Mateusz Kawa

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kawa w Gdyni, udziela pomocy prawnej na następujących zasadach:

  1. Świadczenie pomocy prawnej dotyczy działalności gospodarczej członków Stowarzyszenia.
  2. Miejscem udzielenia pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia będzie siedziba Kancelarii Radcy Prawnego Mateusz Kawa w Gdyni ul. Władysława IV 34/A/13 tel./fax 661-84-66, tel. kom. 509-384-240
  3. Pomoc prawna udzielana będzie po uprzednim ustaleniu terminu. 
  4. Z zakresu pomocy prawnej wyłączone jest prawo podatkowe.
  5. Warunkiem udzielenia pomocy prawnej jest telefoniczne lub faxem zgłoszenie przez zainteresowanego zamiaru skorzystania z pomocy prawnej ze stosownym wyprzedzeniem.
  6. Kancelaria będzie świadczyć pomoc prawną członkom Stowarzyszenia w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem bez dodatkowych opłat ze strony członków.
  7. Z zakresu pomocy prawnej wyłączone jest prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw sądowych. W tych sprawach pomoc prawna będzie świadczona na podstawie indywidualnych zleceń członków Stowarzyszenia za uzgodnione wynagrodzenie.
  8. W sprawach, w których wyznaczono termin na dokonanie czynności ( np. złożenie odwołania, sprzeciwu, zarzutów, apelacji, skargi i.t.p.) warunkiem udzielenia pomocy prawnej członkowi Stowarzyszenia jest złożenie kompletu dokumentów co najmniej na 5 dni przed upływem terminu do dokonania danej czynności.
  9. W wypadkach, w których udzielenie pomocy prawnej wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłat sądowych, skarbowych bądź innych, do pokrycia tych opłat zobowiązany jest członek Stowarzyszenia korzystający z pomocy prawnej.
  10. Kancelaria może odmówić udzielenia pomocy prawnej w przypadku sporu z innym członkiem Stowarzyszenia.