Jak ITD będzie kontrolować porę nocną?

20.09.2018

Po wprowadzeniu do taryfikatora naruszeń związanych z pracą w porze nocnej, pojawił się istotny problem praktyczny związany z przeprowadzaniem kontroli przez ITD w tym zakresie.

Przypomnijmy, że pora nocna z ustawy o czasie pracy kierowców oznacza okres 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00.

Jak zatem inspektor ITD podczas kontroli na drodze będzie weryfikował, jaką porę nocną ustalił przewoźnik? Zdania są podzielone.

Część inspektorów nieoficjalnie zapowiedziało, że jeśli kontrola odbywać się będzie w czasie pracy biura przewoźnika, to będzie żądało przesłania mailem lub mms-em skanów stosownych dokumentów wewnątrzzakładowych, w których uregulowana została kwestia pory nocnej.

Inni inspektorzy wskazują, że jeśli naruszenie będzie oczywiste, tj. jeśli wystąpi praca np. o godz. 3.00 (czyli w okresie, który w każdym wariancie będzie mieścił się w wyznaczonej porze nocnej) lub zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że do naruszenia doszło (np. kierowca oświadczy, jaka jest pora nocna ustalona w przedsiębiorstwie albo przypuszczenie wynikać będzie z analizy czasu pracy za ostatnie 28 dni), to zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w toku którego przewoźnik będzie obowiązany przedłożyć właściwe dokumenty wewnątrzzakładowe i organ ustali, czy doszło do naruszenia.

Niemniej jednak żaden przepis prawa nie nakazuje, aby kierowca posiadał przy sobie dokumenty wewnątrzzakładowe, z których wynika pora nocna. Czas pokaże, jaki usus wypracuje ITD związany z kontrolą pracy w porze nocnej.

Źródło: www.koben.pl

Pora nocna, o której mowa w art. 2 pkt 6a) ustawy o czasie pracy kierowców, oznacza okres 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00, przy czym definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy.

Powyższe oznacza, że pora nocna z ustawy o czasie pracy kierowców służy do limitacji czasu pracy kierowcy. Zgodnie z normą art. 21 przedmiotowej ustawy, w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Do czasu pracy kierowcy nie wlicza się:

1)  czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;

2)  nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;

3)  dobowego nieprzerwanego odpoczynku;

4)  przerwy w pracy, wynikającej z systemu przerywanego czasu pracy.

Wystarczy zatem, żeby kierowca prowadził pojazd tylko kilka minut w ustalonym przedziale czasowym lub wykonywał inną aktywność (tj. w ciągu przyjętych 4 godzin pomiędzy godziną 00.00 a godziną 07.00), aby nastąpiła obligatoryjna limitacja jego czasu pracy do 10 godzin.

Należy podkreślić, że do czasu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej były rozpatrywane w kategoriach naruszenia czasu pracy, za groziło ostrzeżenie lub mandat.

Aktualnie naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej zostały wprowadzone do taryfikatora kar w załączniku nr 3 do ustawy o transporcie drogowym (poz. 5.12. - 50zł lub 100zł w zależności od naruszenia).

W przypadku wystąpienia naruszeń, kara musi zostać nałożona w drodze decyzji administracyjnej.

W praktyce może okazać się zatem, że w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie tylko naruszenia związane z czasem pracy w porze nocnej mogą skutkować nałożeniem kary w maksymalnej wysokości, tj.: 15 000 złotych, 20 000 złotych, 25 000 złotych lub 30 000 złotych.

Kary związane z naruszeniem czasu pracy w porze nocnej będą również nakładane przez inspektorów PIP.

Od pory nocnej z ustawy o czasie pracy kierowców należy odróżnić tę z Kodeksu pracy, która obejmuje ustalone przez przedsiębiorstwo 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00 i służy do ustalenia rekompensaty za pracę w porze nocnej.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Więcej TUTAJ .

Ograniczenie dobowego czasu pracy w sytuacji, gdy kierowca pracował w porze nocnej, wynika z art. 2 pkt 6a ( który wszedł w życie 1 stycznia 2012 roku) i art. 21 (który wszedł w życie 28 czerwca 2009 roku) ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U.2012.1155). Regulacje te są konsekwencją implementacji dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 roku w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

Źródło: www.koben.pl , www.zmpd.pl