Nie potrzeba czarodziejskiej różdżki żeby kierowców było więcej

10.05.2024

MAOBI Group oraz ASMO Solutions przygotowały raport ,,Praca kierowcy zawodowego w Polsce. Ocena sytuacji.'' Podjęto w nim próbę diagnozy niedoboru kierowców oraz wskazano kierunki działań, których podjęcie może zredukować lukę kadrową.

Przygotowany przez ASMO Solutions (część MAOBI Group) dokument zawiera dane statystyczne, a także prezentuje wyniki badań, doświadczeń i obserwacji agencji zatrudnienia. W raporcie dokonano ogólnej analizy sytuacji firm sektora TSL oraz pracujących dla nich kierowców, wskazano także kierunki działań, które mogłyby poprawić sytuację kadrową w branży.

Główne przyczyny luki kadrowej

Jednym w ważniejszych problemów, z jakimi borykają się firmy transportowe jest pokaźna luka kadrowa. Według szacunków, deficyt kierowców w Polsce może sięgać nawet 200 tys. osób, a do tego trendy demograficzne nie są sprzyjające. Autorzy opracowania wskazują główne przyczyny tego stanu rzeczy. Zastrzegają przy tym, że wymienione problemy generują kolejne, wpływając niekorzystnie na decyzje potencjalnych kandydatów (brak chęci do podjęcia pracy lub pozostania w zawodzie). Oto one:

- niesprzyjająca sytuacja demograficzna związana ze starzeniem się społeczeństwa. Średni wiek kierowcy w Europie wynosi 47 lat, przy czym zaledwie 5% pracowników branży ma poniżej 25 lat;
- brak prestiżu zawodu kierowcy, niedocenienie jego roli, przypisywanie mu niekorzystnego wizerunku;
- brak wiedzy wśród młodych o specyfice pracy oraz dostrzegania perspektyw rozwoju kariery;
- brak lub zbyt mały zasięg działań ze strony państwa w kierunku promowania zawodu i zachęcania młodych ludzi do kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego;
- przeniesienie odpowiedzialności za pozyskanie pracowników innego obywatelstwa oraz ich legalne zatrudnienie na podmioty działające w branży transportowej;
- trudne procedury zatrudniania obywateli pochodzących spoza Unii Europejskiej;
- nierealne oczekiwania finansowe kandydatów i kierowców, szczególnie w sytuacji braku gotowości do zdobywania nowych kompetencji i uprawnień.

Nie można pominąć oglądu sytuacji z perspektywy kandydata do pracy i osoby już zatrudnionej. Za kluczowe bolączki uznać można m.in. barierę językową, wysokie koszty zdobycia uprawnień zawodowych, a także niesatysfakcjonujący standard i dostępność zaplecza umożliwiającego kierowcom bezpieczną, komfortową pracę i odpoczynek (m.in. ograniczona dostępność miejsc parkingowych przy trasie, brak lub niski standard zaplecza sanitarnego). Zniechęca również nieuczciwość niektórych pracodawców, wprowadzających kandydatów w błąd i obiecujących nierynkowe stawki.

Jak poprawić warunki pracy kierowców?

Według autorów raportu, środowisko branżowe powinno umożliwić, zarówno doświadczonym kierowcom, jak i kandydatom dogodny dostęp do ścieżki kariery. Inwestowanie w rozwój powinno dotyczyć nie tylko zdobywania kolejnych uprawnień kierowcy, lecz także budowania wiedzy o innowacjach wykorzystywanych w świecie transportu i logistyki. Firmy powinny aktywnie budować dialog ze swoimi pracownikami: monitorować, motywować i wspierać ich w zdobywaniu kolejnych umiejętności zawodowych. Jeśli kierowca stawiane przed nim wyzwania zawodowe ma realizować w bezpiecznych i komfortowych warunkach, konieczne jest podjęcie działań na rzecz rozbudowy miejsc parkingowo-wypoczynkowych, a także ujednolicenie ich standardu.

Agencja ASMO Solutions sugeruje podjęcie działań mających na celu zmniejszenie deficytu kierowców. Oto niektóre z nich:
- podjęcie kampanii społecznej odnoszącej się do pracy kierowcy zawodowego, w tym zaangażowanie do tego doświadczonych kierowców oraz podmioty wspierające branżę (m.in. agencje zatrudnienia);
- zaproponowanie rozwiązań mających ułatwić dostęp do działań edukacyjnych, szkoleniowych młodym kierowcom, a także pragnącym rozbudować lub zmodyfikować ścieżkę rozwoju zawodowego;
- wykształcenie w firmach gotowości i otwartości na możliwość podjęcia pracy stażowej, ponieważ częstą barierą wejścia jest brak doświadczenia zawodowego, co może skutkować zniechęceniem i rezygnacją kandydata;
- organizacja łatwo dostępnych, elastycznych działań szkoleniowych poprawiających kompetencje językowe kandydatów i kierowców;
- promowanie zawodu kierowcy wśród kobiet, a tym samym zwiększenie otwartości branży na zatrudnianie przedstawicielek płci pięknej;
- wzrost gotowości firm do zatrudniania migrantów, co wymaga wiedzy albo wsparcia ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się leasingiem pracowników, rekrutacją;
- zbudowanie silnego partnerstwa, które będzie wywierało skuteczny i stały nacisk na wprowadzanie przyjaznych rozwiązań dla branży;
- respektowanie zobowiązań i docenienie roli każdego pracownika. Ważne jest budowanie kultury organizacyjnej, w której potrzeby pracowników agencyjnych będą traktowane na równi z potrzebami przedstawicieli stałej załogi;
- inwestowanie w pracownika, co może dać lepszy efekt niż poszukiwanie nowych na deficytowym rynku. Warto także włączać doświadczonych pracowników w edukację stażystów.

Podsumowanie

Praca kierowcy zawodowego wymaga siły fizycznej i psychicznej, zdyscyplinowania i skupienia. W wielu przypadkach łączy się z długimi pobytami poza domem, z dala od najbliższych. Kierowca zawodowy, chcąc realizować swoje zadania efektywnie, skutecznie i w sposób satysfakcjonujący dla siebie i pracodawcy, musi mieć stworzone odpowiednie warunki do pracy i odpoczynku. Firmy muszą dbać o wszystkich pracowników, doceniać ich rolę w zespole, uczciwie traktując oraz szanując ich potrzeby i aspiracje.

źródło: www.etransport.pl