OD MARCA 2015 ROKU KONIEC Z ZAŚWIADCZENIEM O DNIACH WOLNYCH KIEROWCY

Od 2 marca 2015 roku w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące tachografów, a jedną ze zmian będzie rezygnacja z konieczności wypisywania tzw. „urlopówek”. Tym samym firmy nie będą już musiały tworzyć oficjalnych oświadczeń na temat zajęć kierowców w okresie wolnym od pracy. Jedyną konieczną formą dokumentacji pozostanie wpisanie w tachograf stosownej informacji np. o urlopie.

Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 34 Rozporządzenia WE nr 165/2014 z 4 lutego 2014r. (do pobrania TUTAJ ):

"Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 5 lit. b) ["inna praca", "okresy gotowości" , "przerwy lub odpoczynek"]:

a) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf analogowy – wprowadza się na wykresówkę ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc wykresówki; lub

b) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy – wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf.

Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu."

UWAGA! Nadal obowiązuje konieczność posiadania zaświadczenia o działalności kierowcy poświadczające okresy nieprowadzenia pojazdu w przypadku przewozów wykonywanych zgodnie z umową AETR.

Źródło: www.40ton.net.Czynności stosowane do 2 marca 2015r.:

W związku z licznymi pytaniami przewoźników dotyczącymi dokumentowania okresu nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informujemy, że formularz, w kilku wersjach językowych, w formatach PDF (program Adobe Reader) i DOC (program MS Word) znajduje się na poniższej stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_en.htm

Zaświadczenie ma znaczenie na gruncie krajowym i międzynarodowym. Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, państwa członkowskie mają obowiązek akceptowania takiego formularza. Tekstu formularza nie wolno zmieniać. Ważny jest tylko oryginał podpisany przez przedstawiciela firmy i przez kierowcę. W przypadku samo zatrudnionych kierowców, kierowca podpisuje się raz jako przedstawiciel firmy i drugi raz jako kierowca. Wszystkie pola formularza należy wypełnić.

Wersja polska formularza  ".doc" do pobrania tutaj .

Objaśnienie dotyczące zastosowania nowego formularza można znaleźć  tutaj .

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaleca kierowcom wykonującym przewozy drogowe podlegające umowie AETR stosowanie do dokumentowania aktywności kierowcy Zaświadczenia o działalności, którego wzór jest zgodny z Załącznikiem 3 aneksu do tej umowy (ECE/TRANS/SC.1/386/Add.1). Interaktywny wzór formularza jest dostępny w formacie pdf - wzór_formularza .


Dyrektywa 2006/22/WE określająca minimalne warunki wykorzystania rozporządzeń WE nr 3821/85 oraz 561/2006 nałożyła na Komisję Europejską obowiązek opracowania formularza stosowanego w przypadku przebywania kierowcy na zwolnieniu chorobowym, urlopie wypoczynkowym lub prowadzenia przez kierowcę pojazdu wyłączonego  z zakresu stosowania rozporządzenia 561/2006, w okresie obejmującym bieżący dzień oraz  28 poprzednich. Formularz ten udostępniony jest w formie elektronicznej , przystosowanej   do wydruku na stronie Komisji Europejskiej. Formularz dokumentuje tylko i wyłącznie trzy wymienione powyżej sytuacje, nie zastępuje natomiast obowiązku rejestrowania sytuacji określonych w art. 6 ust. 5 rozporządzenia (WE) 561/2006 i art. 15 rozporządzenia (EWG)3821/85. Treść art. 6 ust. 5 rozporządzenia (WE) 561/2006 zamieszczono poniżej. Więcej szczegółów w załączniku, który zawiera wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zakresu stosowania formularza.

Art. 6 ust. 5 rozporządzenia (WE) 561/2006

"Kierowca zapisuje jako inną pracę cały czas określony w art. 4 pkt. e), a także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapisuje wszelkie okresy gotowości określone w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego".

» pobierz druk (wytyczna 5 Komisji Europejskiej

» pobierz druk (wytyczna 6 Komisji Europejskiej

 


W odniesieniu do przewoźników poruszających się na terytorium Ukrainy informujemy o wymaganiu przez ukraińskie służby kontrolne specjalnego zaświadczenia dokumentującego okresy nieprowadzenia przez kierowcę pojazdu. Zgodnie z uzyskaną informacją zaświadczenie powinno być wypełnione komputerowo, a zamieszczona w lewym dolnym rogu pieczątka przewoźnika powinna być niebieska.

Druk zaświadczenia o dniach wolnych do pobrania poniżej.

» pobierz druk


Przepisy dotyczące przewozów na terenie Niemiec wykonywanych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,8 t do 3,5 t.

Zgodnie z niemieckim Rozporządzeniem w sprawie załóg pojazdów mechanicznych (Fahrpersonalverordnung) kierowcy pojazdów, których ciężar całkowity wraz z przyczepą/naczepą wynosi więcej niż 2,8 t, a maksymalnie 3,5 t, zobowiązani są do dokumentowania czasu jazdy, przerw, innego czasu pracy i odpoczynku. Zapisy te powinny być prowadzone w formie formularza (tzw. Tageskontrollblatt).

W momencie przeprowadzania kontroli drogowej kierowca pojazdu o DMC powyżej 2,8 t i nie wyższej niż 3,5 t zobowiązany jest do okazania zapisów bieżących oraz za 28 dni poprzedzające dzień kontroli.

Dopuszczalne okresy prowadzenia pojazdu, jak również wymagane minimalne okresy odpoczynków, zgodnie z przekazanymi przez stronę niemiecką informacjami mają dokładnie takie same wartości, jak w przypadku kierowców pojazdów o DMC powyżej 3,5 t, tj. określone w Rozporządzeniu (WE) Nr 561/2006.

Dodatkowe wyjaśnienia / formularze na stronie GITD - tutaj .