Rosja: przewozy ładunków kraje 3

29.12.2020

1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Zarządzenie Ministra Transportu Federacji Rosyjskiej nr 259 „O zatwierdzeniu warunków szczególnych wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych ładunków krajów trzecich", które zamienia dotychczas obowiązujące Zarządzenie nr 301 z 4 grudnia 2015 r.
Nowe Rozporządzenie wprowadza nieznaczne poprawki, które jednak nie wpływają w istotny sposób na zasady wykonywania transportu do Rosji „ładunków krajów trzecich". 
 
Prosimy jednak zwrócić uwagę na następujące punkty:
 
Dyspozycja czyli tzw. „poruczenie" musi być sporządzone w formie pisemnej, potwierdzone pieczęcią i podpisem nadawcy lub odbiorcy, z podaniem nazwiska sygnatariusza, a także zawierać następujące informacje:
-        trasa przewozu ładunków;
-        nazwa i waga ładunku;
-        informacje o nadawcy (nazwa, adres, numer telefonu, dane kontaktowe osoby);
-        pełny adres miejsca załadunku pojazdu.
 
W przypadku załadunku na rampie kolejowej, lotnisku lub w porcie do CMR należy wpisać teraz potwierdzenie faktu załadunku, jeżeli taki miało miejsce.
 
W załączniku - streszczenie zapisów nowego Zarządzenia (w jęz. polskim), przygotowane przez Ambasadę  RP w Moskwie oraz oryginalny tekst nowego dokumentu w języku rosyjskim.
 
Załączniki do komunikatu:

1. Podstawowe wymagania wynikające zarządzenia FR nr 259
 
1. Międzynarodowy transport drogowy towarów z państw trzecich, pojazdem należącym do przewoźnika zagranicznego, odbywa się na podstawie: zezwolenia rosyjskiego, które uprawnia do wykonywania przewozu dwustronnego; specjalnego jednorazowego zezwolenia na wykonywanie przewozu z lub na terytorium państwa trzeciego lub zezwolenia wielostronnego.

2. Potwierdzenie przynależność / pochodzenia towarów, przewożonych pojazdem należącym do zagranicznego przewoźnika, do towarów z krajów trzecich następuje na podstawie następujących dokumentów dostarczonych przez zagranicznego przewoźnika:
a) międzynarodowy list przewozowy;
b) świadectwo pochodzenia towaru;
c) zlecenie nadawcy lub odbiorcy wystawione zagranicznemu przewoźnikowi na przewóz towarów;
d) faktura ;
e) świadectwo weterynaryjne, świadectwo fitosanitarne, dokument potwierdzający bezpieczeństwo produktów  pod względem ich zgodności z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i higienicznymi.

3. Międzynarodowy list przewozowy sporządzony do przewozu towarów z państw trzecich musi zawierać:
a) w przypadku wjazdu pojazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej – potwierdzenie faktu załadunku pojazdu w państwie jego rejestracji.
b) gdy pojazd opuszcza terytorium Federacji Rosyjskiej –potwierdzenie  faktu rozładunku pojazdu w państwie jego rejestracji.
c) przy wjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej pojazdu wykonującego przewóz z portu morskiego, lotniska lub dworca kolejowego położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu , będącego państwem rejestracja określonego pojazdu, ładunku, którego nadawcy (właściciele) nie są zarejestrowani jako osoby prawne w państwach członkowskich UE i EFTA lub nie są obywatelami tych państw lub nie są bezpaństwowcami mającymi miejsce zamieszkania na ich terytorium – potwierdzenie faktu załadunku pojazdu w określonym porcie morskim, na stacji kolejowej lub na lotnisku (potwierdzeniem tego faktu może być wskazanie na fakturze).

4. Zamówienie usługi transportu musi być sporządzone w formie pisemnej, potwierdzone pieczęcią i podpisem nadawcy lub odbiorcy, z podaniem nazwiska sygnatariusza, a także z następującymi informacjami:
-        trasa przewozu ładunków;
-        nazwa i waga ładunku;
-        informacje o nadawcy (nazwa, adres, numer telefonu, dane kontaktowe osoby);
-        pełny adres miejsca załadunku pojazdu.

5. Informacje zawarte w zamówieniu usługi transportu muszą być zgodne z odpowiednimi informacjami zawartymi na fakturze.

6. Informacje o pochodzeniu towaru (ładunku) zawarte na fakturze  muszą być zgodne z informacjami o stanie załadowania pojazdu zawartymi w liście przewozowym.

7. Informacje o stanie (miejscu) pochodzenia towaru (ładunku) zawarte w świadectwie pochodzenia towaru, świadectwie weterynaryjnym, świadectwie fitosanitarnym, dokumencie potwierdzającym bezpieczeństwo produktu (towaru) pod względem zgodności z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi i higienicznymi, muszą pokrywać się z informacją nt. stan załadowania pojazdu oraz stanu rejestracji pojazdu zawartych w liście przewozowym.

8. W przypadku, gdy została uzgodniona decyzja z właściwym organem państwa obcego, w którym pojazd jest zarejestrowany, do wykonywania przewozu towarów z państw trzecich na podstawie rosyjskich zezwoleń jednorazowych, które uprawniają do wykonywania dwustronnych przewozów towarów, przewóz towarów z krajów trzecich jest również dozwolony.

9. Informacje o miejscu załadunku pojazdu i nazwie ładunku na liście przewozowym muszą być zgodne z informacją o miejscu rozładunku pojazdu i nazwą ładunku zawartą w międzynarodowym liście przewozowym lub jego kopii (kopiach), sporządzonych do realizacji międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy poprzedzających międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z państw trzecich (poprzedniego przewozu). Jeżeli poprzedni przewóz był realizowany z jednego obszaru celnego na inny obszar celny, to na liście przewozowym poprzedniego przewozu wystawionym w celu jego realizacji należy umieścić znak organu celnego obcego państwa o przekroczeniu granicy celnej.

10. Wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej pojazdów wykonujących przewóz towarów na podstawie zezwolenia wielostronnego, uprawniającego w okresie jego ważności do poruszania się pojazdu należącego do posiadacza tego zezwolenia przez terytoria państw uczestniczących w systemie wielostronnych kontyngentów Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (zezwolenie wielostronne EKMT), dopuszcza się nie wcześniej niż po upływie jednego z poniższych okresów, liczonych od czasu poprzedniego wyjazdu pojazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej na podstawie niniejszego zezwolenia wielostronnego EKMT:
-        24 godziny - w przypadku transportu z terytorium państw graniczących z państwami członkowskimi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;
-        72 godziny - przy transporcie z terytorium państw, które nie graniczą z państwami członkowskimi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

11. Zezwolenie wielostronne EKMT musi znajdować się na pokładzie pojazdu podczas przewozu towarów między miejscami załadunku i rozładunku pojazdu oraz podczas całego przejazdu niezaładowanego pojazdu poprzedzającego podróż z ładunkiem lub po podróży z ładunkiem.

12. Dziennik pokładowy środka transportu musi zawierać adnotacje funkcjonariuszy federalnych organów wykonawczych uprawnionych do sprawowania państwowej kontroli nad wykonywaniem międzynarodowego transportu drogowego, o wjeździe pojazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej i wyjeździe pojazdu z terytorium Federacji Rosyjskiej.

 2. Zarządzenie Ministra Transportu FR

załączniki:

Podstawowe wymagania - tutaj

Zarządzenie ministra transportu - tutaj

żródło: zmpd.pl