Czy zagraniczny przedsiębiorca może skorzystać z rozwiązań polskiej Tarczy Antykryzysowej?

18.05.2020

Polskie władze wprowadziły na przełomie marca i kwietnia przepisy, które zapewnić mają wsparcie finansowe dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami ekonomicznymi wywołanymi przez epidemię wirusa. Przepisy te określono zbiorczo mianem Tarczy Antykryzysowej i przewidują różne formy i wysokość pomocy, co uzależnione jest zarówno od formy prowadzonej działalności, jak też od liczby zatrudnianych pracowników, osiąganych dochodów, a także wysokości spadku obrotów.

Powstaje jednak pytanie, czy z pomocy finansowej przewidzianej w tzw. Tarczy Antykryzysowej skorzystać mogą przedsiębiorcy zagraniczni, którzy wykonują działalność gospodarczą w Polsce bezpośrednio, w formie oddziału lub też w ramach spółki z udziałem podmiotu zagranicznego?

Przedsiębiorcą, który skorzysta z pakietu pomocowego może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębną ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą.

Natomiast zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określa ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej.

Osoby zagraniczne to:

- osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego,
- osoby prawne z siedzibą za granicą
- jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną posiadające zdolność prawną z siedzibą za granicą.

Zasadą jest, że osoby fizyczne (o ile są obywatelami państw członkowskich UE)  mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Podobnie przedstawia się sytuacja obywateli innych państw niż państwa członkowskie UE, które mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak polscy obywatele. Tutaj jednak uzależnione to jest od spełnienia szeregu warunków związanych ze statusem określonej osoby w kontekście przebywania na terytorium Rzeczypospolitej (m.in. od posiadania zezwolenia na pobyt stały, statusu uchodźcy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE itp.).

Wreszcie, pozostałe osoby zagraniczne również mogą podejmować  i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialności i akcyjnej, a także przystępować do takich spółek oraz obejmować bądź nabywać ich udziały lub akcje, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

A zatem wskazane podmioty zagraniczne, jeżeli spełniają wskazane warunki, będą uprawnione do skorzystania ze wsparcia finansowego oferowanego przez polskie władze w związku z ekonomicznymi następstwami COVID-19.

Nieco odmiennie przedstawia się sytuacja przedsiębiorców zagranicznych, którzy prowadzą główną działalność gospodarczą poza granicami Polski. Podmioty takie mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP (wtórna działalność gospodarcza) jedynie w formie oddziału. Jest to kwestia istotna przy rozstrzyganiu możliwości skorzystania z pakietu pomocowego Tarczy Antykryzysowej, albowiem przedsiębiorca zagraniczny tworząc oddział na terytorium RP nie nabywa statusu przedsiębiorcy polskiego. W konsekwencji podmioty takie nie będą kwalifikowały się do skorzystania z polskiego pakietu pomocowego. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.gospodarkamorska.pl