Zmiany w tzw. pakiecie przewozowym (SENT) - aktualizacja 26.08.

Zmiany w tzw. pakiecie przewozowym (SENT) - aktualizacja 26.08.

Już od grudnia 2019 r. transporty gazu LPG trzeba będzie zgłaszać do elektronicznej bazy fiskusa SENT. Wynika to z opublikowanego właśnie rozporządzenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1585) - szczegóły TUTAJ.

Resort finansów argumentuje, że monitoring handlu autogazem jest konieczny, bo „duża różnica w opodatkowaniu LPG, w zależności od wykorzystania, jako źródło ciepła czy do napędu samochodów, powoduje naturalną pokusę nadużyć”.

Źródło: www.zmpd.pl


6 sierpnia br. prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejami opałowymi i olejami napędowymi przeznaczonymi do celów opałowych oraz pozostałymi ciekłymi paliwami opałowymi.

W ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadzono w szczególności poniższe zmiany:

1) systemem monitorowania objęto obok przewozu olejów opałowych także obrót olejami opałowymi, w tym obrót dokonywany bez ich fizycznego przemieszczenia, a także, pośrednio, zużycie tych wyrobów;
2) przepisy obejmą dystrybucję olejów opałowych bez względu na status podmiotów nabywających olej, czyli także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
3) podmioty zużywające olej opałowy oraz podmioty dokonujące sprzedaży oleju opałowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy podlegać będą obowiązkowi zgłoszenia rejestracyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów opałowych. Spod obowiązku rejestracji zostaną wyłączone podmioty nabywające oleje opałowe w punktach sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów;
4) uproszczono system potwierdzania przeznaczenia oleju dla celów opałowych poprzez zastąpienie papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych systemem elektronicznym.

Zasadniczy termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 września 2019 r., jednakże:

1)    zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczące obowiązków rejestracyjnych i właściwości organów wejdą życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Z tym dniem wejdą też w życie zmiany w ustawie – Prawo energetyczne (obowiązki informacyjne Prezesa URE), zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa (uzupełnienie katalogu czynności sprawdzających o weryfikację zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych), zmiany w Kodeksie karnym skarbowym (przestępstwo niedokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego) oraz zmiany w ustawie o opłacie skarbowej (zwolnienie od opłaty skarbowej pełnomocnictwa do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego). Jednakże, zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 16 ustawy, do dnia 31 marca 2020 r. mogą być w powyższym zakresie stosowane przepisy dotychczasowe;
2)    po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wejść w życie część zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i w ustawie Prawo farmaceutyczne (m. in. zmiany związane z przewozem produktów leczniczych);
3)    z dniem 1 stycznia 2020 r. mają wejść w życie zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym dotyczące uprawnień do zatrzymania dowodu rejestracyjnego kontrolowanego pojazdu przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.  

Szczegółowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.prezydent.pl , www.etransport.pl


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów.

Zmiany dotyczą m.in. załączników do rozporządzenia zawierającego wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wzorami pod linkiem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001418/O/D20191418.pdf

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 31 lipca 2019 roku.

Źródło: www.pisil.pl


Przewoźnik, który dostarczy olej opałowy pod inny adres niż ten, który został zgłoszony fiskusowi, zapłaci 100 tys. zł. Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2332). Popularnie jest ona określana jako "pakiet olejowy".

Ministerstwo Finansów chce w ten sposób uszczelnić obrót olejem opałowym, który dziś jest często wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, czyli do celów napędowych. Budżet państwa traci na takim procederze ogromne kwoty, bo o ile od 1 tys. litrów oleju opałowego należy zapłacić 232 zł akcyzy, o tyle od porównywalnej ilości oleju napędowego już 1196 zł. Oszustwa w tym zakresie są karane już dziś. MF chce jednak połączyć kary z pełnym monitoringiem rynku, aby nie było szans na unikanie podatków.

Projekt nowelizacji trafił już na Stały Komitet Rady Ministrów. Resort finansów chce, aby większość przewidzianych w nim zmian weszła w życie od września 2019 roku.

Źródło: www.gazetaprawna.pl


Skarbówka, zanim ukarze firmę transportową za błąd w zgłoszeniu w SENT, powinna zbadać, czy sankcja jest proporcjonalna do przewinienia – wynika z precedensowego wyroku NSA.

Chodzi o przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, czyli tzw. pakietu przewozowego. Zgodnie z nimi podmioty wysyłające lub odbierające towary wrażliwe (paliwo, alkohol skażony, susz tytoniowy, olej rzepakowy itp.) muszą wprowadzać najważniejsze informacje dotyczące przewozu towarów do elektronicznej bazy SENT prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową.

Informacje na swój temat powinna podać również firma przewozowa, która zajmuje się przesyłką (m.in. numer licencji transportowej). KAS objęła w ten sposób pełnym monitoringiem przewozy towarów, które najczęściej były wykorzystywane do wyłudzania podatków.

Za niewypełnienie ustawowych obowiązków podatników czekają surowe kary (…). Urzędnicy mogą odstąpić od ukarania firmy transportowej, jeśli przemawia za tym „ważny interes przewoźnika” albo „interes publiczny”, pod warunkiem że nie oznacza to przyznania pomocy publicznej (art. 22 ust. 3 pakietu przewozowego). Przewoźnicy skarżą się jednak, że w praktyce przepis ten jest martwy. Argumentują, że fiskus nigdy nie odstępuje od kar, nawet gdy są ku temu podstawy, a wysokie mandaty są nakładane nawet za niegroźne literówki w zgłoszeniach. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl


Transport LPG pod specjalnym nadzorem. Resort finansów rozszerzy pakiet przewozowy.

Objęcie monitoringiem transportu gazu LPG i sczytywanie tablic rejestracyjnych ciężarówek przejeżdżających także przez południową i zachodnią granicę Polski. To najważniejsze elementy planu MF zakładającego dalsze uszczelnienie obrotu paliwami.

Pakiet przewozowy (tzw. system SENT) obowiązuje od kwietnia 2017 roku i monitoringiem fiskusa stopniowo obejmowane są kolejne towary wrażliwe. Teraz dołączy do nich także paliwo LPG, które ze względu na różne opodatkowanie w zależności od przeznaczenia, bywa przedmiotem przestępczego procederu.

Dodatkowo planowane jest rozszerzenie systemu kamer sczytujących numery rejestracyjne samochodów o południową i zachodnią granicę. Obecnie taki system działa tylko na zewnętrznej granicy UE, czyli na granicy z Ukrainą, Białorusią i Rosją.

- Powinniśmy objąć tym systemem granicę południową i zachodnią. Urządzenia zostaną zainstalowane na 19 przejściach granicznych ciężarowych - mówi Dziedzic. - Dzięki temu będziemy mieć kompletną informację o przewozach towarowych przez granicę - tłumaczy.

Kolejną zmianą będzie wprowadzenie elektronicznych potwierdzeń odbioru oleju opałowego w miejsce papierowych deklaracji o wykorzystaniu tego paliwa. Jak wyjaśnia Dziedzic, system SENT pozwala nadzorować transport oleju opałowego, dlatego nie ma potrzeby, aby jego odbiorca składał za każdym razem oświadczenie o przeznaczeniu oleju.

Ministerstwo Finansów uznaje wprowadzenie systemu SENT za bardzo duży sukces, a jego wprowadzenie u siebie rozważają służby skarbowe Niemiec, Wielkiej Brytanii, a nawet Rosji.

Źródło: www.money.pl


Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadziła obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte ustawą.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 października 2018 r., jednak w okresie przejściowym, tj. od dnia 31 grudnia 2018 r., kary z tytułu naruszenia przepisów nie były nakładane. Od 01 stycznia 2019r. kary mogą już być stosowane !

Okres przejściowy miał pomóc przewoźnikom oraz innym przedsiębiorcom przygotować się na nadchodzące zmiany. Nie wszyscy jednak zdążyli.

Kontrole ITD pokazują, że przewoźnicy i kierowcy dopuszczają się naruszeń, a co za tym idzie – kary będą nieuniknione. Jak podaje ITD, pierwsze kary zostały już nałożone. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.koben.pl


Przypominamy o nowych obowiązkach przewoźników już od 1.10.2018 r.  

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, do systemu monitorowania przewozu wprowadza do systemu monitorowania przewozu towarów „wrażliwych” element geolokalizacji środka transportu. Ustawodawca tym samym nałożył na przewoźników obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte ustawą, co wiąże się z koniecznością wyposażenia środka transportu w odpowiednie urządzenie tj. lokalizator geolokalizacyjny. Wejście w życie nowych przepisów nastąpi z dniem 1 października 2018 r.

Przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, będzie zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem, na całej trasie przewozu towarów wrażliwych na terytorium Polski. Numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji musi zostać wprowadzony do rejestru SENT.

Lokalizatorem może być:

 •     dowolne urządzenie wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych (np. smartphone czy tablet), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru,
 •     zewnętrzny system lokalizacji, tj. system lokalizacji używany przez przewoźnika wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, za pomocą zainstalowanego w pojeździe urządzenia potocznie zwane „GPS”

Wymagane dane lokalizacyjne to:

 •     współrzędne geograficzne położenia środka transportu,
 •     prędkość środka transportu,
 •     data i godzina pozyskania współrzędnych,
 •     azymut środka transportu,
 •     błąd przekazywania danych satelitarnych
 •     numer lokalizatora albo numer zewnętrznego systemu lokalizacji.

Aplikacja SENT GEO jest bezpłatna dla urządzeń z systemem:

 • Google Android – w sklepie Google Play
 • Apple IOS – w sklepie App Store

Aby ją znaleźć, możesz skorzystać z wyszukiwarki danego sklepu.

Niedopełnienie obowiązku przewoźnika w zakresie przekazywania danych zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 10 000 zł. Organ odstąpi od nałożenia kary, jeżeli nieprzekazywanie danych było spowodowane niedostępnością rejestru.

Natomiast obowiązkiem kierującego pojazdem będzie uruchomienie lokalizatora (przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce lub z chwilą wjazdu do Polski) oraz wyłączenie lokalizatora po zakończeniu przewozu na terytorium Polski.

W przypadku stwierdzenia przez kierującego pojazdem nieprawidłowości w funkcjonowaniu lokalizatora przez dłużej niż godzinę, konieczne będzie zatrzymanie pojazdu na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej.

Dalsze wykonywanie przewozu będzie możliwy dopiero po:

 •     naprawieniu lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji;
 •     przeładunku towaru na pojazd wyposażony w sprawne urządzenie lokalizujące;
 •     wyposażeniu pojazdu w sprawny lokalizator;
 •     nałożeniu zamknięć urzędowych na pojazd lub towar albo zarządzeniu konwoju.

Za nieaktywowanie lokalizatora lub za wykonywanie przewozu z niesprawnym lokalizatorem na kierowcę zostanie nałożona kara w wysokości od 5.000 do 7.500 zł.

Wprowadzone nowelizacją do ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, nowe kary wobec przewoźników i kierowców nie będą nakładane w okresie przejściowym tj. od 1.10.2018 r do 31.12.2018 r.

Nowe kary będą stosowane od dnia 1 stycznia 2019 r.

Źródło: www.koben.pl


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów. Zmiany w odniesieniu do dotychczasowego rozporządzenia dotyczą wzoru dokumentu zastępującego zgłoszenie i wynikają z obowiązków nałożonych na przewoźnika ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów związanych z zapewnieniem przekazywania do rejestru zgłoszeń, danych geolokalizacyjnych środka transportu drogowego w trakcie całej trasy przewozu na terytorium kraju towarów objętych zgłoszeniami.

We wzorze dokumentu zastępującego zgłoszenie zostały dodane dodatkowe pola umożliwiające wpisanie numeru lokalizatora albo numeru urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne środka transportu oraz województwa i współrzędnych geograficznych miejsca załadunku towaru, dostarczenia towaru, rozpoczęcia i zakończenia przewozu na terytorium RP. W pozostałym zakresie projekt powiela rozwiązania obecnie obowiązujące. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących uwierzytelnienia podmiotu wysyłającego albo podmiotu odbierającego poprzez podanie unikalnego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC, które mają wejść w życie w maju 2019 r (przy zgłoszeniu lub aktualizacji zgłoszenia) i w sierpniu 2019 r. (przy uzupełnieniu informacji o odbiorze towaru).

Źródło: www.pisil.pl


Akt prawny nr 1: W Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r. poz. 1539 opublikowana została ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Nowelizacja ma na celu skuteczniejsze monitorowanie przewozu towarów wrażliwych  poprzez wykorzystanie danych geolokalizatorów. Obowiązkiem kierującego będzie uruchomienie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu lub po wjeździe na terytorium kraju i wyłączenie urządzenia po dokonaniu przewozu i dostarczeniu towarów do miejsca ich przeznaczenia albo wyjazdu z kraju. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 r. z wyjątkami. Przepisy nakładające kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Dodatkowe informacje TUTAJ .

W konsultacjach pozostają akty wykonawcze  do ustawy – rozporządzenia Ministra Finansów: w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych z rejestru oraz wskazania danych podlegających tej analizie. oraz rozporządzenie w sprawie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów. To ostatnie zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2018 r.  w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. poz. 1460) – wyłączając przewoźników kolejowych  z obowiązku wyposażenia środka transportu będącego pojazdem kolejowym w lokalizator, a tym samym z przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu.   

Akt prawny nr 2: W Dz.U. 2018 z 6 sierpnia 2018 r. – poz. 1487 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (w przywołaniu  art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000 i 1039). Rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwanej dalej „PUESC”;

2) sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

3) przypadki, w których jest dokonywane zgłoszenie obejmujące więcej niż jedną przesyłkę;

4) organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

5) wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie, wraz z objaśnieniami.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu tj. 7 sierpnia 2018 r. za wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminach.  

Źródło: www.pisil.pl


Komunikat z 30.07.2018r.: Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, która przeszła w piątek przez Senat bez żadnych poprawek, zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta. Ustawa została uzupełniona o zapisy dotyczące lokalizatorów i zewnętrznych systemów lokalizacji.

Wprowadza ona nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów: lokalizator (telekomunikacyjne urządzenie końcowe, wykorzystujące technologię pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych wraz z aplikacją nieodpłatnie udostępnianą przez Krajową Administrację Skarbową do zainstalowania na smartfonie lub tablecie) i zewnętrzny system lokalizacji (gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim urządzenia, wykorzystującego pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych).

Po wprowadzeniu tych rozwiązań, system monitorowania drogowego przewozu towarów będzie składał się z dwóch podstawowych elementów: teleinformatycznego rejestru (będą w nim przetwarzane i gromadzone dane geolokalizacyjne pozyskane z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji) oraz telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (wyposażonego np. w moduł GPS) z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, umożliwiającym bieżące nadzorowanie trasy przewozu towarów. Pozwoli to na porównanie danych zawartych w rejestrze, z danymi z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji.

Wg. uzasadnienia mając na uwadze, że firmy transportowe posiadają dedykowane dla własnych potrzeb zewnętrzne systemy lokalizacji, oferowane przez różne podmioty specjalizujące się w dostawie tych wyspecjalizowanych usług, możliwe jest wykorzystanie części z nich i przesyłanie danych do systemu monitorowania przewozu. Te zewnętrzne systemy lokalizacji będą źródłem danych geolokalizacyjnych przekazywanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez przewoźników.

Za nieprzekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania drogowego i brak wyposażenia pojazdu w lokalizator, przewoźnikowi będzie grozić kara w wysokości 10 000 zł. Natomiast jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru zostanie stwierdzone nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora (np. nie został on włączony), to kierujący pojazdem zostanie obciążony mandatem od 5000 do 7500 zł.

Nowe przepisy nakładają także na przewoźnika obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przewozu towaru o indywidulany numer lokalizatora albo urządzenia zainstalowanego w środku transportu. Przewoźnicy, którzy nie mają własnych narzędzi służących monitorowaniu swojej floty samochodowej, będą mogli skorzystać z aplikacji, którą trzeba będzie zainstalować np. na smartfonie z nawigacją GPS. Aplikacja będzie udostępniana za darmo przez Krajową Administrację Skarbową.

„Powyższy stan prawny jest teraz na ostatnim etapie legislacji, bowiem Sejm i Senat przyjęły już ustawę. Obecnie projekt został skierowany do podpisu przez Prezydenta. Jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego w procesie legislacyjnym, to zmiany w ustawie wejdą w życie już 1 października 2018, a kary za niedopełnienie nowych obowiązków, związane między innymi z danymi geolokalizacyjnymi pojazdów, będą stosowane od 1 stycznia 2019.” – komentuje ekspert INELO, Mateusz Włoch.

Źródło: www.gospodarkamorska.pl , www.gbox.pl


Od 14 czerwca 2018 r. nastąpią zmiany w ustawie o monitorowaniu przewozów (SENT) !!!

Najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (wersja pdf TUTAJ ):

1. Objęto przewóz towarów wrażliwych dokonywany koleją

2. Określanie rodzaju towaru tylko w oparciu o CN

Odstąpiono od określania rodzaju towaru zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), pozostając przy stosowaniu tylko Nomenklatury Scalonej (CN). Rodzaj towaru jest określany na podstawie klasyfikacji do jednej pozycji CN, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Pozwala to na uniknięcie wątpliwości, jaką stosować klasyfikację wobec danego towaru (art. 2 pkt 10).

3. Jedno zgłoszenie na różne towary

W przypadku przewozu towaru od jednego nadawcy do jednego odbiorcy, do jednego miejsca dostarczenia, jednym środkiem transportu zgłoszenie może obejmować różnego rodzaju towary, tzn. o różnych czterocyfrowych kodach CN, np. 2710 i 3403, o ile ilość każdego z nich przekracza 500 kg lub 500 l. Poprzednio w takim przypadku na każdy rodzaj towaru dokonywane było odrębne zgłoszenie (art. 2 pkt 16).

4. Wywóz leków objęty systemem monitorowania

Systemem monitorowania został objęty wywóz poza terytorium RP produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia dotyczącym wykazu tych produktów, które są zagrożone brakiem dostępności na terytorium RP. Dotyczy to w szczególności specjalistycznych lub nowoczesnych leków, zwłaszcza ratujących życie. Jeżeli w trakcie kontroli przewozu leków, objętego systemem monitorowania, zostanie ujawnione, że przewóz tych towarów odbywa się bez dokonania właściwego zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, albo przewóz odbywa się przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec zamiaru wywozu lub zbycia tych leków, albo przewóz dokonywany jest wbrew temu sprzeciwowi – obligatoryjnie zatrzymuje się towar. Zatrzymany towar, albo drogowy środek transportu wraz z towarem jest kierowany do hurtowni farmaceutycznej, z którą Główny Inspektor Farmaceutyczny zawarł umowę o strzeżenie i przechowywanie tych towarów. Natomiast dokumenty z przeprowadzonej kontroli są przekazywane Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Przepisy dotyczące przechowywania i strzeżenia zatrzymanych leków, opłat za te czynności oraz przepadku sprzedaży albo zniszczenia leków zostały określone w rozdziale 2c ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 3 ust. 2 pkt 3a, art. 16 ust. 1a, art. 16 ust. 2a, art. 16 ust. 7-8, art. 17 ust. 6).

5. Towary z pozycji CN 2905 i 3824 - tylko jeśli są wyrobami akcyzowym

Zostały doprecyzowane dwa rodzaje towarów klasyfikowanych do kodów CN 2905 i 3824. Systemem monitorowania został objęty przewóz towarów z wyżej wskazanych kodów, jeżeli towary te są wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przy zastrzeżeniu, że nieważne jest przeznaczenie tego towaru. Ułatwi to interpretację przepisów w zakresie towarów, których przewóz należy zgłaszać do rejestru (art. 3 ust. 2a)

6. Poinformowanie przewoźnika o kontroli towarów w określonym miejscu

W przypadku stwierdzenia w wyniku analizy danych w rejestrze, że przewóz towarów wskazany w zgłoszeniu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przewidziano możliwość wzywania przewoźnika do przedstawienia środka transportu do kontroli w określonym czasie i miejscu. W przypadku przewozów drogowych będzie to w miejscu dostarczenia towaru lub w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego, zlokalizowanym najbliżej miejsca zakończenia przewozu na terytorium RP. W przypadku przewozów kolejowych będzie to w miejscu dostarczenia. Przewoźnik winien jest powiadomić organ KAS wskazany w wezwaniu o planowanym dostarczeniu towaru do tego miejsca. Nieprzekazanie przewoźnikowi wezwania przez podmiot wysyłający, albo podmiot odbierający skutkuje nałożeniem na ten podmiot wysyłający, albo podmiot odbierający kary pieniężnej w wysokości 20 tys. zł. Niedostarczenie przez przewoźnika zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia albo zakończenia przewozu na terytorium RP powoduje, że zostanie na niego nałożona kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł (art. 12a, art. 21 ust. 2a, art. 22a).

7. Usuwanie zamknięć urzędowych

W celu usunięcia zamknięć urzędowych przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu organowi KAS wskazanemu w protokole kontroli, w dacie zakończenia przewozu towarów, w miejscu dostarczenia towarów lub zakończenia przewozu na terytorium RP. W tym celu przewoźnik powiadamia telefonicznie ten organ KAS o dostarczeniu towarów do tego miejsca. Niewykonanie tych obowiązków skutkuje nałożeniem na przewoźnika kary pieniężnej w wysokości 20 tys. zł. (art. 15 ust. 3, art. 22 ust. 1 pkt 3).

8. Wartość brutto towaru podstawą do określenia wysokości kary pieniężnej

W przypadku niedokonania zgłoszenia przewozu towaru przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający, podstawą do określenia wysokości kary pieniężnej nakładanej na te podmioty jest wartość brutto przewożonego towaru (kara jest nakładana w wysokości 46% wartości brutto towaru). Przed zmianą przepisów była to wartość netto (art. 21 ust. 1 i 2).

9. Zmiana wysokości kary pieniężnej za nieuzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika

Została podniesiona do 10 tys. zł wysokość kary pieniężnej, nakładanej na przewoźnika za nieuzupełnienie zgłoszenia, wcześniej dokonanego przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający (art. 22 ust. 2).

10. Sankcja karna za niedostarczenie zgłoszonego towaru

W przypadku niedostarczenia zgłoszonego towaru do miejsca dostarczenia albo zakończenia przewozu na terytorium RP przez przewoźnika, będzie nakładana na niego kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł, o ile nie zostanie ustalony podmiot, który nabył lub posiada ten towar lub nie zostało ustalone miejsca zakończenia przewozu na terytorium RP. Ma to ograniczyć możliwość „fikcyjnych” wywozów towarów, np. w ramach tranzytu przez Polskę (art. 22a).

11. Niższa kara pieniężna w przypadku, gdy nie doszło do uszczupleń podatków

W przypadku, gdy towar będzie przewożony ze składu podatkowego oraz podatek akcyzowy i należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający, a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu i dotyczą danych innych niż dotyczące towaru (z wyjątkiem numeru rejestracyjnego drogowego środka transportu), na podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnika będzie nakładana kara pieniężna w wysokości 2 tys. zł, zamiast 10 tys. zł (art. 24 ust. 1a).

12. Brak kary pieniężnej w przypadku, gdy nie doszło do uszczupleń podatków

Jeżeli w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej zostały stwierdzone naruszenia wynikające z tej ustawy i jednocześnie zostało ustalone, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, nie wymierza się kar pieniężnych (nie wszczyna się postępowania administracyjnego w sprawie o nałożenie kary pieniężnej). Ograniczenie możliwości nakładania przedmiotowych kar pieniężnych nie odnosi się do ujawnienia nieprawidłowości w trakcie tzw. kontroli drogowej. O ile w przypadku uregulowania należności Skarbu Państwa po zrealizowaniu przewozu towaru (brak kontroli na drodze) można mówić o nieświadomym zaniechaniu nałożonych obowiązków, to w przypadku wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli drogowej pewności takiej brak. Przepis ten nie dotyczy przewoźników. Przepis jest stosowany z mocą wsteczną także w ramach postępowań administracyjnych (art. 30 ust. 4-5).

Źródło: www.zmpd.pl


Sejm przyjął w czwartek poprawki Senatu do nowelizacji ustawy dotyczącej monitorowania przewozu towarów wrażliwych koleją oraz kontrolę transportu produktów leczniczych.

Poprawki przewidują m.in., że w przypadku braku zgłoszenia do rejestru ujawnionego nie podczas kontroli na drodze, a podczas postępowania podatkowego nie dojdzie do wymierzenia kary pieniężnej jedynie „jeśli nie doszło do uszczuplenia zarówno w podatku VAT, jak i w podatku akcyzowym, a nie jedynie jeżeli nie doszło do uszczuplenia w jednym z tych podatków”.

Podstawowym celem nowelizacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych. Chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy, a także produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, zagrożone brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Do ustawy wprowadzono także rozdział dotyczący sposobu monitorowania przewozu produktów leczniczych. Każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem. Ta regulacja ma ograniczyć wywóz specjalistycznych i nowoczesnych leków (głównie ratujących życie) za granicę.

Nowe przepisy przewidują, że jeśli środek transportu wraz z towarem nie zostanie przedstawiony do wskazanego miejsca w określonym czasie, na przewoźnika zostanie nałożona kara 20 tys. zł. Jeżeli transport zarejestrowany w ramach tranzytu przez Polskę zniknie, kara wyniesie 100 tys. zł.

Źródło: www.gospodarkamorska.pl


Fiskus będzie śledził transport częściowo skażonego alkoholu, bibułek oraz taśm do skręcania papierosów.

Tak wynika z projektu nowego rozporządzenia, który ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Ma zastąpić poprzednie rozporządzenie z 13 czerwca 2017 r., które weszło w życie we wrześniu ub.r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1178).

Choć od tamtej pory minęło niewiele ponad pół roku, zmiana jest konieczna, bo ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r. poz. 708 ze zm.), zwana potocznie pakietem przewozowym, przejdzie niedługo poważną zmianę. Zgodnie z jej nowelizacją, zwaną także pakietem kolejowym (po głosowaniu w Senacie wróciła do Sejmu), monitorowane towary nie będą już określane za pomocą symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a kodami Nomenklatury Scalonej (CN). Dlatego w nowym rozporządzeniu również będą odwołania do kodów CN, a nie do symboli PKWiU.

Przy tej okazji Ministerstwo Finansów postanowiło dodatkowo uderzyć w oszustów sprzedających bez akcyzy papierosy bądź odkażony alkohol. Eksperci zgodnie chwalą taki krok, ale wskazują też na potencjalne niebezpieczeństwa.

Źródło: www.gazetaprawna.pl


27 lutego 2018 r. na  wspólnym posiedzeniu, komisje Finansów Publicznych oraz Infrastruktury przyjęły poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (tzw. „SENT ” – druk sejmowy nr 2156).

Z postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców uwzględniono obniżenie kary z 10. 000 zł do 2.000 zł  w przypadku, gdy ujawniono nieprawidłowości powstałe w wyniku oczywistego błędu w danych innych niż dotyczące towaru i numeru rejestracyjnego środka transportu, w sytuacji gdy podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług od przewożonych ze składów podatkowych towarów został wpłacony przez podmiot wysyłający w należnej wysokości;

Przedstawiciel strony społecznej podniósł w czasie posiedzenia, że w sytuacji gdy nie dochodzi do uszczuplenia należności budżetowych , a błąd jest mało istotny kara nie powinna być wyższa niż 500 zł.( mandat) jednak uwaga ta nie została uwzględniona.

Kolejna uwzględniona poprawka dotyczy umorzenia postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie nowelizacji, w przypadku gdy ustalono, że nie doszło do uszczuplenia podatków.

Zmieniony zostanie również tytuł ustawy nowelizowanej  poprzez dodanie słów „i kolejowego” po zmianie będzie to ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Celem projektu nowelizacji ustawy wg.  uzasadnienia jest ograniczenie „możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów towarów wrażliwych, (…)”, także „objęcie systemem monitorowania przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wskazanych przez ministra zdrowia”, które są zagrożone nielegalnym wywozem do innych państw członkowskich Unii Europejskich i państw trzecich.

Ze względu na specyfikę przewozów kolejowych nie będzie kontroli na całej trasie przewozu – będzie ona wykonywana np. na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych (tzw. oddziałach granicznych). Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery: wagonu i pociągu.

Do projektu wprowadzono nowy rozdział dotyczący monitorowania przewozu produktów leczniczych – każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem.

Ponadto - handel olejami opałowymi będzie monitorowany tak jak inne towary „wrażliwe”, takie jak paliwa, skażony alkohol, susz tytoniowy. Ministerstwo Finansów pracuje już nad konkretnymi zmianami. Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że znajdą się one w dwóch projektach.

Wejście w życie nowelizacji planowane jest na koniec kwietnia lub początek maja.

Źródło: www.pisil.pl, www.zmpd.pl


Zmiany w systemie monitorowania towarów:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Podstawowym celem projektowanej regulacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy), a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy oraz zajmujący się wytwarzaniem i importem produktów leczniczych – w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie tej ustawy będą musieli przekazać Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu aktualne listy środków transportu wraz z ich numerami rejestracyjnymi, wykorzystywane w zakresie działalności objętej zezwoleniem.

Zaproponowano też nowy wzór zgłoszenia przewozu przesyłanego do rejestru zgłoszeń, co powinno zmniejszyć obciążenia administracyjne przedsiębiorców. Zgłoszenie w nowym kształcie będzie pozwalało na dokonanie jednego zgłoszenia do rejestru w przypadku przewozu różnych towarów (różne pozycje wg Nomenklatury Scalonej) – do jednego odbiorcy i do jednego miejsca ich dostarczenia jednym środkiem transportu.

Na podstawie nowych przepisów będzie można też informować przewoźnika o konieczności przedstawienia środka transportu do kontroli w miejscu dostarczenia towaru. Jeśli zaś nie dojdzie do przedstawienia środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie, spowoduje to nałożenie na przewoźnika kary 20 000 zł. W innej sytuacji przyjęto, że 100 tys. zł wyniesie kara za niedostarczenie środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie (chodzi o tzw. zniknięcie transportu zarejestrowanego w ramach tranzytu przez Polskę).

Źródło: www.koben.pl


Rząd zamierza zdecydowanie walczyć z wywozem leków za granicę.

Na specjalną listę wpisano już ok. 200 „zagrożonych eksportem” medykamentów. Cel: ułatwić dostęp do nich polskim pacjentom.

Według szacunków tylko w zeszłym roku wywieziono z naszego kraju farmaceutyki o wartości 2 mld zł. Problemu nie rozwiązały ani jasne zakazy, ani sankcje za ich złamanie. Dlatego rząd zdecydował o rozszerzeniu systemu monitorowania przewozu towarów wrażliwych o leki. Obecnie objęte są nim m.in. paliwa, oleje smarowe, alkohol skażony czy susz tytoniowy.

Źródło: www.zmpd.pl


Wszystkim przewoźnikom realizującym przewozy w ramach SENT przypominamy o nowym wykazie towarów, który zacznie obowiązywać od 22 września 2017r.

Poniżej przedstawiamy wykaz kodów PKWiU oraz CN podlegających kontroli w ramach systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Zwracamy uwagę na kilka istotnych wyjaśnień Krajowej Administracji Skarbowej:

Beton gotowy do wylania jest klasyfikowany pod kod 3824. Z kodu CN 3824 obowiązkowi zgłoszenia podlegają towary, które mogą być też wyrobami akcyzowymi w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.). Wyroby akcyzowe to te, klasyfikowane do kodów CN 3824 90 91 i oraz 3824 90 97.

Sam towar o kodzie CN 2710 podlega zgłoszeniu do systemu SENT. Beton komórkowy należy zaklasyfikować i wtedy można określić, czy podlega zgłoszeniu do systemu SENT. W sprawie prawidłowej klasyfikacji wyrobu można się zwrócić do Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/kontakt/krajowa-informacja-skarbowa) lub do Głównego Urzędu Statystycznego.

O kodzie CN lub PKWiU decyduje klasyfikacja wyrobu, a nie klasyfikacja poszczególnych jego składników. Zatem, jeżeli produkty dodatkowe, objęte obowiązkiem zgłoszenia, znajdują się w produktach głównych, nie podlegają one zgłoszeniu.

Jednocześnie wskazujemy, że Minister Rozwoju i Finansów skorzystał ze swojego uprawnienia, o którym mowa w art. 3 ust. 11 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i na podstawie rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2017 r. rozszerzył katalog towarów o następujące pozycje:

1) towary objęte podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług od 10.41.21 do 10.41.29 (oleje roślinne surowe), podkategoriami od 10.41.51 do 10.41.60 (oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości) oraz podkategorią 10.62.14 (olej kukurydziany),

2) towary objęte pozycjami Nomenklatury Scalonej:

    a) od 1507 do 1516 i
    b) 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej

– jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Rozporządzenie nie znajduje zastosowania do towarów:

1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128);

2) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

3) przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937);

4) przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 litrów.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 22 września 2017 r. i od tej daty będzie obowiązywał obowiązek zgłoszenia również wskazanych produktów stanowiących oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne.

Wykaz nowych towarów objętych obowiązkiem zgłoszenia:

PKWiU:

10.41.21               Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.21.0           Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.22               Oliwa z oliwek surowa

10.41.22.0           Oliwa z oliwek surowa

10.41.23               Olej słonecznikowy surowy

10.41.23.0           Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego, surowe

10.41.24               Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.24.0           Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.25               Olej palmowy surowy

10.41.25.0           Olej palmowy surowy

10.41.29               Pozostałe surowe oleje roślinne

10.41.51               Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.51.0           Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52               Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52.0           Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53               Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53.0           Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54               Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54.0           Olej słonecznikowy lub olej z krokosza barwierskiego i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55               Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55.0           Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.56               Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.56.0           Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57               Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57.0           Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58               Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58.0           Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59               Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59.0           Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.6 OLEJE I TŁUSZCZE ROŚLINNE LUB ZWIERZĘCE ORAZ ICH FRAKCJE UWODORNIONE, ESTRYFIKOWANE, ALE DALEJ NIEPRZETWORZONE

10.62.14               Olej kukurydziany

Nomenklatura Scalona (CN):

1507 – Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1508 – Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1509 – Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1510 – Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509

1511 – Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie

1512 – Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1513 – Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1514  – Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1515 – Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1516 – Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

1517 – Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej.

Dodatkowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.koben.pl