1.  zezwolenia EURO 6 grupy IV – 288 szt. (z wyłączeniem A, GR, i RUS):
 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2020, średnia jazd w relacji z Włochami powyżej 0,8;
 • przedsiębiorca, który posiadał zezwolenia w roku 2020 a wnioskował o zezwolenia na rok 2021 otrzymuje 1 szt. zezwolenia, jeżeli jego średnia jazd w relacji z Włochami wyniosła poniżej 0,8;
 • przedsiębiorca, który nie posiadał zezwolenia w roku 2020 a wnioskował o zezwolenie na rok 2021 otrzymuje 1 szt. zezwolenia;
 • przedsiębiorca posiada minimum 1 pojazd normy EURO 6.

Według ww. reguły przydzielono 245 zezwoleń.

2. zezwolenia EURO 6 grupy V – 12 szt. (z wyłączeniem  A, I i RUS):

 • Przedsiębiorca otrzymuje 1 zezwolenie pod następującymi warunkami
 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2020 dla przedsiębiorców którzy nie posiadali w 2020 i złożyli wniosek otrzymają po 1 szt. zezwolenia wg najwyższej liczby pojazdów

Według ww. reguły przydzielono 12 zezwoleń.

3. zezwolenia EURO 6 grupy VI – 1344 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)

 • przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT,
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy EURO 6,
 • liczba przydzielonych zezwoleń EKMT nie może być wyższa od liczby posiadanych pojazdów EURO 6

zezwolenia przydzielane są zgodnie z wnioskiem,

Według ww. reguły przydzielono 1104 zezwolenia.

4. zezwolenia EURO 6 grupy VII – 1128 szt. (z wyłączeniem A, GR, I, RUS i H)

 • przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT,
 • przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy EURO 6
 • liczba otrzymanych zezwoleń stanowi iloraz liczby wnioskowanej do współczynnika 2,2.
 • liczba otrzymanych zezwoleń nie może być wyższa od liczby pojazdów kategorii EURO 6

Według ww. reguły przydzielono 1023 zezwolenia.

5. zezwolenia EURO 5 grupy VII – 750 szt. (z wyłączeniem  A, GR, I, RUS i H)

 •  przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5
 • przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2020
 • przedsiębiorca który nie posiadał zezwolenia w roku 2020 otrzymuje zezwolenia zgodnie z wnioskiem ale nie więcej niż 40 szt.
 • liczba przydzielonych zezwoleń EKMT nie może być wyższa od sumy posiadanych pojazdów EURO5 i EURO 6

Według ww. reguły przydzielono 693 zezwolenia.

VI. 

Zasady odbioru zezwoleń EKMT

1. Zezwolenia można odebrać po złożeniu pisemnego zamówienia.

2. Do zamówienia należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty. Opłata za wydanie jednego zezwolenia wynosi 1800 zł. 

Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa  
(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)

3. Do zamówienia należy dołączyć pieczęć firmową.

4. Posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.

ODBIORY DOKUMENTÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ POPRZEZ OPERATORA POCZTOWEGO LUB PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ. W sprawach pilnych, uzasadnionych okolicznościami istnieje możliwość odbioru osobistego po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu z pracownikiem wizyty drogą e-mailową w godzinach 13:00-15:00.

W sprawach związanych z odbiorem zezwoleń EKMT prosimy o wysyłanie e-maili na adres zezwolenia(dot)rzeczy(dot)btm(at)gitd(dot)gov(dot)plW tytule e-maila prosimy wpisać EKMT 2021.

VII.

Każdy przedsiębiorca zgodnie z regułami określonymi w pkt I-V otrzymuje zezwolenia kategorii EURO 6 w liczbie nie wyższej niż liczba posiadanych pojazdów EURO 6.

źródło: gitd.pl