Ministerstwo Infrastruktury chce refundować wymianę tachografu

10.06.2024

Z upoważnienia ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, podsekretarz stanu Paweł Gancarz odpowiedział na apel prezesa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jana Buczka oraz prezesa Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Macieja Wrońskiego, dotyczący refundacji przez Skarb Państwa obowiązkowej wymiany tachografów.
Poniżej publikujemy treść pisma.

Szanowni Panowie Prezesi, odnosząc się do wystąpienia z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie refundacji wymiany tachografów w obecnie użytkowanych przez polskich przewoźników drogowych pojazdach na urządzenia najnowszej generacji, tj. tachografy inteligentne drugiej wersji, pragnę zapewnić Panów Prezesów, że zarówno ja jak i moi współpracownicy dostrzegamy potrzebę podjęcia pilnych działań mających na celu wsparcie branży transportu drogowego, nawet jeżeli możliwe do przyjęcia rozwiązania miałaby charakter jednorazowy. Każde działanie mogące stanowić realne wsparcie w obliczu zauważalnego spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego, który przekłada się na spadek liczby zleceń transportowych, a także nasilenie presji konkurencyjnej ze strony przedsiębiorców transportu drogowego z państw o niższych kosztach pracy, w ocenie Ministra Infrastruktury zasługuje na poparcie. W tym miejscu deklaruję pełną gotowość do współpracy na rzecz poprawy ww. sytuacji oraz otwartość na dialog z partnerami społecznymi reprezentującymi organizacje zrzeszające przewoźników drogowych. W związku z aktualną trudną sytuacją, w jakiej znalazła się polska branża transportu drogowego będącą konsekwencją kumulacji wielu negatywnych czynników zewnętrznych oddziałujących na tę grupę przedsiębiorców, kluczowe jest przyjęcie takich rozwiązań, które pozwolą polskim przedsiębiorcom dostosować się do dynamicznie zmieniających się realiów prowadzenia działalności transportowej, tak aby branża ta utrzymała pozycję lidera w Europie, którą z wielkim trudem budowała przez ostatnie 20 lat.
Mając na uwadze powyższe, pragnę uprzejmie poinformować, że resort infrastruktury podjął działania w przedmiocie zbadania dostępnych instrumentów pomocy dla polskich przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, które mogłyby zostać wykorzystane na potrzeby wsparcia procesu wymiany tachografów na urządzenia najnowszej generacji. Ponadto, zostały również zainicjowane prace, których efektem są opracowane wstępne warianty możliwej refundacji wymiany tachografów. Przyjęcie konkretnego modelu refundowania będzie uzależnione od wysokości dostępnych środków, o których pozyskanie stara się obecnie Minister Infrastruktury. W tym celu prowadzone są rozmowy z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministrem Rozwoju i Technologii oraz Ministrem Finansów. Konkludując, pragnę zapewnić Panów Prezesów, że zarówno mnie jak i moim współpracownikom zależy na poprawie funkcjonowania obszaru transportu drogowego jako ważnego sektora naszej gospodarki. Podkreślając pełną gotowość do współpracy wyrażam nadzieję, że dzięki konstruktywnemu dialogowi i kooperacji z partnerami społecznymi możliwa będzie w jak największym stopniu realizacja aktualnie zgłaszanych przez środowisko postulatów, w tym także w zakresie refundacji wymiany tachografów lub innego realnego wsparcia dla branży.

źródło: www.truck.pl