Dania - przepisy o płacy minimalnej

30.01.2020

Duński rząd opublikował porozumienie polityczne dotyczące wprowadzenia płacy minimalnej dla zagranicznych przewoźników wykonujących kabotaż (pojazdami powyżej 3,5 tony) lub wykonujących odcinek krajowy w  transporcie kombinowanym w Danii.

Transport międzynarodowy nie został uwzględniony w ww. porozumieniu.

Porozumienie to będzie wymagać zmiany duńskiej ustawy o delegowaniu pracowników, która musi zostać przyjęta przez duński parlament. Oczekuje się, że nastąpi to w ciągu najbliższych tygodni / miesięcy.

Porozumienie polityczne dotyczy:

- wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla zagranicznych przewoźników wykonujących kabotaż / odcinek krajowy w kombinowanym transporcie drogowym. Minimalna stawka godzinowa zostanie obliczona na podstawie duńskiego układu zbiorowego i ma zostać opublikowana w późniejszym terminie.

- zgłoszenia pracownika delegowanego, które powinno zawierać:

• nazwę i adres firmy oraz dane kontaktowe;
• informację o środku transportu;
• numer rejestracyjny pojazdu;
• datę rozpoczęcia i zakończenia operacji transportowej;
• imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kierowcy wykonującego przewóz.

- Przechowywania w pojeździe i okazywania w przypadku kontroli:

• zgłoszenia delegowania;
• umowy o pracę;
• potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia;
• ewidencji przepracowanych godzin.

Jeśli firma nie dokona zgłoszenia delegowania lub zgłoszenie to będzie nieodpowiednie, zostanie nałożona grzywna, która wyniesie 10 000 DKK (około 1340 EUR). W przypadku powtarzających się naruszeń kara ma wzrastać o 100 procent.

W przypadku nieprzestrzegania warunków wypłaty płacy minimalnej, grzywna zostanie obliczona na podstawie różnicy między płacą minimalną a faktyczną wypłatą, przy czym minimalna wysokość kary ma wynieść 35 000 DKK (około 4700 EUR). W przypadku powtarzających się naruszeń kara wzrośnie o 100 procent.

Źródło: www.zmpd.pl