FRANCJA - MINIMALNE WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY - aktualizacja 29.08.

29.08.2019

Lifting platformy Sipsi, ciąg dalszy ustawy Macrona.

Francuskie Ministerstwo Pracy opracowało nową, uproszczoną wersję platformy SIPSI.

Usprawnia ona składanie deklaracji, ale też eliminuje z rynku nieuczciwych przedstawicieli, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Francji. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.etransport.pl

5 czerwca 2019r. władze francuskie opublikowały nowy dekret zmieniający przepisy o delegowaniu pracowników oraz zaostrzający kary za nielegalną pracę. 

Zmiany przepisów wchodzą w życie stopniowo od 6 czerwca 2019 do 1 lipca 2019 obejmują zmiany kodeksu pracy, kodeksu transportu jak i innych ustaw szczegółowych, które nawiązują do procesu delegowania pracowników.

Zmiany koncentrują się na zwiększeniu sankcji za naruszenia przepisów o delegowaniu pracowników oraz uprawnień francuskiej inspekcji pracy, bardziej restrykcyjnemu podejściu do należytej staranności zleceniodawców przy powierzaniu usług pracodawcom zagranicznym delegującym pracowników do Francji jak też uporządkowaniu sfery informacji, które ma przekazywać pracodawca zagraniczny instytucjom francuskim. Poniżej kilka z najważniejszych naszym zdaniem zmian:

  • Nowe wyjątki od stosowania części procedur administracyjnych związanych z delegowaniem pracowników (odstąpienie od obowiązku składania deklaracji o delegowaniu, ustanawiania pełnomocnika). Niestety nie dotyczą one grupy zawodowej kierowców międzynarodowych. Wyjątki dotyczą m.in. artystów, sportowców, kadry naukowej czy też stażystów.
  • Zmienione sankcje za naruszenie przepisów o delegowaniu/nielegalnej pracy. Ustawodawca francuski doprecyzował, że na pracodawcę zagranicznego może być nałożona nie tylko sankcja tymczasowego zawieszenia świadczenia usług ale i tymczasowego zakazu świadczenia usług do dwóch miesięcy. Przed zastosowaniem sankcji czasowego zawieszenia świadczenia usług przedstawiciel pracodawcy (po nowelizacji pracodawca albo przedstawiciel pracodawcy) jest proszony o zajęcie stanowiska w przedmiocie naruszeń i grożącej sankcji w terminie od 1 do 3 dni od wezwania. Wobec przekroczenia tego terminu czy zakresu wyjaśnień, jak i zważywszy na powagę naruszenia, nakładana jest sankcja czasowego zawieszenia możliwości świadczenia usługi na okres do miesiąca. Decyzja zawiera szczegółowe uzasadnienie oraz tryn odwołania.
  • Wymaganie należytej staranności zleceniodawcy przy weryfikacji kontrahenta. Do tej pory zleceniodawca, przed delegowaniem, winien otrzymać od swojego kontrahenta (zleceniobiorcy) kopię deklaracji o delegowaniu z SIPSI oraz kopię dokumentu powołującego przedstawiciela pracodawcy zagranicznego we Francji. Po nowelizacji zleceniobiorca przekaże potwierdzenie odbioru dokumentu z SIPSI oraz oświadczenie honorowe potwierdzające, że kontrahent zapłacił, w stosownym przypadku, kwoty należne z tytułu kar, które mogą być nałożone z tytułu naruszeń przepisów o delegowaniu. Oświadczenie ma zawierać nazwisko, imię oraz nazwę firmy kontrahenta oraz podpis jego przedstawiciela prawnego.
  • Zmiany w zakresie informacji przekazywanych przez pracodawcę w deklaracji o oddelegowaniu.Ustawodawca francuski uporządkował sferę danych przekazywanych w deklaracjach kładąc szczególny nacisk na przekazanie przez pracodawcę zagranicznego danych o stawce godzinowej wynagrodzenia mającej zastosowanie do pracownika w okresie oddelegowania pracownika do Francji (zamiast wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto),  wskazania danych zleceniodawcy (w tym numeru VAT zleceniodawcy) oraz uporządkowania dostępu do przedstawiciela pracodawcy w czasie trwania usługi we Francji, także w sytuacji obecności kierownika (pracodawcy) lub jednego z delegowanych pracowników w czasie świadczenia usługi.
  • Wymaganie niezwłocznego przestawiania dokumentów służbom kontrolnym. Przepisy kodeksu pracy dotyczące konieczności przechowywania dokumentów miejscu pracy czy każdym innym miejscu u przedstawiciela pracodawcy i ich niezwłocznego udostępniania służbom kontrolnym na każde wezwanie zostały zmienione. Został wprowadzony wyjątek od zasady niezwłocznego przekazywania dokumentów tj. wprowadzono możliwość składania dokumentów w terminie do 15 dni, lecz tylko w odniesieniu do wybranych grup pracodawców zagranicznych (krótkotrwale świadczenie usług, w zakresie objętym oddzielnymi przepisami – udogodnienia dot. m.in. sportowców).

To tylko wybrane i przedstawione w uproszczony sposób wybrane fragmenty złożonej i wielowątkowej reformy prawa francuskiego.

Źródło: www.tlp.org.pl

Od dziś (01.03.2019r.) wyższe kary za naruszenie Loi Macron !

Maksymalna kara wynosi 4000 euro i może być stosowana tyle razy, ilu pracowników dotyczy naruszenie. Szczegółowe informacje TUTAJ (źródło: www.etransport.pl ).

Więcej w temacie płacy minimalnej na terenie Francji - TUTAJ .

5 września 2018 r. została opublikowana francuska ustawa, mająca zastosowanie m.in. do wykonywania usług transportu drogowego we Francji.

Przepisy dotyczące delegowania pracowników znajdują się w rozdziale III ustawy, art. 89-103. Obejmują one:

  • Wyjaśnienie definicji pracownika delegowanego.
  • Wyjaśnienie definicji pracownika delegowanego we Francji w sytuacji braku bezpośredniej umowy z klientem francuskim. Wysyłanie wstępnej deklaracji oraz posiadanie przedstawiciela we Francji nie będzie dłużej wymagane.

W przypadku powtarzającego się delegowania, zagraniczny pracodawca może pod pewnymi warunkami zwrócić się do DIRECCTE (Dyrekcja Regionalna ds. Przedsiębiorstw, Konkurencji, Konsumpcji, Pracy i Zatrudnienia) o indywidualne dostosowanie do swojej firmy  francuskich wymagań administracyjnych w zakresie: wypełniania i wysyłania wstępnej deklaracji, posiadania przedstawiciela we Francji, dostępu i tłumaczenia na j. francuski niektórych dokumentów. Takie indywidualne wymagania można określić na okres do jednego roku i mogą być one odnawiane na żądanie strony.

Zwiększono kary administracyjne - górna granica sankcji wzrasta z 2000 do 4000 euro na pracownika delegowanego i z  4000 do 8000 euro w przypadku, gdy naruszenie powtarza się w ciągu dwóch lat. W przypadku niezapłacenia kar ustawodawca przewiduje zakaz pracy na terytorium francuskim przez okres dwóch miesięcy (z możliwością przedłużenia).
Wprowadzono także współodpowiedzialność francuskiego klienta, na którego nałożono obowiązek sprawdzenia, czy usługodawca zagraniczny zapłacił nałożone na niego kary.

Ustawa weszła w życie w dniu ogłoszenia. Dodatkowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl

Francuskie związki zawodowe działające w branży transportowej doszły do porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzenia minimalnego dla pracowników zatrudnionych w sektorze transportu drogowego.

Nowe stawki wynagrodzenia zostały wprowadzone do krajowego układu zbiorowego dotyczącego transportu drogowego - szczegóły TUTAJ .

Ponadto, francuski Sejm przyjął projekt zmiany przepisów dotyczących kar administracyjnych nakładanych przez Inspekcję Pracy za uchybienia przepisom Kodeksu pracy, w tym w szczególności przepisom o delegowaniu pracowników - szczegóły TUTAJ .

Źródło: www.koben.pl

Zgodnie z zapowiedzią francuskiego Ministerstwa Pracy w przedmiocie waloryzacji płacy minimalnej, najniższa stawka wynagrodzenia w roku 2018 wynosić będzie 9,88 € za godzinę.

Wobec powyższego zmianie ulegną stawki wynagrodzenia za godzinę pracy kierowcy na terytorium Francji. Szczegółowe informacje TUTAJ .

Jednocześnie francuskie Ministerstwo Pracy wydało oficjalny komunikat, w którym poinformowało, że zarówno z przyczyn technicznych, jak i prawnych, podatek od SIPSI nie zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 r. Nie jest również znana przewidywana data wprowadzenia przedmiotowego podatku. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.koben.pl

Oświadczenie GITD dot. numeru referencyjnego (KREPTD) w zgłoszeniu pracowników delegowanych do Francji:

"W związku z licznymi zapytaniami ze strony polskich przedsiębiorców delegujących na terytorium Francji swoich pracowników podjęliśmy działania mające na celu ustalenie prawidłowego sposobu wypełniania formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej serwisu SIPSI:  https://www.sipsi.travail.gouv.fr/. Nasze wątpliwości wzbudziły umieszczane na wielu stronach portali branżowych informacje o konieczności posłużenia się podczas rejestracji na ww. stronie numerem referencyjnym KREPTD.

Należy zauważyć, że widoczny przy danych przedsiębiorcy na stronie: https://kreptd.gitd.gov.pl/ numer referencyjny (KREPTD), ma charakter wyłącznie techniczny i ma służyć usprawnieniu procesu aktualizacji danych przez właściwe podmioty. Numer ten nie jest natomiast usankcjonowany ani w Decyzji Komisji (2009/992/UE) z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzone do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, ani w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2200). Oznacza to, że GITD nie był zobligowany do wprowadzenia tego numeru w ramach prac nad tworzeniem rejestru (wprowadzenie takiego numeru było fakultatywne i zależało od woli danego państwa członkowskiego).
Z uwagi na powyższe w dniu 13 grudnia br. wystąpiliśmy do Ambasady Republiki Francuskiej z prośbą u udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu wypełniania formularza."

Źródło: www.gitd.gov.pl

Stawki minimalnego wynagrodzenia dla pracowników sektora transportowego we Francji zostały zmienione.

Szczegóły TUTAJ (źródło: www.koben.pl).

W dniu 05.05.2017 r. został opublikowany dekret n° 2017-751 z dnia 3 maja 2017 r., dotyczący pracodawców mających siedzibę poza terenem Francji, który wprowadza opłatę za korzystanie z elektronicznego systemu zgłaszania pracowników delegowanych (SIPSI). Składka ta, według strony francuskiej, ma na celu zrekompensowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania systemu.

Opłata ma wynosić 40 € za delegowanego pracownika i wnoszona będzie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Obowiązek ten wejdzie w życie po opublikowaniu rozporządzenia, które określi warunki wdrażania i funkcjonowania elektronicznego systemu płatności, o którym mowa powyżej, nie później jednak niż 01.01.2018 r.

Źródło: www.ocrk.pl

Zgodnie z dotychczasową praktyką francuskich służb kontroli, zdarzało się, że od kierowcy, a także od przedstawiciela działającego na rzecz przedsiębiorcy żądano przedstawienia formularza A1. Od 01 kwietnia to się zmieni !

Od 1 kwietnia 2017 r., na podstawie nowego przepisu art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, zamawiający usługę (transportową) będzie zobligowany do weryfikowania posiadania przedmiotowego dokumentu przez delegowanego pracownika, pod rygorem nałożenia grzywny w wysokości obowiązującego miesięcznego limitu składek na ubezpieczenie społeczne, ustalanego dla danego pracownika. W przypadku, gdy naruszenie przepisów powtórzy się w ciągu dwóch lat – kara zostanie nałożona w podwójnej wysokości.

Źródło: www.koben.pl

Francja po raz kolejny potwierdziła, że diety i ryczałty nie są wliczane do płacy minimalnej.

Takie stanowisko zdało się być oczywiste od samego początku obowiązywania Loi Macron, mając na względzie dotychczasowe wyroki francuskiego Sądu Kasacyjnego, wydane w sprawach delegowanych pracowników z branży budowlanej.

Aktualizacja dotychczas opublikowanych wytycznych wprowadziła jednak pozorne wątpliwości w tym zakresie. Mianowicie, wytyczne uzupełniono o następujące wyjaśnienia: „W przypadku ogólnego wynagrodzenia ryczałtowego, pracodawca składa na własną odpowiedzialność deklarację określającą część wynagrodzenia odpowiadającą zwrotowi kosztów zakwaterowania, posiłków oraz – jeżeli dotyczy – także kosztów przejazdów.”

Powyższe (a w szczególności zwrot: „ogólne wynagrodzenie ryczałtowe”) spowodowało, że co raz więcej osób i podmiotów przekonuje, że na podstawie francuskich przepisów istnieje możliwość zaliczenia diet i ryczałtów do płacy minimalnej, jak to ma miejsce w przypadku niemieckiego Miloga. Nic bardziej błędnego. Uważna analiza zaktualizowanych wytycznych prowadzi do wniosku, że w oficjalnym tłumaczeniu na język polski popełniono błąd. W oryginale posłużono się bowiem pojęciem: „une indemnité forfaitaire globale”. Określenie „indemnité” w ustawodawstwie francuskim służy do określenia należności z tytułu podróży służbowych kierowcy, nie odnosi się natomiast do pojęcia wynagrodzenia w ogólności.

Niemniej jednak, w celu uzyskania oficjalnego potwierdzenia, Kancelaria Transportowa Koben wystąpiła do francuskiego Ministerstwa Środowiska, Energii i Morza, które potwierdziło, że: „Dodatki wypłacane pracownikom oddelegowanym tytułem zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania lub wyżywienia nie są uznawane za wynagrodzenie, nawet jeśli kierowca śpi w kabinie.”

Ministerstwo wyjaśniło przy tym, że niektóre firmy wyjaśniały, że wypłacają pracownikom ogólną kwotę, której część ma pokryć koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia: w takim przypadku muszą one określić wysokość tej części dodatku, która nie może być wliczana do wynagrodzenia.

Źródło: www.koben.pl

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z informatorem dot. płacy minimalnej we Francji - TUTAJ .

Ustawa nr 2016-1827 z dnia 23 grudnia 2016 roku o finansowaniu zabezpieczenia społecznego na 2017 rok nakłada na zagranicznych pracodawców delegujących pracowników na terytorium Francji, w tym przewoźników w transporcie międzynarodowym, nowy administracyjny obowiązek.

Art. 27 przedmiotowej ustawy, przewiduje konieczność posiadania oraz przechowywania do wglądu kontrolerów francuskiego zakładu ubezpieczeń społecznych dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniu społecznemu (w naszym przypadku podlegania polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych). Nowy obowiązek wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2017 roku. Dodatkowe informacje TUTAJ (źródło: www.tlp.org.pl).

Rząd Francji opublikował nowe stawki wynagrodzenia minimalnego (SMIC) na rok 2017. Kwoty te wynoszą odpowiednio 9,76 € EUR brutto za godzinę, co przy 35-godzinnym tygodniu pracy we Francji daje 1 480,27 € EUR brutto dla wynagrodzenia miesięcznego.

Jak poinformował Portal Promocji Eksportu stawki płacy minimalnej SMIC wpływają bezpośrednio na wysokość wynagrodzeń pracowników delegowanych w ramach transgranicznego świadczenia usług we Francji. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie pracownika delegowanego z krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski, nie może być niższe niż SMIC.

Źródło: Portal Promocji Eksportu (www.france.trade.gov.pl)

Francuzi nie odpuszczają w walce o swój rynek pracy (płaca minimalna). Francja postanowiła pobierać dodatkowe opłaty za delegowanego pracownika.

Dodatkowe informacje TUTAJ .

Obeca stawka godzinowa we Francji wynosiła co najmniej 9,68 euro (prawie 42 złote) na godzinę. Tyle też muszą wypłacać swoim pracownikom firmy, których kierowcy choćby realizują przewóz z lub na terytorium Republiki. Komisja Europejska wszczęła latem postępowanie wobec ustaw o płacy minimalnej. Pod lupę wzięto zarówno francuskie Loi Macron, jak i niemiecki MiLoG, jednak na tę chwilę firmy muszą stosować się do przepisów zawartych w tych ustawach. W przeciwnym wypadku grożą im kary sięgające, w przypadku Loi Macron, nawet 4000 euro na oddelegowanego pracownika.
Polskich przewoźników wykonujących transport na terenie Francji czekają też dodatkowe koszty. W życie wchodzi bowiem procedowana w tym roku tzw. ustawa „o pracy”. Zgodnie z jej zapisami na przedsiębiorstwa delegujące swoich pracowników do tego kraju nałożona zostanie dodatkowa opłata. Opłata ta wynosić ma maksymalnie 50 euro na oddelegowanego pracownika. To już kolejny, dodatkowy koszt, jaki mają ponosić polscy pracodawcy.
Francja rozpoczęła również wnikliwe kontrole polskich przewoźników. – Do tej pory kontrole odbywały się na zasadzie wyrywkowej, gdzie służby sprawdzały, czy poszczególni kierowcy mają przy sobie wymagane dokumenty, takie jak zaświadczenie o oddelegowaniu oraz umowę o pracę. Obecnie francuskie organy kontrolne żądają od przedstawiciela firmy transportowej niezwłocznego dostarczenia dokumentacji kadrowo-płacowej za cały okres od wejścia w życie Loi Macron, czyli od 1 lipca 2016 roku. Co ciekawe, służby nie mają obowiązku poinformowania o pozytywnym zakończeniu kontroli. Może to rodzić patologię w postaci zmiany orzecznictwa i interpretacji, co skutkować będzie nakładaniem kar na przedsiębiorstwa – przekonuje Łukasz Włoch z OCRK.

Źródło: www.pracujwlogistyce.pl ; www.ocrk.pl ; www.zmpd.pl

Pomimo wytknięcia uchybień przez Komisję Europejską, Francja podtrzymuje swoje „zdecydowane stanowisko” w zakresie zasadności wprowadzenia płacy minimalnej dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy.

To nie wszystko - od 2017 roku nastąpią kolejne zmiany ! Dodatkowe informacje TUTAJ .

Przed rozpoczęciem oddelegowania pracownika, począwszy od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorstwo transportowe będzie obowiązane do zarejestrowania zaświadczenia o oddelegowaniu na stronie Ministerstwa Pracy za pomocą platformy SIPSI dostępnej pod adresem www.sipsi.travail.gouv.fr (platforma dostępna w języku francuskim oraz angielskim). Przewoźnik obowiązany będzie do stworzenia indywidualnego konta w SIPSI, a następnie będzie mógł generować zaświadczenia o oddelegowaniu oraz przeglądać wszystkie dotychczas wystawione zaświadczenia. Kierowca w dalszym ciągu będzie musiał posiadać przy sobie egzemplarz zaświadczenia o oddelegowaniu.

Celem nowej regulacji jest umożliwienie organom francuskim sprawowania większej kontroli nad przestrzeganiem przepisów dotyczących płacy minimalnej, jak również dysponowanie statystykami dotyczącymi sytuacji pracowników delegowanych do pracy na terytorium Francji. dodatkowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.etransport.pl , www.zmpd.pl

Rozpoczęły się pierwsze kontrole polskich przewoźników we Francji dot. przepisów o płacy minimalnej.

Dodatkowe informacje TUTAJ .

Pytania i odpowiedzi - Biuletyn Informacyjny .

SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZALECANY PRZEZ ZMPD

SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZALECANY PRZEZ OCRK oraz TUTAJ .

UWAGA !!! Na stronach francuskiego ministerstwa transportu pojawił się w dniu 20 lipca br. zaktualizowany wzór zaświadczenia o delegowaniu - szczegóły TUTAJ .

11 lipca Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) poinformowała, powołując się na francuskie Ministerstwo Pracy, że wprowadzono zawieszenie sankcji za złamanie przepisów Loi Macron, które będzie funkcjonować do 22 lipca 2016 r. włącznie. Nowe przepisy już obowiązują, ale nie będą nakładane grzywny i kary za ich naruszenia. Kontrolujący mają tylko wyjaśniać nowe przepisy i ewentualnie dawać upomnienia. Ponadto przewoźnicy nie będą karani, jeśli w zaświadczeniu o delegowaniu kierowcy do pracy we Francji nie wpiszą numeru z elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego (rejestru jeszcze nie ma - dodatkowe informacje TUTAJ ).

Źródło: www.zmpd.pl , www.experto24.pl

Pytania i odpowiedzi, formularze i zasady postępowania - wszystkie najważniejsze informacje TUTAJ.

Komunikat z 23.06. br.: Niejasność regulacji i brak wytycznych francuskiej administracji powodują, że nie tylko polscy przewoźnicy pozostają w niepewności co do tego, jak od 1 lipca prawidłowo zorganizować przewóz na terenie Francji. Na to nakłada się swoista bezradność strony francuskiej. Na ostatnim spotkaniu w Brukseli Francuzi sami przyznali, że nie wiedzą, jak liczyć francuską płacę minimalną z uwzględnieniem odmiennych systemów wynagrodzeń obowiązujących w innych krajach unijnych.

Niewątpliwie takie stanowisko Francji nie pomaga przewoźnikom. Jedno jest pewne: ci, którzy planują pozostać na rynku francuskim, będą musieli wykazać, że spełniają wymogi francuskiego prawa. Niesubordynacja może się nie opłacić, gdyż za niewykonanie obowiązków przewidzianych w dekrecie grożą wysokie kary, sięgające nawet do 500 tys. euro.

Jeśli do 1 lipca nic się nie zmieni, będziemy mogli mówić o trzech zasadniczych obowiązkach, które będą obciążać przewoźników:

  • zagwarantowanie kierowcom minimalnego wynagrodzenia,
  • wyznaczenie przedstawiciela firmy we Francji,
  • wystawienie zaświadczenia o delegowaniu.

Mimo formalnej skargi przeciwko Francji do Komisji Europejskiej na te przepisy oraz zaskarżenia ich przed francuskim Naczelnym Sądem Administracyjnym (Conseil d'Etat) jest niewielka szansa na to, aby Francuzi – podobnie jak Niemcy przy przewozach tranzytowych – ustąpili i choć w części zrezygnowali z ograniczenia dostępu do rodzimego rynku usług transportowych dla zagranicznych firm.

Źródło: www.zmpd.pl

Z dniem 1 lipca 2016 r. Francja wymagać będzie od firm zagranicznych, zajmujących się transportem osób i rzeczy na jej terytorium, stosowania przepisów o delegowaniu pracowników. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych.

16 czerwca Francja opublikowała przepisy uzupełniające do ustawy Macrona, dostępne na stronie francuskiego resortu transportu (tylko w j. francuskim) - TUTAJ .

9 czerwca 2016 r. w Brukseli, w przedstawicielstwie Francji przy UE odbyło się seminarium poświęcone przepisom Loi Macron w transporcie międzynarodowym.

Dyskusja była burzliwa, mimo że organizatorzy ograniczyli ilość pytań jedynie do 3 na uczestnika. Pomimo faktu, że wiele kwestii nie zostało wyjaśnionych podczas seminarium, strona francuska wykluczyła możliwość zawieszenia swych przepisów do czasu wyjaśnienia istniejących wątpliwości.

W związku z tym przypominamy, że z dniem 1 lipca br. przewoźnicy realizujący przewozy do/z/we Francji muszą mieć tam swego przedstawiciela i wystawić kierowcom zaświadczenia o delegowaniu. Wzór tego dokumentu będzie opublikowany już w przyszłym tygodniu na stronach internetowych francuskich ministerstw: pracy oraz transportu. Wzór będzie tylko w języku francuskim. Za brak przedstawiciela czy zaświadczenia grożą kary w wysokości 2 000 euro. Na dzień dzisiejszy wiemy, że przepisy Loi Macron dotyczą wszystkich przewozów osób i rzeczy bez względu na dmc pojazdu.

W kwestii samozatrudnienia strona francuska potwierdziła, że przepisy nie dotyczą samozatrudnionych. Osoba taka musi jednak potwierdzić swój status np. w formie wypisu z rejestru działalności gospodarczej.

W zakresie elementów płacy kierowcy wchodzących we francuską płacę minimalną - Francuzi potwierdzili, że mają świadomość różnic w poszczególnych krajach, jednak nie są obecnie w stanie jednoznacznie określić tych elementów. Kwestia ta wymaga analizy w pierwszych miesiącach funkcjonowania przepisów, gdy zdobędą wystarczająca wiedzę co do różnic w krajowych systemach płacowych.

Na pytanie dotyczące obowiązku tłumaczenia dokumentacji strona francuska poinformowała, że wzór zaświadczenia jest w języku francuskim, natomiast umowa o pracę może być w języku polskim. Przedstawiciel może posiadać dokumenty w języku ojczystym (polskim), z wyłączeniem zaświadczenia i umowy powołującej go na tę funkcję. W kabinie kierowcy muszą być przechowywane dokumenty w formie papierowej. Przedstawiciel może je przechowywać w wersji elektronicznej. Co do zasady, przedstawicielem może być dowolna osoba fizyczna czy prawna działająca jedynie jako punkt kontaktowy dla organów kontrolnych.

Należy zaznaczyć, że przepisy francuskie dużą odpowiedzialność nakładają także na odbiorcę towarów we Francji, który może być angażowany w realizowane kontrole i ewentualnie pociągnięty do odpowiedzialności.

Wszyscy uczestnicy seminarium pozostali w niepewności co do faktycznych zasad funkcjonowania francuskich przepisów. Zaniepokojone są też takie państwa, jak Niemcy, Holandia, Wlk. Brytania, Szwecja czy Norwegia. Chociaż Francuzi deklarowali dużą elastyczność ich służb kontrolnych w pierwszych tygodniach obowiązywania przepisów, wszyscy obecni wyrazili swój sceptycyzm co do tych zapewnień.

Źródło: www.zmpd.pl


Podczas seminarium (03.06. k. Warszawy) Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców przedstawiło koszty, jakie będzie musiał ponieść zagraniczny przewoźnik, chcący realizować transporty do Francji. Pracownika delegowanego obejmie tamtejszy zbiorowy układ pracy, z którego wynika, że stawka godzinowa jest uzależniona od dmc pojazdu, kwalifikacji kierowcy, a także stażu pracy w danej firmie oraz pracy w niedziele, święta i w nocy. Zdaniem przedstawicieli OCRK do każdej delegacji należy doliczyć 55 euro dziennie. Do czasu pracy będzie wliczany nie tylko, co jest oczywiste, czas prowadzenia pojazdu, lecz także czas oczekiwania oraz jazdy w załodze. Zasady rozliczania francuskiej płacy minimalnej - TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl


7 kwietnia 2016 roku został wydany dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji.

Loi Macron wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych. Oznacza to, że od 1 lipca 2016 roku polskie firmy transportowe będą musiały wypłacać kierowcom wykonującym transport na terenie Republiki Francuskiej pensję wynoszącą 9,67 euro (ok. 42 zł) na godzinę.

Dekret przewiduje liczne obowiązki notyfikacyjne nałożone na pracodawcę oraz odbiorcę jego usług we Francji, potwierdza konieczność opracowania dokumentacji pracowniczej po francusku, wyznaczenia przedstawiciela do kontaktu, przechowywania części dokumentacji pracowniczej w pojeździe (zaświadczenie oddelegowania oraz umowa o pracę). I tak przedsiębiorcy będą musieli za każdego kierowcę wypełnić zaświadczenie o delegowaniu (ważne przez pół roku). Sporządzony w języku francuskim dokument (będzie można go złożyć też elektronicznie) musi zawierać m.in. dane kontaktowe firmy, osób nią zarządzających, oznaczenie systemu ubezpieczeń społecznych, do którego odprowadzane są składki, wszelkie dane dotyczące kierowców, stawki godzinowe brutto (w przeliczeniu na euro), koszty diet i ryczałtów, a także dane firmy lub osoby fizycznej pełniącej funkcję przedstawiciela na terenie Francji.

Dekret, prócz odpowiedzialności finansowej administracyjnej, którą ponosić mają przedsiębiorcy (osoby fizyczne i spółki prawa handlowego), przewiduje także sankcje dla osób wchodzących w skład zarządów spółek ( dosł. "Szefów przedsiębiorstw") za nieprawidłowości w zgłoszeniach i dokumentacji. Kara może wynieść nawet 500 000 euro.

Dla małych przewoźników dekret i związane z nim obowiązki oznaczają w praktyce wyrzucenie ich z rynku francuskiego. Z kolei dla większych firm, będących w stanie podołać obowiązkom informacyjnym, konieczność wypłacania wszystkich świadczeń przewidzianych w Loi Macron dla kierowców postawi pod znakiem zapytania opłacalność wykonywania przewozów do i z Francji. Klucz do rozwiązania problemu francuskiego leży jak zwykle w kosztach związanych z podróżą służbową i ich odpowiedniej klasyfikacji w płacy minimalnej - konieczne jest sprawdzenie, które ze składników pensji kierowcy można wliczyć do pensji minimalnej, aby zoptymalizować koszty, jakie ponosi przedsiębiorca. Dodatkowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.tlp.org.pl ; www.zmpd.pl ; www.etransport.pl ; www.ocrk.pl


Minister Pracy Francji Myriam El Khomri opublikowała stawki płacy minimalnej (SMIC) na 2016 rok. Kwoty te wynoszą odpowiednio 9,61 EUR za godzinę lub 1 457,52 EUR przy wynagrodzeniu miesięcznym brutto.
Stawki płacy minimalnej SMIC wpływają bezpośrednio na wysokość wynagrodzeń pracowników delegowanych w ramach transgranicznego świadczenia usług we Francji. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie pracownika delegowanego z krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski, nie może być niższe niż SMIC.

Źródło: www.pisil.pl


Zgodnie z komunikatem ZMPD przepisy wykonawcze do ustawy Macron’a są już gotowe.

Prawdopodobnie odpowiednie rozporządzenie francuskie będzie opublikowane w pierwszym kwartale 2016 roku. Według założeń administracji francuskiej ustawa ma wejść w życie latem przyszłego roku. Z informacji ZMPD wynika, że w dużym stopniu stanowi kopię zapisów niemieckiego MiLoG-u (źródło: www.zmpd.pl).

9 lipca 2015 r. premier Francji, zgodnie z artykułem 49 konstytucji francuskiej, został zobowiązany do wdrożenia ustawy Loi Macron. Projekt uznaje się za przyjęty z dniem 10 lipca 2015 r.

Pełne zastosowanie Loi Macron wymaga obecnie przygotowania i opublikowania przepisów wykonawczych, które przewidywane są na początek września, więc prawdopodobnie od września będzie obowiązywała francuska płaca minimalna dla kierowców świadczących usługi na terenie Francji.

Źródło: www.zmpd.pl


Mimo negatywnego stanowiska Komisji Europejskiej Francja nadal chce - wzorem Niemców – uderzyć w polskie firmy transportowe. Francuski rząd już po raz drugi przeforsował bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym (16 czerwca 2015 r.) pakiet reform, który zakłada m.in. wprowadzenie minimalnej płacy dla zagranicznych – w tym polskich – kierowców ciężarówek.

Ta część projektu ustawy, która dotyczy płac zagranicznych kierowców ciężarówek, jest na razie bardzo nieprecyzyjna. Obserwatorzy sugerują, że to celowy zabieg. Szczegóły zostaną zawarte dopiero w dekrecie aplikacyjnym w ten sposób, by próbować ominąć zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Dodatkowe informacje TUTAJ i TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl


Europosłowie z Polski, ale także z Rumunii, Czech czy Litwy podczas debaty w Parlamencie Europejskim sprzeciwili się regulacjom, jakie chcą egzekwować władze w Berlinie. (...) Za niemieckimi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej opowiedzieli się nie tylko europosłowie z Niemiec, ale także ze Szwecji, czy Wielkiej Brytanii. Ich zdaniem są one właściwym rozwiązaniem w walce z dumpingiem socjalnym. O tym czy niemieckie regulacje mogą być stosowane wkrótce ma zdecydować Komisja Europejska (źródło: www.zmpd.pl).

Bogate państwa naciskają na Komisję Europejską, by ograniczyć konkurencję ciężarówek z Polski. Polska ma jedną z największych i najnowocześniejszych w Unii flot transportu drogowego.

- Uznajemy te wszystkie działania polegające na wprowadzeniu płacy minimalnej, czy to w przypadku tranzytu, czy przewozów dwustronnych, czy świadczenia usług kabotażowych w Niemczech oraz podobne planowane we Francji, Włoszech i Belgii za przejaw protekcjonizmu i eliminowanie konkurencji z takich krajów jak Polska czy Litwa - powiedział PAP Tadeusz Wilk, dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Francuski rząd zaproponował w połowie lutego poprawkę wprowadzającą obowiązek stosowania płacy minimalnej dla kierowców ciężarówek świadczących usługi w ramach kabotażu bez konsultacji z zainteresowanymi zrzeszeniami kierowców, w ostatniej chwili. Przepisy te stanowią część większego pakietu ustaw Macrona, francuskiego ministra gospodarki. Mają pobudzić francuską gospodarkę do wzrostu i poluzować nieco bariery administracyjne.

Można się spodziewać, że pakiet Macrona zostanie ostatecznie zatwierdzony przez francuskie Zgromadzenie Narodowe w czerwcu.

(…) Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP w Brukseli, KE ma w kwietniu ustosunkować się do wyjaśnień niemieckich i ocenić zgodność wprowadzonych przepisów z unijnymi wymogami.

- Wszystkie oczy są zwrócone z wyczekiwaniem na Brukselę. Od tego również zależą po części losy francuskich przepisów - powiedziała w rozmowie z PAP Florence Berthelot z francuskiej Krajowej Federacji Transportu Drogowego (FNTR). Inne państwa przyglądają się z uwagą. Według francuskiej federacji są to np. Szwecja i Finlandia. W ZMPD z kolei mówi się o Włoszech.

Źródło: www.zmpd.pl


Jak donoszą holenderskie media, Minister Pracy i Polityki Społecznej Lodewijk Asscher zaangażował się w debatę dotycząca minimalnego wynagrodzenia dla kierowców.

Minister zadeklarował, że zbada możliwości wprowadzenia minimalnego obowiązkowego wynagrodzenia dla wszystkich kierowców przejeżdżających przez Holandię, nawet jeśli pochodzą oni z innych państw członkowskich UE (źródło: www.etransport.pl).

Włochy dołączają do Niemiec i Francji, które próbują wyprzeć z rynku polskich przewoźników? Jest wspólna włosko-francuska inicjatywa przewoźników, która może zaszkodzić naszym transportowcom. Dwa największe stowarzyszenia przewoźników z Francji (FNTR) i Włoch (CONFTRASPORTO) złożyły w Komisji Europejskiej dokument w tej sprawie.

Włosi i Francuzi żądają ujednolicenia na szczeblu europejskim płacy dla kierowców i stworzenia agencji ds. transportu drogowego, która kontrolowałaby przestrzeganie praw socjalnych przez przewoźników. Chcą także specjalnego, europejskiego statusu dla pracowników mobilnych takich jak kierowcy oraz obowiązkowego rejestru wszystkich europejskich przewoźników.

Każda z tych propozycji może uderzyć w interesy polskich przewoźników, podwyższając koszty ich działalności lub ograniczając ich działalność.

Dokument złożony w KE to inicjatywa Włoch. Włosi widzą starania niemieckie i francuskie w sprawie płacy minimalnej i też chcą chronić swój rynek - powiedziała korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon Isabelle Maitre z francuskiej federacji transportowców.

Źródło: www.zmpd.pl

Przekazujemy komunikat francuskiego Ministerstwa Gospodarki, Trwałego Rozwoju i Energii. Przypominamy, że prace legislacyjne nad ustawą nadal trwają, czyli ostateczne, formalne zapisy ustawy jeszcze nie są znane.

Komunikat MGTRiE:

W ślad za obietnicami Premiera w zakresie walki z nielegalną pracą, Zgromadzenie Narodowe przyjęło w dniu 15 lutego 2015 r. poprawkę do projektu ustawy na rzecz rozwoju, działalności i równości szans ekonomicznych, mającą na celu wzmocnienie narzędzi do walki z dumpingiem socjalnym w sektorach transportu drogowego i transportu rzecznego towarów.

Od tej chwili każdy kierowca wykonujący operacje kabotażu, przy okazji transportu międzynarodowego, będzie korzystał z zasad socjalnych i z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego we Francji w przedmiotowych sektorach. Zagraniczni przewoźnicy, zlecający pracę we Francji kierowcom bez wymaganego zaświadczenia, będą podlegać ściganiu za wykonywanie nielegalnej pracy. Premier określił ambitne cele w zakresie kontroli na rok 2015.

Źródło: www.zmpd.pl

Informacja z 20 lutego 2015 r.: Minimalna płaca dla zagranicznych, w tym polskich, kierowców ciężarówek we Francji prawdopodobnie wejdzie w życie w najbliższych miesiącach.

(…) Część projektu ustawy, która dotyczy płac zagranicznych kierowców ciężarówek, jest na razie bardzo nieprecyzyjna. Obserwatorzy sugerują, że to celowy zabieg. Władze w Paryżu chcą prawdopodobnie zobaczyć, jak do niedawnego wprowadzenia podobnych przepisów w Niemczech ustosunkuje się Komisja Europejska. Dopiero wtedy ustalone zostaną szczegóły, które pojawią się w dekrecie aplikacyjnym. Więcej TUTAJ.

Źródło: www.zmpd.pl

Dotychczas informowaliśmy:

prawdopodobnie w czwartek (19 lutego) będą ważyć się losy projektu wprowadzenia płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców – w tym polskich – we Francji. We francuskim parlamencie poddany pod głosowanie zostanie wniosek opozycji o wotum nieufności dla rządu. Jeżeli ten upadnie, do kosza trafi również projekt nowych przepisów.

(…) Na razie ta niewielka część projektu ustawy, która dotyczy płac zagranicznych kierowców ciężarówek, jest bardzo mało precyzyjna. Obserwatorzy sugerują, że jest to celowe. Władze w Paryżu chcą prawdopodobnie bowiem zobaczyć, jak do niedawnego wprowadzenia podobnych przepisów w Niemczech ustosunkuje się Komisja Europejska - i wtedy dopiero ustalone zostaną szczegóły, które pojawią się w dekrecie aplikacyjnym.

Pierwotnie paryscy obserwatorzy spodziewali się, ze ten rządowy projekt ustawy zostanie ostatecznie przyjęty przez francuski parlament dopiero pod koniec tego roku. Rząd zdecydował się jednak we wtorek przeforsować ten projekt ustawy - zawierający reformy dotyczące rożnych gałęzi gospodarki - bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym, co umożliwia mu konstytucja.

(…) Francuscy kierowcy grożą blokowaniem dróg.

Dyspozycje dotyczące płacy minimalnej dla zagranicznych kierowców ciężarówek stanowią tylko niewielką część tego pakietu reform i zostały w ostatniej chwili dodane przez rząd w formie poprawki do tekstu, by - jak sugeruje wielu komentatorów - uspokoić francuskich kierowców ciężarówek, którzy grożą blokowaniem dróg w całym kraju.

Nowe dyspozycje w sprawie płacy minimalnej, która we Francji wynosi ponad 9,61 euro brutto za godzinę, mają dotyczyć zagranicznych - w tym polskich - kierowców ciężarówek, głównie w przypadku kabotażu, tzn. sytuacji, kiedy załadunek i rozładunek transportowanego towaru odbywają się we Francji. Szczegóły mają jednak zostać zawarte dopiero w dekrecie aplikacyjnym. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl