Nowe zasady wydawania zaświadczeń A1 od 2 maja 2018r. - aktualizacja 11.06.

11.06.2018

Wprowadzone przez ZUS od 2 maja 2018 r. uproszczenia w zasadach wydawania zaświadczenia A1 dla kierowców - obywateli państw trzecich opierają się głównie na spełnieniu określonych warunków, a nie na każdorazowym badaniu przez ten organ tzw. ośrodka interesów życiowych pracownika.

Uwaga !!! Na tych zasadach rozpatrywane są wnioski złożone po raz pierwszy, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą, oraz wnioski, które wpłynęły przed tą datą, pod warunkiem, że do tej daty nie zostały wydane zaświadczenia A1 bądź decyzja o odmowie ich wydania.

Przedstawione przez ZUS enumeratywne wyliczenie wymogów do uzyskania A1, składające się z:

 • karty pobytu (czasowego, stałego lub rezydenta długoterminowego UE) wraz z zezwoleniem na pracę, albo wizy z prawem do pracy, gdy jest ona wykonywana na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi;
 • informacji o miejscu zamieszkania (formularz US-54 „informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”);
 • oraz certyfikatu rezydencji

powinno pozwolić przedsiębiorcy już na etapie składania wniosku ocenić, czy otrzyma zaświadczenia, o które wnioskuje. Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (CFR-1). Wydaje go urząd skarbowy. Dla określenia obowiązków podatkowych osoby, która osiąga w Polsce dochód, ale może podlegać opodatkowaniu również w innym państwie, kluczowym jest podanie informacji, gdzie w rozumieniu prawa podatkowego znajduje się jej miejsce zamieszkania (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 2018.200, art. 3 ust. 1 i 1a).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się taką, która:

 • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych, np. miejsce, gdzie znajdują się członkowie jej najbliższej rodziny, z którymi wiąże swoją przyszłość, bądź w którym prowadzi stałą działalność) lub
 • przebywa na terytorium Polski dłużej niż przez 183 dni w trakcie roku podatkowego.

Uwaga ! Warunek przebywania na terytorium Polski dłużej niż przez 183 dni w roku nie musi być spełniony w drodze nieprzerwanego pobytu. Wystarczy, by osoba fizyczna spędziła w Polsce łącznie więcej niż 183 dni w roku (dla osób fizycznych rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Do uzyskania zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych niezbędne jest uzyskanie dla cudzoziemca numeru NIP, w tym celu w urzędzie skarbowym należy złożyć druk NIP-7.

Urząd skarbowy ma 7 dni na wydanie certyfikatu rezydencji. Na certyfikacie powinien być wskazany okres jego ważności. Jeśli dokument go nie zawiera, rezydent może posługiwać się certyfikatem przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania.

Źródło: www.zmpd.pl

Ustalenie miejsca zamieszkania jest szczególnie istotne w przypadku obywateli państw trzecich. Do takich osób stosujemy art. 1 rozporządzenia nr 1231/2010.

Aby obywatel państwa trzeciego mógł otrzymać zaświadczenie A1, musi legalnie zamieszkiwać w państwie członkowskim i przemieszczać się pomiędzy państwami członkowskimi. Jeśli taka osoba nie zamieszkuje legalnie w państwie członkowskim, to nie jest objęta unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W konsekwencji nie otrzyma zaświadczenia A1.

Obywatel państwa trzeciego, który chce otrzymać zaświadczenie A1 musi wypełnić formularz US-54 ,,Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”. Formularz ten należy dołączyć do wniosku o A1, tak abyśmy mogli ocenić, czy osoba spełnia ten warunek.

Abyśmy uznali, że osoba spełniła ten warunek, musi:

    1. Posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów, który uprawnia ją do pobytu w Polsce:

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę,
 • wiza Schengen lub wiza krajowa wydana w celu:
 • wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn.zm.),
 • wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym – art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach,
 • wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach– art. 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.

    2. Być rezydentem podatkowym w Polsce (posiadać certyfikat rezydencji podatkowej).

Uwaga !

Warunki wymienione w pkt 1 i 2 muszą być spełnione łącznie. Są to jedyne bezwzględnie obowiązujące kryteria brane pod uwagę przy ocenie, czy jest spełnione kryterium legalnego zamieszkania.

Zaświadczenie A1 wydamy, jeśli spełnisz warunek legalnego zamieszkania oraz odpowiednie warunki określone w regulacjach unijnych, w szczególności w przepisach rozporządzenia 883/2004 i rozporządzenia 987/2009.

Należy obligatoryjnie wypełnić sekcje:

 • Adres w państwie pochodzenia,
 • Adres w państwie pobytu,
 • Dokument, który uprawnia Cię do pobytu w Polsce,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Dane o pobycie w Polsce,
 • Charakter i specyfika wykonywanej pracy najemnej lub racy na własny rachunek.

Pamiętaj o obowiązkowym wypełnieniu sekcji 1. – 6. Niewypełnienie tych sekcji spowoduje konieczność wystąpienia przez naszą placówkę o uzupełnienie Informacji, co może przedłużyć rozpatrzenie wniosku.

Pamiętaj, dołącz do wniosku kopię posiadanego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 oraz „Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)”, o którym mowa w pkt 2, wydane przez organ podatkowy.

Pozostałe sekcje:

 • Działalność niezarobkowa,
 • Inne okoliczności,

mają charakter informacyjny.

Powyższe zasady obowiązują od 2 maja 2018 r. Na tych zasadach zostaną rozpatrzone pierwszorazowe wnioski, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą oraz wnioski, które wpłynęły przed tą datą, pod warunkiem, że do tej daty nie zostały wydane zaświadczenie A1 bądź decyzja o odmowie jego wydania. Więcej TUTAJ i TUTAJ.

Źródło: www.zus.pl