Ostrzeżenie przed oszustami (fałszywi podwykonawcy; fałszywe maile; fałszywe "Rejestry")

Komunikat GITD : W związku z pojawieniem się przypadków wysyłania do przedsiębiorców transportowych pism od nadawcy tytułującego się "Krajowy Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego" , Główny Inspektorat Transportu Drogowego uprzedza, aby nie dokonywać żadnych wpłat na konto nieistniejącego rejestru.

Komunikat Ministerstwa Finansów : W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Finansów sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy".

Ministerstwo Finansów informuje, że nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników.

Ministerstwo Finansów nie pobiera także żadnej opłaty za rejestrację podmiotów w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

Źródło: www.gitd.gov.pl ; www.mf.gov.pl


Europol ostrzega o odnotowanych w Hiszpanii. przypadkach kradzieży przy użyciu metody „Konia Trojańskiego” („Trojan Horse”).

Metoda polega na  uzyskaniu dostępu do wnętrza pojazdów ciężarowych przewożących ładunek poprzez ukrycie się przestępców (1 lub więcej osób) w dużych skrzyniach drewnianych zaoferowanych do przewozu jako cenna przesyłka wymagająca przy manipulacji i przewozie szczególnej ostrożności. W czasie transportu przestępcy opuszczają swoją kryjówkę i  dokonują kradzieży wartościowych towarów (biżuteria, telefony, elektronika). Aby wydostać się z będącego w ruchu pojazdu ciężarowego kontaktują się z pozostałymi członkami gangu podróżującymi samochodami osobowymi, które towarzyszą    okradanemu pojazdowi i symulują wypadek samochodowy, aby wymusić zatrzymanie się ciężarówki  na trasie. Po opuszczeniu okradzionego pojazdu poprzez wycięty otwór w dachu dołączają do pozostałych członków grupy przestępczej.

Źródło: www.pisil.pl


W celu rozwiązania problemu rosnącej kradzieży paliwa w transporcie zarobkowym, 3 kwietnia Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego - IRU jednogłośnie przyjęła wytyczne dotyczące walki z kradzieżą paliwa - szczegóły tutaj .

Źródło: www.zmpd.pl


Wszystkich zainteresowanych problemem jak ustrzec się przed zleceniem oszustowi przewozu towaru (lub przed otrzymaniem od oszusta zlecenia przewozu) zachęcamy do przeczytania artykułu: "Wiele twarzy przewozowego oszusta" - TUTAJ .


Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji zawiadamiających o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok, wymagających od nich podania danych osobowych oraz numeru karty kredytowej.

Ministerstwo Finansów jak również urzędy skarbowe nie korzystają z takiej formy informowania podatnika o zwrocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok. Treść e-maila wskazuje, że celem działania jego autora jest wyłudzenie od osoby, która go otrzymała, danych, poprzez próbę przekierowania użytkownika internetu do podrobionej strony WWW (tzw. phishing).

Źródło: www.pisil.pl


W ostatnim okresie Polska Izba Spedycji i Logistyki otrzymała szereg sygnałów o mnożących się praktykach ze strony kolejnych firm parających się „prowadzeniem rejestrów”. Firmy te wykorzystując fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki kierują do przedsiębiorców żądania/wezwania do zapłaty za umieszczenie w prowadzonym przez nich rejestrze informacji o danym podmiocie gospodarczym. Treść wezwania wprowadza adresata w błąd i sugeruje konieczność dokonania wpłaty określonej kwoty w różnej wysokości (w naszym posiadaniu wezwania opiewające na 121 zł, 142,60 zł, 192 zł i  235 zł) na wskazane konto bankowe, którego dane umieszczone są na załączonym do wezwania blankiecie przekazu. Umieszczenie godła państwowego na listowniku może sugerować, że wezwanie na charakter urzędowy zaś użyte sformułowania, że wpis do oferowanego rejestru i uiszczenie opłaty z tym związanej jest obowiązkowe. Wezwania takie kierowane są także do przedsiębiorców prowadzących działalność transportową, przy czym w tych wezwaniach dodatkowym elementem wprowadzającym adresatów w błąd jest przywołanie Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego (WE) nr 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009. W posiadaniu naszej organizacji są wezwania kierowane przez następujące podmioty:

- Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczej (CEFiDG) , 00-511 Warszawa ul. Nowogrodzka 31

- Krajowy Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59

- Centralny Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych (CRFiDG) , 00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 27

- Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych, Tomasz Zabilski, 48- 303 Nysa,  ul. Podolska 18 lok. 119

Informujemy, że jedynym publicznym rejestrem przedsiębiorców (osób fizycznych) jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki a wszelkie czynności związane z wpisem do niego są bezpłatne. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować wyłącznie jako ofertę komercyjną nie związaną z rejestrem CEIDG.

Źródło: www.pisil.pl


Ministerstwo Gospodarki zaleca przedsiębiorcom szczególną ostrożność przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez siebie rejestrów. MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.
Do MG napływają liczne informacje o żądaniach zapłaty kierowanych do przedsiębiorców, którzy dokonali wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG). Tego typu oferty nie mają jednak nic wspólnego z publicznym rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
Na rynku funkcjonują firmy przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Żądają za to uiszczenia opłaty w wysokości od 110 do 248 zł. Tego typu wpis ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy i nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Przekazanie takim firmom danych oraz wniesienie ewentualnych opłat, jest dobrowolną decyzją przedsiębiorcy.

Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG, otrzymuje komunikat o tym, iż wpis do rejestru jest bezpłatny. Ponadto znajduje się on na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem o dokonaniu wpisu w systemie CEIDG. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na stronie www.ceidg.gov.pl.

Ministerstwo Gospodarki na bieżąco informuje przedsiębiorców i pracowników gmin o funkcjonowaniu odpłatnych baz danych. Ministerstwo Gospodarki reaguje także na każde pisemne zawiadomienie od przedsiębiorców, którzy czują się pokrzywdzeni, i przekazuje zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. W dwóch przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia, ze względu na brak znamion popełnienia przestępstwa.

Źródło: www.pisil.pl


Przypominamy, że od 1 stycznia 2012r. wójt, burmistrz, prezydent miasta przestali być organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej firm będąc zobligowanym do przesłania swoich rejestrów do końca 2011 r. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zmiana wyniknęła z nowelizacji z dnia 13 maja 2011 r. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 nr 131, poz. 764). Ewidencja prowadzona jest aktualnie on-line i w takiej formie osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą może się zarejestrować. Nadal jednak pozostaje możliwość złożenia wniosku w gminie, w której to urzędnik dokona wpisu do CEIDG, także wpisu o wznowieniu czy zawieszeniu działalności. Od nowego roku istnieje także możliwość podania przez przedsiębiorcę w CEIDG danych dotyczących jego pełnomocnika wraz z zakresem pełnomocnictwa. 

UWAGA!!! Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą winien sprawdzić, czy figuruje on w rejestrze CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/) i czy dane są prawidłowe, aby uniknąć problemów np. z uzyskaniem/odnowieniem licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy/osób.