Wykaz towarów podlegających kontroli w ramach tzw. pakietu przewozowego (SENT) - aktualizacja 28.12.

Zmiany w systemie monitorowania towarów:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Podstawowym celem projektowanej regulacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy), a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy oraz zajmujący się wytwarzaniem i importem produktów leczniczych – w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie tej ustawy będą musieli przekazać Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu aktualne listy środków transportu wraz z ich numerami rejestracyjnymi, wykorzystywane w zakresie działalności objętej zezwoleniem.

Zaproponowano też nowy wzór zgłoszenia przewozu przesyłanego do rejestru zgłoszeń, co powinno zmniejszyć obciążenia administracyjne przedsiębiorców. Zgłoszenie w nowym kształcie będzie pozwalało na dokonanie jednego zgłoszenia do rejestru w przypadku przewozu różnych towarów (różne pozycje wg Nomenklatury Scalonej) – do jednego odbiorcy i do jednego miejsca ich dostarczenia jednym środkiem transportu.

Na podstawie nowych przepisów będzie można też informować przewoźnika o konieczności przedstawienia środka transportu do kontroli w miejscu dostarczenia towaru. Jeśli zaś nie dojdzie do przedstawienia środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie, spowoduje to nałożenie na przewoźnika kary 20 000 zł. W innej sytuacji przyjęto, że 100 tys. zł wyniesie kara za niedostarczenie środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie (chodzi o tzw. zniknięcie transportu zarejestrowanego w ramach tranzytu przez Polskę).

Źródło: www.koben.pl


Rząd zamierza zdecydowanie walczyć z wywozem leków za granicę.

Na specjalną listę wpisano już ok. 200 „zagrożonych eksportem” medykamentów. Cel: ułatwić dostęp do nich polskim pacjentom.

Według szacunków tylko w zeszłym roku wywieziono z naszego kraju farmaceutyki o wartości 2 mld zł. Problemu nie rozwiązały ani jasne zakazy, ani sankcje za ich złamanie. Dlatego rząd zdecydował o rozszerzeniu systemu monitorowania przewozu towarów wrażliwych o leki. Obecnie objęte są nim m.in. paliwa, oleje smarowe, alkohol skażony czy susz tytoniowy.

Źródło: www.zmpd.pl


Wszystkim przewoźnikom realizującym przewozy w ramach SENT przypominamy o nowym wykazie towarów, który zacznie obowiązywać od 22 września 2017r.

Poniżej przedstawiamy wykaz kodów PKWiU oraz CN podlegających kontroli w ramach systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Zwracamy uwagę na kilka istotnych wyjaśnień Krajowej Administracji Skarbowej:

Beton gotowy do wylania jest klasyfikowany pod kod 3824. Z kodu CN 3824 obowiązkowi zgłoszenia podlegają towary, które mogą być też wyrobami akcyzowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.). Wyroby akcyzowe to te, klasyfikowane do kodów CN 3824 90 91 i oraz 3824 90 97.

Sam towar o kodzie CN 2710 podlega zgłoszeniu do systemu SENT. Beton komórkowy należy zaklasyfikować i wtedy można określić, czy podlega zgłoszeniu do systemu SENT. W sprawie prawidłowej klasyfikacji wyrobu można się zwrócić do Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/kontakt/krajowa-informacja-skarbowa) lub do Głównego Urzędu Statystycznego.

O kodzie CN lub PKWiU decyduje klasyfikacja wyrobu, a nie klasyfikacja poszczególnych jego składników. Zatem, jeżeli produkty dodatkowe, objęte obowiązkiem zgłoszenia, znajdują się w produktach głównych, nie podlegają one zgłoszeniu.

Jednocześnie wskazujemy, że Minister Rozwoju i Finansów skorzystał ze swojego uprawnienia, o którym mowa w art. 3 ust. 11 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i na podstawie rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2017 r. rozszerzył katalog towarów o następujące pozycje:

1) towary objęte podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług od 10.41.21 do 10.41.29 (oleje roślinne surowe), podkategoriami od 10.41.51 do 10.41.60 (oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości) oraz podkategorią 10.62.14 (olej kukurydziany),

2) towary objęte pozycjami Nomenklatury Scalonej:

    a) od 1507 do 1516 i
    b) 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej

– jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Rozporządzenie nie znajduje zastosowania do towarów:

1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128);

2) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

3) przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937);

4) przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 litrów.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 22 września 2017 r. i od tej daty będzie obowiązywał obowiązek zgłoszenia również wskazanych produktów stanowiących oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne.

Wykaz nowych towarów objętych obowiązkiem zgłoszenia:

PKWiU:

10.41.21               Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.21.0           Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.22               Oliwa z oliwek surowa

10.41.22.0           Oliwa z oliwek surowa

10.41.23               Olej słonecznikowy surowy

10.41.23.0           Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego, surowe

10.41.24               Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.24.0           Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.25               Olej palmowy surowy

10.41.25.0           Olej palmowy surowy

10.41.29               Pozostałe surowe oleje roślinne

10.41.51               Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.51.0           Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52               Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52.0           Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53               Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53.0           Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54               Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54.0           Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55               Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55.0           Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.56               Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.56.0           Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57               Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57.0           Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58               Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58.0           Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59               Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59.0           Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.6 OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE LUB ZWIERZĘCE ORAZ ICH FRAKCJE UWODORNIONE, ESTRYFIKOWANE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE

10.62.14               Olej kukurydziany

Nomenklatura Scalona (CN):

1507 – Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1508 – Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1509 – Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1510 – Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509

1511 – Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie

1512 – Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1513 – Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1514  – Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1515 – Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1516 – Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

1517 – Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej.

Dodatkowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.koben.pl