POMORSKI KLASTER LOGISTYCZNY – inicjatywa PSPD

POMORSKI KLASTER LOGISTYCZNY – inicjatywa PSPD

Projekt „Opracowanie Strategii Rozwoju Klastra sektora LTD (logistyka, transport, dystrybucja) w województwie pomorskim” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

POMORSKI KLASTER LOGISTYCZNY – inicjatywa Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych

Klastry jako geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm i instytucji odgrywają znaczącą rolę w gospodarce regionalnej Pomorza. Cechą charakterystyczną klastra jest jednoczesne występowanie wzajemnej konkurencji i współpracy. Współpraca odbywa się najczęściej w ramach inicjatyw klastrowych – czyli zorganizowanych działaniach na rzecz danego klastra. Działając wspólnie firmy i instytucje mogą skuteczniej oddziaływać na otoczenie, w tym na władze– realizowane przez nie działania i strategie, kierunki wydatkowania funduszy publicznych, inwestycje w infrastrukturę itp.

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych jako reprezentant ponad 1 tys. przedsiębiorstw transportowych z terenu województwa pomorskiego postanowiło zainicjować prace i podjęło się koordynacji powstania nowej inicjatywy klastrowej skupiającej się na sektorze TSL. W związku z tym w październiku 2012 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Opracowanie Strategii Rozwoju Klastra sektora LTD w województwie pomorskim”, który zakończony został w dniu 28 lutego 2013 r. w postaci uroczystego podpisania listu intencyjnego powołującego POMORSKI KLASTER LOGISTYCZNY.

Podpisanie listu intencyjnego stanowiło zwieńczenie trwających pięć miesięcy prac przedstawicieli Stowarzyszenia, przedsiębiorstw sektora TSL (transport-spedycja-logistyka) z województwa pomorskiego, przedstawicieli wyższych uczelni, zawodowych szkół ponadgimnazjalnych oraz reprezentantów administracji lokalnej i regionalnej.

W wyniku odbywających się w ramach projektu spotkań roboczych, wywiadów pogłębionych oraz ankiet wypełnionych przez 70 przedsiębiorstw branży TSL z województwa pomorskiego powstały „Analiza klastra TSL na Pomorzu” i „Strategia rozwoju klastra TSL na Pomorzu”.

Dokumenty te określają podstawowe kierunki działań Pomorskiego Klastra Logistycznego.

Biorąc pod uwagę fakt, iż ankietowani pracodawcy wskazali „brak pracowników o odpowiednim poziomie kwalifikacji” jako czynnik o silnym wpływie negatywnym na perspektywy rozwoju przedsiębiorstw TSL na Pomorzu w średnim okresie, nie powinno dziwić że uczestnicy inicjatywy klastrowej uznali za najpilniejsze do realizacji działania związane z obszarem zasobów ludzkich i edukacji w tym szczególnie:

  •  dopasowanie programów nauczania na kierunkach związanych z TSL do potrzeb firm; wypracowanie przejrzystych profili zawodowych;
  • programy zdobywania doświadczenia zawodowego - staże, praktyki; koordynacja działań firm i instytucji w tym zakresie; 
  • pozyskiwanie finansowania realizacji kosztownych szkoleń dla ułatwienia zdobywania wysokich kwalifikacji pracowników; 
  • rozwijanie innowacyjnych form szkoleń opartych na uczeniu się poprzez działanie, w tym m.in. zakup specjalistycznego sprzętu (np. symulatory jazdy), tworzenie oprogramowania do nauki, gry edukacyjne dla uatrakcyjnienia nauczania (dla młodzieży i dorosłych);

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych jako koordynator inicjatywy Pomorski Klaster Logistyczny będzie więc podejmować działania z zakresu edukacji zasobów ludzkich dla branży TSL w województwie pomorskim, wykorzystywać możliwości jakie w tym zakresie oferują środki europejskie, a biorąc pod uwagę ogromny potencjał branży TSL w regionalnej gospodarce będzie ubiegać się o uzyskanie statusu klastra kluczowego w województwie pomorskim.