Mandaty za odbywanie tygodniowego 45-godzinnego odpoczynku w kabinie na terenie innego kraju - aktualizacja 26.04.

26.04.2019

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi zasad kontroli odpoczynków regularnych tygodniowych i wymaganiem, przez służby kontrolne niektórych państw, dokumentów (np. rachunków za hotel) potwierdzających fakt, że kierowca nie przebywał w pojeździe w chwili odbioru tego odpoczynku, Międzynarodowa Unia Transportu (IRU) wystąpiła z zapytaniem do Generalnej Dyrekcji ds. Transportu Komisji Europejskiej (DG Move).

W odpowiedzi przedstawiciela KE czytamy:

„(…) Komisja pragnie potwierdzić, że krajowe organy egzekwowania prawa nie mogą wymagać od kierowców dostarczenia dokumentów potwierdzających, że ich regularny tygodniowy odpoczynek poprzedzający kontrolę drogową, nie został spędzony w pojeździe. Jest to nie zgodne z art. 36 rozporządzenia (UE) nr 165/20141, który zawiera wyczerpujący wykaz rejestrów, które kierowca ma prowadzić, i który musi okazać na wniosek upoważnionego  funkcjonariusza służb kontrolnych.
W związku z tym kierowcy mogą zostać ukarani grzywną za nieprzestrzeganie tego zakazu tylko wtedy, gdy zostaną przyłapani na regularnym cotygodniowym odpoczynku wewnątrz pojazdu w momencie kontroli.
Dlatego też, jeżeli operatorzy zostali dotknięci niewłaściwymi praktykami kontrolnymi, powinni zwrócić się do właściwych organów krajowych o zwrot nałożonych grzywien.”

Źródło: www.zmpd.pl


Komisja Europejska uważa, że inspektorzy nie powinni wymagać dodatkowych dokumentów, które nie są przewidziane w przepisach UE (takie jak rachunki hotelowe) w celu potwierdzenia, że spełnili obowiązek cotygodniowego odpoczynku, ponieważ wykracza to poza zakres dokumentów, które kierowca zobowiązany jest posiadać w pojeździe w celu przedłożenia na żądanie uprawnionego inspektora. Zostało to odnotowane podczas posiedzenia Komitetu ds. Transportu Drogowego, które odbyło się w kwietniu 2019 roku z udziałem przedstawicieli 21 państw członkowskich UE.

W związku z powyższym Komisja Europejska przygotuje notatkę z wytycznymi skierowaną do wszystkich państw członkowskich, w której zostaną ustalone kryteria, jakich należy przestrzegać podczas kontroli zakazu odpoczynku w kabinie. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.etransport.pl

Od 21 lutego 2019r. obowiązują w Hiszpanii nowe przepisy dotyczące spania w kabinie.

Zgodnie z najnowszą informacją przekazaną przez hiszpańskie stowarzyszenie przewoźników ASTIC, regulacje dotyczące zakazu odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu na terenie Hiszpanii wchodzą w życie 21 lutego br.

Kara za tego typu naruszenie zostanie zakwalifikowana jako niewykonanie odpoczynku tygodniowego regularnego i nałożony zostanie mandat w wysokości 2000 euro.

Nie ma informacji o wytycznych dotyczących szczegółów kontroli powyższego naruszenia (źródło: www.zmpd.pl) .

Z drugiego żródła (GITD), wynika, że wspomniane przepisy weszły w życie 20.02.2019r. a kara będzie wynosić od 2001 euro do 4000 euro. Jednocześnie informujemy, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego zwrócił się z prośbą do strony hiszpańskiej o przesłanie przedmiotowego aktu prawnego (źródło: www.gitd.gov.pl).

Dodatkowe informacje przekazuje kancelaria prawna Koben:

  • kontrola obejmować będzie dzień kontroli oraz 28 dni wstecz
  • znowelizowana ustawa nie zawiera wprost zakazu odbioru regularnego tygodniowego w kabinie pojazdu, ale kary będą nakładane na dotychczasowej podstawie prawnej – za brak odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku
  • póki co, nie wiadomo, w jaki sposób przebiegać będą kontrole, ale hiszpańskie Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że w przypadku kontroli 28 dni wstecz, funkcjonariusze nie będą wymagać okazania rachunków za hotel lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku poza kabiną (źródło: www.koben.pl ).

Już nie na gorącym uczynku, tylko nawet 28 dni wstecz kontrolerzy mogą karać za spędzanie 45godzinnego odpoczynku w kabinie tira. Uwaga na nowe podejście inspekcji krajów Unii Europejskiej. Do restrykcyjnej Francji dołączyły też Holandia, Belgia, Anglia, Niemcy, a nawet Włochy, do których kierowcy często podróżowali, by odpocząć w samochodzie. Więcej TUTAJ (źródło: www.pulshr.pl )

Z informacji docierających z Niemiec i Holandii, karani są nie tylko kierowcy złapani w trakcie popełniania wykroczenia, ale też tacy, którzy nie potrafią udowodnić, że go nie popełnili, nawet w trakcie kontroli odbywającej się w innym kraju - szczegóły TUTAJ .

Mandaty sa nakładane jeśli kierowca nie potrafi udowodnić, że odbył odpoczynek w miejscu innym niż jego własna kabina. W rezultacie wskazane jest aby mieć dowód np. rachunek za spanie w hotelu lub innej kwaterze lub zdjęcie z geolokalizacją gdy odpoczynek odbywał się na terenie innego kraju u rodziny/znajomych.

Obecnie kary za odbywanie odpoczynku tygodniowego w kabinie obowiązują we Francji, Belgii, Niemczech i Luksemburgu.

Holandia zapowiedziała, że na kierowców nakładane będą kary w wysokości 1500 €. Z początkiem lutego 2018r. kontrolujący rozpoczną bezwzględne nakładanie kar za powyższe naruszenie.

Z kolei Hiszpania wprowadzi zakaz odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu począwszy od 2019r. (szczegółowe informacje TUTAJ ).

W Austrii Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdziło, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nigdy nie było dopuszczalne, aby kierowcy na terenie Austrii spędzali w pojeździe okres regularnego odpoczynku tygodniowego. Jeżeli kierowca spędza tygodniowy okres odpoczynku w kabinie, jest to traktowane jako niewystarczający tygodniowy okres odpoczynku krótszy niż 36 godzin i jest klasyfikowane jako bardzo poważne naruszenie podlegające karze grzywny w wysokości do 5 000 EUR (więcej TUTAJ ).

Interesująca informacja pochodzi z Włoch - na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 grudnia 2017 r. włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w dniu 30 kwietnia 2018r. wydało okólnik, który umożliwia karanie kierowców za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe w postaci sankcji administracyjnej w kwocie do 1701 euro (szczegóły TUTAJ i TUTAJ).

Dania od 1 lipca 2018r. wprowadzi zakaz parkowania na autostradowych parkingach dłużej niż przez 25 godzin. Jeśli kierowca nie zastosuje się do zakazu, zapłaci mandat - dodatkowe informacje TUTAJ oraz TUTAJ .

Źródło: www.etransport.pl , www.zmpd.pl