Każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonującej przewozy powinien mieć zezwolenie – tak wynika z wyroku NSA

01.08.2019

NSA w wyroku z dnia 22 marca 2019 roku stwierdził, że w przypadku, gdy podmiotem wykonującym przewóz drogowy byli łącznie obydwaj wspólnicy spółki cywilnej ( a nie odrębnie każdy z nich) to dopuścili się jednego naruszenia warunków przewozu drogowego.

Mamy tutaj do czynienia z jednym naruszeniem i jednym przewozem, a nie przez każdego z nich z osobna, mimo tego, że każdy ze wspólników obowiązany jest posiadać osobne zezwolenie na wykonywanie działalności określonego rodzaju (Sygn. akt II GSK 482/17).

Postępowanie dotyczyło poniższej sytuacji:

"W ramach spółki cywilnej prowadzę firmę transportową. Zostaliśmy zatrzymani przez Inspekcję Transportu Drogowego. Okazałem kontrolerom wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Obecny podczas kontroli drugi wspólnik przesłuchany w charakterze świadka zeznał, że nie posiada zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Wojewódzki inspektor transportu drogowego nałożył na nas karę pieniężną w wysokości 12 tys. zł. Czy organ mógł obciążyć karą wspólnika spółki cywilnej, który posiada zezwolenie?"

Odpowiedź: Tak, ponieważ każdy ze wspólników spółki cywilnej musi uzyskać wymagane przepisami prawa zezwolenie lub licencję. Brak uprawnienia do wykonywania określonej usługi przez choćby jednego ze wspólników rodzi odpowiedzialność za jej wykonywanie bez uprawnień.

W podobnym stanie faktycznym Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 marca 2019 r. (sygn. akt II GSK 482/17) stwierdził, że w przypadku gdy podmiotem wykonującym przewóz drogowy byli łącznie obydwaj wspólnicy spółki cywilnej (a nie odrębnie każdy z nich), to dopuścili się jednego naruszenia warunków przewozu drogowego.

Wymierzenie kary pieniężnej za to naruszenie tylko temu ze wspólników spółki cywilnej, który nie miał zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oznaczałoby traktowanie wspólników jako działających samodzielnie. Zdaniem NSA taka możliwość wchodziłaby w rachubę, gdyby określone naruszenie można było przypisać osobiście każdemu ze wspólników, np. nieposiadanie przez wspólnika odpowiedniego zezwolenia (licencji). Tymczasem zagrożone karą pieniężną jest wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji, nie zaś samo nieposiadanie zezwolenia lub licencji.

Źródło: www.pisil.pl , www.serwisy.gazetaprawna.pl