Zalecenia dla polskich przewoźników udających się do Szwecji

Informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie zgłosił do Ministerstwa Infrastruktury swoje spostrzeżenia wynikające z doświadczenia w obszarze pomocy konsularnej oraz przekazał konkretne zalecenia dla polskich kierowców samochodów ciężarowych udających się do Szwecji, użyteczne przy wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego na terytorium Szwecji.

Oznaczenia na towarach na Ukrainie

Zgodnie z obowiązującymi na Ukrainie przepisami, oznakowanie produktu musi być dokonane w języku ukraińskim, w języku obcym dopuszczalne jest jedynie podawanie marki handlowej, nazwy producenta lub nazwy własnej produktu.
Na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie opublikowano przepisy obowiązujące na Ukrainie według stanu prawnego na 19 stycznia 2011 r.

Według tych przepisów - oznakowanie to musi m.in. zawierać następujące, obowiązkowe elementy:

GITD Z OBOWIĄZKAMI BOTM OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU - USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM ZNOWELIZOWANA

Zgodnie z treścią ustawy z dn. 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 249, poz. 1656) kompetencje Ministra Infrastruktury w zakresie wydania:

- licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,
- świadectwa kierowcy,
- zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy lub osób,
- zaświadczeń na wykonywanie międzynarodowych przewozów na potrzeby własne,
- formularzy jazd,
- zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w międzynarodowy transporcie drogowym.

przejmie Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Informacja o możliwości zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z dróg krajowych

Zgodnie z informacją Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) informujemy, że istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wykupienia winiety na przejazd po polskich drogach krajowych, ale wyłącznie przez zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w przypadku wykonywania przez nie przewozów na potrzeby własne

ODSZKODOWANIA Z KONWENCJI CMR PO NOWEMU W LUTYM 2011 ROKU

27 października 2010 roku prezydent RP podpisał dokument ratyfikacyjny Protokołu do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzony w Genewie 5 lipca 1978 roku.

Dokument został złożony depozytariuszowi, tj. Sekretarzowi Generalnemu ONZ, 23 listopada 2010 roku. Stosownie do art. 4 Protokołu wejdzie on w życie w stosunku do Polski dziewięćdziesiątego dnia po złożeniu dokumentu ratyfikującego u depozytariusza - czyli 21 lutego 2011 r.

ZWROT OPŁATY ZA WYDANIE LICENCJI W PRZYPADKU ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTU DROGOWEGO

Informujemy, że zgodnie z art. 14 ustawy o transporcie drogowym istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego krajowego lub międzynarodowego. Jednakże do tej chwili brakowało przepisów wykonawczych w tym zakresie – te zaś pojawiły się z chwilą ogłoszenia stosownego rozporządzenia, którego treść znajduje się w Dzienniku Ustaw z 7 października br. (Dz. U. 2010 nr 187 poz. 1255).

INFORMACJE

Instrujcja dla załogi pojazdu (ADR)
>> pobierz instrukcję

 


STRAJKI I INNE OGRANICZENIA RUCHU W EUROPIE 

Wszystkich przewoźników informujemy o problemach na jakie mogą natrafić kierowcy pojazdów ciężarowych podczas wykonywania różnych przewozów w Europie.

Strony