Sprawdź przewoźnika - Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego - aktualizacja 25.06.

25.07.2019

Zgodnie z nowelizacją wynikającą z ustawy z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. poz. 690 - TUTAJ ):

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (KREPTD) zostanie rozszerzona o następujące dane dotyczące:

  • numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • statusu i rodzaju licencji wspólnotowej,
  • liczby pojazdów zgłoszonych do licencji.
  • Zmiany zaczną obowiązywać od 13 lipca 2019r.

Źródło: www.pisil.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o transporcie drogowym, która dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia UE, ustanawiającego wspólne zasady dot. połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z nowelizacją, odpowiednie dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich.

Prowadzona w Rejestrze ewidencja przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zostanie powiększona o dane dotyczące numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika.

W ewidencji przedsiębiorców będą ponadto gromadzone dane dotyczące statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji. Według znowelizowanej ustawy, Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie miał dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie europejskich rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego.

Źródło: www.gospodarkamorska.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego.

Zgodnie z projektem, odpowiednie dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD), prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, będą dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich.

Prowadzona w KREPTD ewidencja przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostanie powiększona o dane dotyczące numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika. Ponadto, w ewidencji przedsiębiorców będą gromadzone dane dotyczące statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji.

Główny Inspektor Transportu Drogowego będzie miał dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie europejskich rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.premier.gov.pl

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to narzędzie pozwalające na zweryfikowanie uprawnień danej firmy w zakresie wykonywania transportu drogowego rzeczy/osób.

Uruchomiono stronę internetową https://kreptd.gitd.gov.pl , za pośrednictwem której każdy zainteresowany podmiot może bezpłatnie uzyskać dostęp do jawnych danych z ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

30 listopada 2017 r. uruchomiono usługi na platformie ePUAP, umożliwiające wprowadzanie danych do Rejestru uprawnionym podmiotom. Starostowie, za pośrednictwem specjalnych formularzy, zaczną przekazywać dane do ewidencji przedsiębiorców, tj. dotyczące wydanych przez nich zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz dane do ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy (w związku z utratą dobrej reputacji). Ponadto organy kontrolne (m.in. wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, dyrektorzy izb celnych, Główny Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg), również za pośrednictwem platformy ePUAP zaczną przekazywać dane do ewidencji poważnych naruszeń. Zgodnie z przepisami miały one czas do 1 marca 2018 r. na przekazanie danych do KREPTD.

Źródło: www.zmpd.pl

Dotychczas informowaliśmy:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył pracę nad podstawową wersją Systemu Teleinformatycznego Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (ST KREPTD). Obecnie jest ona dostępna do użytku wewnętrznego GITD. Pełna wersja systemu będzie dostępna publicznie od 30 listopada 2017 r.

Jak podkreślił GITD, pomimo obowiązku utworzenia takiego rejestru do 31 grudnia 2012 roku, wynikającego z prawa unijnego, dopiero obecny parlament doprowadził do uchwalenia nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która wdrażała przepisy określające status KREPTD.

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur zwrócił uwagę, że od podpisania umowy z wykonawcą systemu minęły cztery miesiące i "w bardzo krótkim okresie wytworzone zostały wszystkie usługi niezbędne do wymiany gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej bazy danych European Register of Road Transport Undertakings".

Podstawowa wersja systemu umożliwi m.in. zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy poprzez udostępniane na platformie ePUAP dedykowane formularze, automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych oraz przesyłanie do właściwych państw UE informacji o naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne, stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na polskich drogach.

Ponadto wersja ta pozwoli każdej osobie na bezpłatny dostęp do danych publicznych udostępnianych przez dedykowaną stronę internetową rejestru.

Jak mówił Gajadhur, umowa zawarta między wykonawcą rejestru a GITD przewiduje udostępnienie w kolejnych etapach projektu aplikacji ułatwiających przekazywanie danych do rejestru przez uprawnione organy, a także połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi m.in. CEIDG, KRS, REGON.

Rejestr prowadzony przez GITD składać się będzie z trzech ewidencji - przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, poważnych naruszeń oraz osób, które "zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji".

GITD wskazał, że KREPTD tworzony jest w celu uzyskania "kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej". Dostęp do rejestru będzie zapewniony przez aplikacje internetowe, które umożliwią przeglądanie danych przez upoważnione organy oraz zapewnią wymianę informacji dot. przedsiębiorców transportu drogowego z państwami UE.

KREPTD zapewni sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział m.in. w procesach wydawania zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne oraz wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych, wydawania i zawieszania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawania, zmiany, bądź cofania licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy.

Użytkownicy korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego za pomocą dostępu do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD będą mogli ich zweryfikować. Dzięki temu wzmocniona zostanie uczciwa konkurencja na rynku transportu drogowego, a szybki dostęp do aktualnych informacji o tych przedsiębiorcach ograniczy nieuczciwym przewoźnikom dostęp do rynku.

GITD i minister ds. transportu uzyskają narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co - zdaniem GITD - jest "niezbędne do budowania strategii rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki".

Źródło: www.gospodarkamorska.pl