Realizowane projekty UE

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL”!

Projekt skierowany jest do osób pracujących, które:

a) zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego;

b) są w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej);

c) pracują w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie.

 Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie), kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby powyżej 50 roku życia.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 360 osób (54K i 306M), zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie województwa pomorskiego, pracowników sektora MMŚP, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.

GRUPA DOCELOWA

Grupa docelowa obejmuje 360 osób, z których:

- 80% stanowią osoby powyżej 25 roku życia (288 osób), z których 85% uzyska kwalifikacje (245 osób) z których co najmniej 40% stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (115 osób) z których 85% uzyska kwalifikacje (98 osób);

- 5% stanowią osoby 50+ (18 os.), z których 85% uzyska kwalifikacje (15 osób)

ZAKRES WSPARCIA

W ramach projektu prowadzone będą bezpłatne szkolenia obejmujące następujące formy wsparcia:

a) Prawo jazdy kat. C : 20 godz. zajęć teoretycznych, 30 godz. zajęć praktycznych

b) Prawo jazdy kat. C+E: 25 godz. zajęć praktycznych

c) Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona: 130 godz. zajęć teoretycznych, 10 godz. zajęć praktycznych (8 godz. jazdy w warunkach drogowych, 2 godz. w warunkach specjalnych)

d) ADR – przewóz towarów niebezpiecznych: 24 godz. zajęć teoretycznych

e) CPC – Certyfikat Kompetencji Zawodowych w przewozie rzeczy: 46 godz. zajęć teoretycznych

Wszystkie kursy zakończą się egzaminem państwowym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Sfinansowane będzie również wsparcie w postaci:

  1. badań lekarskich i psychologicznych w przypadku kursów prawa jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

  2. jednokrotnego podejścia do egzaminu państwowego

  3. materiałów dydaktycznych.

  4. egzaminów poprawkowych dla 14% uczestników kursu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć formularz zgłoszeniowy osobiście bądź przesłać pocztą do Biura Projektu na adres:

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

Samo złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu. O zakwalifikowaniu decydować będą kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Kontakt:
Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

tel./fax 58 623 20 42, 58 663 69 93 w.55, tel. kom. 505 247 465

Dział Projektu: Katarzyna Kopicka, Marta Mróz

e-mail: projekty@pspdgdynia.pl

Projekt „Kompetentne kadry pomorskiego sektora TSL” realizowany jest przez Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5. Zatrudnienie, Działanie:5.5 Kształcenie ustawiczne.

Wartość projektu: 1 619 597,94 zł

Kwota dofinansowania: 1 376 658,25 zł