Wstrzymanie wydawania wiz w polskich konsulatach na Białorusi

12.10.2020

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące zmian w organizacji prac konsulatów RP na Białorusi


Wydział Konsularny i Polonii w Mińsku informuje, że odwołuje przyjmowanie interesantów we wszystkich sprawach z wyjątkiem losowych. O wszelkich zmianach w organizacji pracy Konsulatu będzie informować na bieżąco.
https://www.gov.pl/web/bialorus/komunikat-dot-organizacji-pracy-urzedu-konsularnego-w-minsku 

Konsulat Generalny RP w Grodnie informuje, że odwołuje przyjmowanie interesantów we wszystkich sprawach z wyjątkiem bardzo pilnych. O wszelkich zmianach w organizacji pracy Konsulatu będzie informować na bieżąco.
https://www.gov.pl/web/bialorus/wazny-komunikat-dot-organizacji-pracy-konsulatu-generalnego-rp-w-grodnie

Jednocześnie przypominamy, że na mocy rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568), jeżeli termin wizy lub zezwolenia na pracę skończył się po 14 marca br., zarówno wiza jak i zezwolenie na pracę cudzoziemca z mocy prawa są ważne do 30. dnia następującego po dniu odwołaniu stanu epidemii.

Cudzoziemiec zatrudniony w polskiej firmie transportowej będzie miał prawo legalnego pobytu i pracy, ale jedynie na terytorium Polski. 

Istnieje możliwość przedłużenia wizy na terenie Polski, ale jedynie w szczególnych przypadkach i gdy wiza nie została wydana na maksymalny okres ważności. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w komunikacie ZMPD: https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=7108 

Prezes ZMPD Jan Buczek wystąpił do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z prośbą o umożliwienie białoruskim kierowcom wykonywania dalszej pracy w polskich firmach transportowych.

Apel Jana Buczka dotyczy prośby o odblokowanie wydawania wiz w polskich urzędach konsularnych na Białorusi dla kierowców z tego kraju zatrudnionych w polskich firmach transportowych lub podjęcie pilnych działań w celu wydawania nowych wiz na terytorium Polski dla kierowców zagranicznych zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach, które będą również ważne na terytorium innych państw UE. 

Dodatkowe informacji TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl